Chikunda English Hwesa Manyika Ndau Ndebele Shona Dura RaMwari

"Ndichasimudzira meso angu kumakomo; Kubatsirwa kwangu kuchabvepiko? Kubatsirwa kwangu kunobva kuna Jehovha, Wakaita kudenga napasi" (Psalm 121:1-2).

Mari yako inofanira kubva kuna Jehovha. Ndivo vaunofanira kutarisa kwavari. Zvisizvo, unozotambura. Mari yako inozogara ichipera. Wava muridzi wefuma yaMwari. Fuma iyi inotova muzita rako, naKristu, muri pamwe chete. Saka wava nedura rawava kutora fuma yako. Dura iri hariperi. Saka usataura sekuti dura iri rinopota richipera. Usatofunga nenzira yakadai.

Rarama semunhu asingazivi kuti zvinhu zvingapera. Asi usatarisira kuzviwana kuvanhu. Usatarisira kuzviwana kubasa kwako. Usatarisira kuzviwana kuhurumende. Tarisira kuzviwana kuna Mwari. Dura ravo hariperi. Matura evanhu anopera. Haagoni kuvimbwa nawo.

Kune vamwe vakasitarisira kumatura evanhu. Matura aya akasvika pakupera. Ivo ndokupedzisira vorwara. Izvi hazvisi izvo zvinoitika kudura raMwari. Hariperi. Tinoona izvi pana Eriya. Mwari vakamuraira kuti atize kubva kuna Ahabhu. Vakamuraira kuti avande pane rumwe rukova. Rukova urwu rwainzi Keriti. Mwari vakabva varaira makunguvo. Ndiwo aifanira kumuunzira zvokudya. Aizviunza mangwanani nemanheru. Mvura aiiwana murukova urwu.

Mvura yakanga isiri kunaya. Saka rukova urwu rwakazopwa. Izvi ndizvo zvatinoverenga muna 1 Madzimambo 17:7. Zvino, deno Eriya akanga avimba nerukova urwu. Deno akanga avimba nemakunguvo aya. Aizoita sei? Aitozovora moyo. Asi akanga ari kuvimba naJehovha.

Mwari vakabva vatuma imwe shirikadzi. Shirikadzi iyi yakanga iri paZarepati. Ndiyo yakazochengeta Eriya. Izvi ndizvo zvatinoverenga muna 1 Madzimambo 17:12. Bvisa meso ako pavanhu. Usatarisira kuti basa rako ndiro richakuchengeta. Mwari ndivo vanokuchengeta. Ndivo vaunofanira kutarisa kwavari. Izvi ndizvo zvaunofanira kudzidza panyaya iyi. Mwari ndivo vanokupa zvinhu. Zvinhu izvi zvingauya hazvo nenzira dzakasiyana siyana. Asi zvinenge zvichibva kwavari.

Saka usatarisa kuvanhu. Matura avo anogona kupera. Tarisa kuna Mwari. Dura ravo hariperi. Fuma yako inofanira kunge ichibva kudura iri. Ingauya hayo nekubasa. Asi inenge isiri kubva kubasa kwako. Saka basa ringapera haro. Mwari vanozovhura imwe nzira yekutuma nayo fuma yako. Nokudaro, hapana paunozomboshaya zvinhu.

Shandisa Shoko raMwari kuwana mari. Davidi ane mashoko aakataura. Tinoaverenga muna Mapisarema 23:1. Akati, "Jehovha ndiye mufudzi wangu; Hapana chandingashaiwa". Wava kugona kutora fuma mudura raMwari. Unoitora pose paunenge wadira. Dura iri hariperi. Hareruya!

Namata Uchiti

Baba vandinoda. Ndinokutendai. Munondipa zvose zvandinofanira kuwana. Munozvitora mudura renyu. Dura iri riri mukubwinya. Riri muna Kristu Jesu. Ndimi vandinovimba navo. Hufumi hunobva kwamuri. Kudzo inobva kwamuri. Makandipa zvinhu zvose. Zvingava zvehupenyu huno. Zvingava zvekunamata Mwari. Ndine mvumo yekutora fuma mudura renyu. Muzita raJesu. Ameni.

Dzimwe Ndima Dzinotsigira Chidzidzo ChaNhasi

1 Vakorinte 8:6 AMPC

2 Vakorinte 9:8-11

Mapisarema 121:1-2 NIV

(Chidzidzo ichi chatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Shona)

Rinonyorwa na:

Mufudzi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rhapsodylanguagesdl

Zvimwe zvidzidzo munozviwana pa: https://bit.ly/shonachurch

Kana muchishuva kuti vamwe vawanewo zvidzidzo izvi, makasungunuka kutuma mari neEcoCash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakuropafadzei

Muvhuro, 14 Gumiguru 2019 )