English Manyika Ndau Shona Rhapsody of Realities (Shona)

Mufudzi Chris Oyakhilome, DSc, D.D

China, 11 Gumiguru 2018

HAVANA KANA CHIMWE CHAVANOKANGANISA

"Jehovha akarurama panzira dzake dzose, Anenyasha pazvose zvaanoita" (Mapisarema 145:17).

Isu tiri Vakristu. Tine zvinhu zvatinopota tichisangana nazvo muhupenyu. Zvinhu izvi zvinenge zvichitsvaka kutikanganisa. Zvinhu zvatinenge tisiri kutarisira. Zvinenge zvichipesana nezvatinenge tiri kushuvira. Zvinenge zvichipesana nezvatakarongerwa naMwari. Kunogona kunge kuri kufirwa nehama yepedo. Unenge wanamata. Unenge wanyengetera. Asi hama iyi inenge yazofa zvakadero. Zvinhu zvakadai zvinogona kukanganisa Chikristu chako.

Zvino, muvengi anenge ava kukupa dzimwe pfungwa. Pfungwa idzi dzinenge dzisina kunaka. Unenge wava kufunga kuti Mwari havana kunaka. Pane zvawanga uchitarisira kuti vaite. Asi unenge wava kufunga kuti havana kuita zvinhu izvi. Saka unenge wava kutovapa mhosva. Unenge wava kutofunga uchiti, "Ini ndanga ndanamata chose. Mwari vanga vachifanira kuitavo pavo. Asi havana". Haufaniri kufunga uchidai. Funga pamusoro pezvinotevera. Jesu ndiani wako? Unovavona vari munhu akaita sei? Unovona sekuti vangaita mhosho here? Unovona sekuti vangakanganisa here? Zvingaitika here izvozvo?

Asi ungasangana hako nezvinhu zvatataura izvi. Pane zvinhu zviviri zvaunofanira kurangarira. Chokutanga, usafunga kuti Mwari ndivo vane mhosva. Kwete. Tenda kuti Mwari havana kana chimwe chavangakanganisa. Vanoita zvose zvavanofanira kuita. Uye vanozviita nomazvo. Che China, usabvunza mibvunzo isina basa. Usataura sebenzi.

Tinopota tichisangana nematambudziko. Ndiko kusaka ruzivo rwedu ruchifanira kugara ruchiwedzera. Tinofanira kugara tichidzidza. Ndiko kuti tigone kukurira matambudziko aya. Zvisizvo, anotikurira. Anotikurira nokuti tinenge tiine zvinhu zvatinenge tisati taziva. Matambudziko acho anogona kunge ativinga isu. Anogonavo kunge auya kuhama dzedu dzepedo. Asi anofanira kutiwana tadzidza. Ndiko kuti tiakurire. Saka ruzivo ndirwo rwakakosha. Saka usavora hako moyo. Haufaniri kunamata uchitongesa Mwari. Havasi ivo vane mhosva.

Usabvunza mibvunzo isina basa. Usambofunga kuti ivo ndivo vane mhosva. Kazhinji, vanenge vasina kutombopinda munyaya yacho. Saka vazive saMwari vasina mhosva. NdiMwari vanoita zvinhu zvavo nomazvo. Saka vatende. Woronga kuwedzera kudzidza Shoko ravo. Zvipire kushandisa Shoko iri muhupenyu hwako. Rishandise kukurira zvinhu zvaungasangana nazvo mangwana.

Saka unofanira kuziva Shoko raMwari. Gara uchiridzidza. Ndiro raunofanira kushandisa pakurarama kwako. Ndiko kuti ugone kukurira zvinhu zvehupenyu. Ndiko kuti ugare wakafara. Dzidza zvinhu zvepamweya. Tsvaka kuzvinzwisisa. Shoko raMwari ndiro rinokudzidzisa zvinhu izvi. Saka ngarigare rakazara mumweya mako. Ngarigare rakazara mumoyo mako. Ngarigare rakazara mupfungwa dzako.

Namata Uchiti

Ishe vandinoda. Makatendeka. Munovimbika. Hamuna wamunoitira zvakashata. Hapana kana chimwe chamunokanganisa. Ndinokutendai. Munogara muchindiratidza nyasha dzenyu. Munondiitira zvinofadza nguva dzose. Shoko renyu rinoshanda mandiri. Rinoita zvose zvarinovimbisa. Saka ndiri kubudirira pamabasa ose akanaka. Nokudaro, zita renyu rinorumbidzwa. Rinokudzwa. Muzita raJesu. Ameni.

Dzimwe Ndima Dzinotsigira Chidzidzo ChaNhasi

Mapisarema 18:30;Zvirevo 19:3 NLT; Jakobo 1:17; Hosea 4:6

Muri kukomborerwa neRhapsody here? Tumai mari neEcoCash pa: Star 151 star 2 star 5 star 58225 hash, mubatane nesu kubatsira kuti vakawanda variwanewo. Mwari vakuropafadzei!

(Munogona kuwana Rhapsody rese pa: https://bit.ly/rhapsodylanguages )