Chikunda English Hwesa Manyika Ndau Ndebele Shona Zimxhosa 

Zviri Muna Kristu, Ndizvo Zviri Matirivo

"Nemiwo makapiwa kuzara uku muna Kristu, iye ari pamusoro poushe hwose nesimba" (VaKorose 2:10).

Iwe une zvinhu zvawakapiwa. Zvinhu izvi ndezviya zvinowanikwa muna Mwari. Wakazvipiwa zvose. Hapana chimwe chazvo chisiri mauri. Zvakauya pakauya Mweya Mutsvene mauri. Ndiko kusaka pasina chinogona kukukurira. Izvi zvinoshamisa!

Wasiyana nevanhu venyika ino. Hauchisiri weropa revanhu venyika ino. Wava weropa raMwari. Wava werudzi rweVamwari.

Isu tasiyana nevanhu veSungano Yekare. Vanhu ava vakanga vasina zvatava nazvo. Zvina Mwari ndizvo zvatavavo nazvo. Tava verudzi rwaMwari. Izvi hazvisi izvo zvakanga zvakaita vaprofita vekare. Hazvisi izvo zvakanga zvakaita vaprista vekare. Iwe wava tembhere yaMwari. Unofamba wakatakura Mweya vaMwari. Ndiwe unovasvitsa kunzvimbo. Mavoko ako ndiwo ava mavoko avo. Minwe yako ndiyo yavava kushandisa. Wakanyikwa mavari. Ivo vakanyikwavo mauri. Meso ako ndiwo avanoshandisa kuvona. Muromo wako ndiwo wavanoshandisa kutaura. Vanoshandisa muviri wako kufamba. Ndiwo unovasvitsa kunzvimbo dzakasiyana siyana. Vava kubatsira vanhu vari mauri. Hareruya!

Bhaibheri rine mashoko arinotipa. Tinoaverenga muna Johane 1:16. Anoti, "Kubva pakuzara kwake takagamuchira nyasha pamusoro penyasha". Zviri muna Kristu ndizvo zvatakapiwavo isu. Takazvipiwa zvose. Takazvipiwa zvisina kushandurwa. Saka tava nesimba ravanaro. Tava nekubwinya kwavo. Tava nenjere dzavo. Tava nezvose zvavo. Tava nezvose zviri mavari!

Iwe wakatakura Mwari. Wakavatakura vakakwana. Gara uchiziva izvi. Hupenyu hwako hunozoshanduka. Jesu vane mashoko avakataura. Tinoaverenga muna Johane 5:26. Vakati, "Nokuti baba sezvavanovupenyu mavari, saizvozvo vo vakapa Mwanakomana, kuti ave novupenyu maari".

Jesu vaisapota vachiwedzerwa hupenyu naMwari. Vakanga vari verudzi rwaMwari. Vakanga vaine hupenyu mavari. Asi verenga zvekare ndima yatavhura nayo. Inoti, "Mava muna Kristu. Saka zviri muna Kristu ndizvo zvavavo mamuri".

Wakapiwa hunyanzvi hwavanahwo. Wakapiwa mazano avanawo. Wakapiwa njere dzavanadzo. Wava kuziva zvavanoziva. Wava nekubwinya kwavanako. Wava werudzi rweVamwari. Ndiko kusaka Johane akazoti, "...sezvaakaita iye, ndizvo zvatakaita vo panyika ino ...". Tinoverenga mashoko ake aya muna 1 Johane 4:17.

Namata Uchiti

Baba vakaropafadzwa. Zvinoshamisa kufanana nemi. Zvinoshamisa kuva nezvamunazvo imi. Hunyanzvi hwenyu ndihwo hwandava nahwo. Njere dzenyu ndidzo dzandava nadzo. Mazano enyu ndiwo andava kushandisa pakurarama. Ndakapiwa nyasha dzenyu. Ndakapiwa simba renyu. Izvi zvinoshamisa zvikuru! Kukudzwa kukuru. Ndini ndava kusvitsa fuma yaMwari kuvanhu. Ndava kugona kushandura nyika. Ndinoishandura nesimba rekururama kwenyu. Kururama uku kwava mandiri. Muzita raJesu. Ameni.

Dzimwe Ndima Dzinotsigira Chidzidzo ChaNhasi

VaKorose 1:19

VaKorose 2:9-10

1 Vakorinte 3:16 NKJV

(Chidzidzo ichi chatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Shona)

Rinonyorwa na:

Mufudzi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rhapsodylanguagesdl

Zvimwe zvidzidzo munozviwana pa: https://bit.ly/shonachurch

Kana muchishuva kuti vamwe vawanewo zvidzidzo izvi, makasungunuka kutuma mari neEcoCash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakuropafadzei


China, 10 Gumiguru 2019 )