2021 Chikunda 2021 Ndau Chikunda English Manyika Ndau Shona Usatamba NeMashoko

Mugovera, 16 Gumiguru 2021

*Tiri kuda kusvitsa dzidziso iyi kuvanhu vose, pasi rose.* Chipo chako chinogona kubatsira pabasa iri. Unogona kuchituma neEcoCash pa ndima * 151*2*5*58225# Mwari vakuropafadze

"Samueri akakura; Jehovha akava naye, haana kutendera kuti rimwe ramashoko ake riwire pasi" (1 Samueri 3 ndima 19).

Mwari vanokoshesa mashoko. Izvi ndizvo zvatinotaridzwa nendima yatavhura nayo. Jesu vaikoshesavo mashoko. Tinovona izvi mukudzidzisa kwavo. Muna Matiyo 12 ndima 35 kusvika 36 vakati, "... Vanhu vangataura havo mashoko asina basa. Asi vachafanira kuapupurira. Vachaapupurira pazuva rekutongwa". Iyi iyambiro huru.

Natsa kuongorora ndima iyi. Inoti vanhu vangataura mashoko asina basa. Asi vachafanira kupupurira mashoko aya ose. Havasi kuzongopupurira mamwe acho. Mashoko asina basa mashoko asina maturo. Mashoko asina hunhu. Mashoko asina kufanira kutaurwa. Muna Vaefeso 4 ndima 29, vakati, "Mashoko akashata ngaasabuda mumiromo yenyu. Asi akanaka. Anosimudzira vanhu. Anopa nyasha kuvanhu vanoanzwa".

Mashoko ako anofanira kufadza kunzwa. Anofanira kuvaka vanhu. Anofaniravo kutaridza kuti unovimba naMwari. Mashoko zvinhu. Anobatika. Anogona kuvaka. Anogonavo kuputsa. Rurimi runogona kuuraya. Runogonavo kuraramisa. Izvi ndizvo zvatinoverenga muna Zvirevo 18 ndima 21. Saka usatamba nemashoko. Hunhu hwako hunovonekwa mumashoko ako. Mashoko ako ndiwo anokumiririra. Ndiwo hupenyu hwako.

Mariko 11 ndima 23 inoti, "Regai ndikuudzei chokwadi. Munhu angataura kugomo iro. Angariraira kuti risimuke pariri. Riwire mugungwa. Angataura izvi akagutsikana kuti zvichaitika saizvozvo. Zvaanenge ataura izvi ndizvo zvinozoitika". Zvaunotaura ndizvo zvauri chaizvo. Jesu vakataura zvekare muna Matiyo 12 ndima 37. Vakati, "Nokuti mashoko ako ndiwo anokupupurira. Ndiwo zvekare anokusungirira".

Mashoko akakosha. Ndiwo anotoita kuti munhu aponeswe. Ndizvo zvatinovona muna Varoma 10 ndima 9 kusvika 10. Inoti, "Kuti kana ukapupura. Uchipupura nemuromo wako. Kuti Jesu ndivo Ishe. Nekugamuchira nemoyo wako. Kuti Mwari vakavamutsa kuvakafa. Uchaponeswa. Nokuti munhu anogamuchira nemoyo wake. Obva aruramiswa. Agopupura nemuromo. Obva aponeswa". Saka usangotaura. Nzwisisa kuti mashoko akakosha.

Namata Uchiti

Baba vandinoda. Ndinokutendai. Makaisa simba reVamwari mumashoko andinotaura. Saka mashoko aya ava kugona kugadzirisa zvinhu. Ava kuporesa. Ava kufumisa. Mumoyo mangu mune hupenyu. Mune simba. Mune kushinga. Saka ndinotaura mashoko anoraramisa. Ndinotaura semunhu ane simba. Ndinotaura semunhu akashinga. Nokudero ndinodzinga kutya. Ndinodzinga hutera. Handikundikani. Ndinotaura mashoko anoropafadza. Saka ndinoropafadza nyika yangu. Muzita raJesu. Ameni.

Dzimwe Ndima Dzinotsigira Chidzidzo ChaNhasi

Matiyo 12 ndima 36 kusvika 37 AMPC

Jemusi 3 ndima 2

(Chidzidzo ichi chatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Shona)

Rinonyorwa na:

Mufudzi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rorlanguages

Zvimwe zvidzidzo munozviwana pa: https://bit.ly/shonachurch