English Manyika Ndau Shona Taura. Kuti Usike Zvaunoda

Mugovera, 10 Gumiguru 2020

"Nokutenda tinonzwisisa kuti nyika yakaitwa nokurayira kwaMwari, zvokuti zvinhu zvinoonekwa zvakaitwa kubva pane zvinhu zvisingaonekwi" (VaHeberu 11 ndima 3).

Mashoko ataverenga. Mundima yatavhura nayo. Anotitaridza. Kuti hapana chausingagoni kuita. Anotitaridzavo. Kuti wava werudzi rweVamwari. Nokuti wava muna Kristu Jesu. Anotitaridzavo. Zvawava kugona kuita. Kana ukataura Shoko raMwari. Rangarira nhoroondo iya. Iri muna Genesi. Inoti nyika ino. Yakanga yakanyangara. Mweya Mutsvene ndokuivhuvatira. Mwari ndokuzotaura Shoko ravo. Zvinhu zvavakataura zvacho. Zvose. Zvikavapo. Simba iri. Rekushandisa mashoko. Kusika zvose. Zvatinoda. Ndiro ravakatipavo isu.

Asi kuti simba iri rishande. Unofanira kugara pfungwa dzako. Dziri paShoko raMwari. Ndizvo zvakaitwa naMweya Mutsvene. Vakavhuvatira nyika ino. Payakanga ichakanyangara. Vakatora nguva. Vachifunga nezvayo. Vachiiongorora. Vachiirongera. Newevo. Kana paine zvinhu. Zvaunoda kugadzirisa. Zvipe nguva. Yekufungisisa. Shoko raMwari. Paunenge uri kuita izvi. Mweya wako unowana mashoko. Anobva kuna Mweya Mutsvene. Mashoko aya. Ndiwo anozogadzirisa zvinhu izvi. Kuti zvive zvaunoda.

Hosiya 14 ndima 2. Inotaura ichiti, "Endai nemashoko". Chii chaunoda muhupenyu hwako? Bhaibheri rinotaura. Kuti hapana chinhu. Chisina kusikwa neShoko raMwari. Saka chii chaunoda kugadzira? Usachema hako. Nokuda kwezvinhu izvozvo. Zvisina kumira zvakanaka. Usanetseka. Nekuda kwemarwadzo iwayo. Ingofunga nezvauri kuda chete. Chii chauri kuda kuwana? Pazvinhu izvozvo? Zvisina kumira zvakanaka?

Mwari vakaraira chiedza. Kuti chipenye. Chiri murima. Izvi ndizvo zvinotaura Bhaibheri. Saka usatarisa padambudziko. Tarisa pane zvauri kuda zvacho. Ndizvo zvaunofanira kutaura.

Saka usataura uchiti, "Ndine chirwere chenhuta". Kana kuti, "Ndine chirwere cheshuga". Usakoshesa zvauri kufunga kuti unazvo. Koshesa zvauri kuda kuva nazvo. Zvaunoda kuti zvitsive nhuta iyoyo. Kana chirwere cheshuga ichocho. Ndizvo zvakaita Mwari. Vakatanga vaine rima. Vakabva vataura. Kuti chiedza chivepo. Zvino iwe. Uri werudzi rwavo. Wakafanana navo. Mweya wako. Unogonavo kuita zvavanoita ivo. Shoko ravo. Riri mumuromo mako. Saka taura. Ndiko kuti usike zvaunoda zvacho. Hareruya!

Namata Uchiti

Ndinoshandisa simba raMwari. Rekusika zvinhu. Kuzvigadzirira hupenyu. hweVamwari. Hwandakarongerwa naMwari. Simba iri. Riri mumashoko andinotaura. Pandinotaura mashoko. Ekuropafadza hupenyu hwangu. Mweya Mutsvene. Vanovhuvatira pahutano hwangu. Mari dzangu. Hama dzangu dzepedo. Neshumiro yangu. Kuti mashoko aya aitike. Saka ndinorarama mumaropafadzo. Kubwinya kwangu kunogara kuchiwedzera. Muzita raJesu. Ameni.

Dzimwe Ndima Dzinotsigira Chidzidzo ChaNhasi

2 VaKorinte 4 ndima 13

Marko 11 ndima 23

(Chidzidzo ichi chatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Shona)

Rinonyorwa na:

Mufudzi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rorlanguages

Zvimwe zvidzidzo munozviwana pa: https://bit.ly/shonachurch

Kana muchishuva kuti vamwe vawanewo zvidzidzo izvi, makasungunuka kutuma mari neEcoCash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakuropafadzei)