Chikunda English Manyika Ndau Shona Rhapsody of Realities (Shona)

Mufudzi Chris Oyakhilome, DSc, D.D

Chitatu, 18 Gumiguru 2017

Kukwira KwaJesu Kudenga, NeVimbiso Yekudzoka Kwavo

"Zvino wakati areva izvozvi, akakwidzwa, vachitarira; gore rikamubvisa, vakasazomuvona" (Mabasa 1:9).

Jesu vakakwira kudenga. Kereke haisati yanyanya kutaura nezvekukwira uku. Tinotaura zvakawanda pamusoro pekumuka kwavo. Kumuka kwaJesu uku kwakanga kwakakosha chose. Ndiko kwakaunza Chikristu. Ndiko kwakaita kuti vanhu vagone kuva Vakristu. Asi Jesu ava vakazokwira kudenga. Kukwira kwavo uku kwaishamisa zvikuru. Kunoshamisa kudarika zvimwe zvose zvakaitika kwavari kubva musi wavakafa. Kakanga kari kekutanga kuti munhu asimudzwe achienda kuna Mwari. Jesu vakasimudzwa vanhu vachiona. Vakaenda vari vapenyu. Izvi zvinotiratidza kuti kune imwe nyika isiri ino yatiri. Nyika iyi inotova nevanhu.

Jesu havana kunyangarika. Havana kungoshaikwa. Vakakwira zvishoma nezvishoma. Vakakwira vachingova munhu. Vanun'una vavo vakanga varipo. Vanun'una ava vakanga vasati vatenda kuti Jesu vaiva Mwanakomana waMwari. Vakanga vavanzwa vachiparidza. Vakanga vavona minana yavakaita. Asi vakanga vasina kutenda mavari. Jesu vakanga vavaudza vachiti, "Ini ndakabva kudenga". Tinoverenga mashoko aya muna Johane 8:23. Asi vanun'una vavo ava vanofanira kunge vakazvibvunza vachiti, "Takakura nemurume uyu. Angagoti akabva kudenga sei?"

Asi vakazovona Jesu ava vachikwira kudenga. Mafungiro avo akabva ashanduka. Vakabva vaziva kuti Jesu vakanga vaenda kudenga. Vose vakavavona vachisimuka kubva panyika. Vakavavona vachipinda mumakore. Vakabva vaziva kuti murume uyu akanga ari Mwanakomana waMwari pachokwadi. Hareruya!

Mabasa 1:10-11 inoti, "Zvino vachitarisisa kudenga, iye achikwira, tarira, varume vaviri vamire navo vakafuka nguvo chena; ivo vakati: Imi varume veGarirea, makamirireiko makatarira kudenga? Uyu Jesu, wakabva kwamuri, akakwidzwa kudenga, uchavuya saizvozvo, sezvamamuvona achienda kudenga". Ichokwadi. Jesu ava vachadzoka zvekare. Pachaita zuva ratichasangana muChechi kekupedzisira. Pachaita zuva ratichaparidza Vhangeri kekupedzisira. Mushure mazvo, Jesu vachaburuka zvekare. Izvi ndizvo zvatinoverenga muna 1 VaTesaronika 4:16-17. Ndima iyi inotaura ichiti, "Nokuti Ishe amene uchaburuka kudenga nokudanidzira, nenzwi romutumwa mukuru, nehwamanda yaMwari; vakafa munaKristu vachatanga kumuka; zvino isu vapenyu, vakasara, tichatorwa pamwe chete navo mumakore, kuti tichingamidze Ishe mudenga; naizvozvo tichava naShe nguva dzose".

Isu tichagara naKristu. Tichagara navo nokusingaperi. Izvi ndizvo zviri kutarisirwa neMukristu mumwe nemumwe. Bhaibheri rinotaura richiti, "Mumwe nomumwe unetariro iyi kwaari, unozvichenesa sezvaakachena iye". Tinoverenga izvi muna 1 Johane 3:3.

Namata Uchiti

Ishe Jesu vanokosha. Makasiya mativimbisa kuti muchadzoka zvekare. Makavimbisa kuti muchatitora pakudzoka kwenyu uku. Muchazogara nesu nokusingaperi. Takamirira zuva iri. Izuva ratichafara zvikuru. Ndinokutendai. Tinotarisira kudzoka kwenyu uku. Tinonyaradzwa kuziva kuti muchadzoka. Ndichavona chiso chenyu musi uyu. Ndinofunga pamusoro pemufaro wezuva iri. Moyo wangu unozara nemufaro. Ameni.

Dzimwe Ndima Dzinotsigira Chidzidzo ChaNhasi

2 Timotio 4:8; Johane 14:3; Mabasa 1:10-11

Muri kukomborerwa neRhapsody here? Tumai mari neEcoCash pa: Star 151 star 2 star 5 star 58225 hash, mubatane nesu kubatsira kuti vakawanda variwanewo. Mwari vakuropafadzei!

(Munogona kuverenga chidzidzo ichi pa: http://7.am )