Chigarwe Chikunda English Hwesa Kore Kore Manyika Ndau Ndebele Shona Zimxhosa 

Ndiwe Muridzi WeNyika Ino

Svondo, 18 Gumiguru 2020

"Zvose zvaBaba ndezvangu. Ndokusaka ndakati Mweya achatora zvangu agozvizivisa kwamuri" (Johane 16 ndima 15).

Hapana munhu. Akambotaura saJesu. Ongorora mashoko avo. Ayo anoshamisa. Ari mundima yatavhura nayo. Vakati, "Zvose zvaBaba ndezvangu". Asi zvinonyanya kufadza. Ndezvekuti Jesu ava. Vakaitavo kuti zvinhu izvi. Zvive zvakovo iwe. Ndizvo zvatinoverenga muna VaRoma 8 ndima 17. Vakati ndiwe wava muridzi wefuma yaMwari. Fuma iyi iri muzita rako. Nera Kristu. Muri pamwe chete. Hareruya!

Apostora Pauro. Anotauravo. Muna 1 VaKorinte 3 ndima 21. Achiti, "Naizvozvo ngakurege kuva nomunhu anovimba navanhu. Nokuti zvinhu zvose dzezvenyu". Pauro haana kugumira ipapo. Akawedzera. Mundima yemakumi maviri nembiri. Achiti nyika yose. Ndeyako. Munhu angaziva izvi. Angazoramba ari murombo sei? Petro ainzwisisa izvi. Ndiko kusaka akataura. Muna 2 Petro 1 ndima 3. Achiti, "Nokuti nesimba roHumwari hwake takapiwa zvose zvinodikanwa muhupenyu nomukunamata Mwari ...".

Kana ukagona kugamuchira. Chokwadi ichi. Chikagara chiri mupfungwa dzako. Hapana chinozogona kukuvhundusira. Zvingava zvinhu zvenyika ino. Masimba. Kana hurumende. Iwe unozogara uchironga. Kuita zvinhu zvikuru. Nokuti unenge wava kunzwisisa. Kuti nyika ino. Ndeyako. Semunhu ava muna Kristu Jesu.

Asi Mwari havana kuti nyika ino. Ndeye vaya. Vanogara munyika dzakabudirira. Kwete. Chimbofunga pamusoro paJesu. Vakazvarirwa mumusha mudoko. Wenyika doko doko. Vakabata nyika yose. Vari ikoko. Vakazivisa vadzidzi vavo. Muna Johane 16 ndima 33. Vachiti, "... tsungai mwoyo, ini ndakakunda nyika". Nyika yavo. Yavakakurira. Haina kugona kuvakonesa. Kuita zvavaifanira kuita.

Saka kubudirira kwako. Hakunei nenyika yako. Yaunogara. Kana yawakazvarirwa. Hakunei nebasa rako. Kubudirira. Kwava murudzi rwako. Nokuti wava muna Kristu. Semuridzi wefuma yaMwari. Ivo vaya. Vanotonga nyika yose. Shoko raMwari. Rinokuzivisa. Kuti zvinhu zvose. Zvava zvako. Nzwisisa izvi. Ndiko kuti ugare uchitonga zvinhu. Usina chaunoshaiwa. Muhupenyu hwako. Zuva rimwe nerimwe.

Pupura Uchiti

Simba raMwari. Rakandipa zvinhu zvose. Zvinodiwa pahupenyu huno. Nepakunamata Mwari. Hapana chandisina. Ndiri mwana wedzinza raAbrahama. Saka nyika ino. Ndeyangu. Zvinhu zvose. Ndezvangu. Nokuti ndiri muridzi wefuma yaMwari. Fuma iyi. Iri muzita rangu. NeraKristu. Tiri pamwe chete. Mwari ngavaropafadzwe!

Dzimwe Ndima Dzinotsigira Chidzidzo ChaNhasi

1 VaKorinte 3 ndima 21 kusvika 23

2 Petro 1 ndima 3


(Chidzidzo ichi chatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Shona)

Rinonyorwa na:

Mufudzi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rorlanguages

Zvimwe zvidzidzo munozviwana pa: https://bit.ly/shonachurch

Kana muchishuva kuti vamwe vawanewo zvidzidzo izvi, makasungunuka kutuma mari neEcoCash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakuropafadzei)