English Manyika Ndau Shona Rhapsody of Realities (Shona)

Mufudzi Chris Oyakhilome, DSc, D.D

Svondo, 21 Gumiguru 2018

URI CHIDADISO CHAMWARI BABA

"Nokuda kwake wakatibereka neshoko rezvokwadi, kuti isu tiite sechibereko chokutanga chezvisikwa zvake" (Jakobo 1:18).

Rimwe Bhaibheri rinotipa ndima yatavhura nayo richiti, "Mwari ndivo vakasarudza kutizvara. Vakatizvara neShoko ravo chairo. Izvi zvakabva zvatiita zvisikwa zvavo zvakakosha. Takakosha kudarika zvimwe zvisikwa zvavo zvose" (NLT). Mwari vane zvisikwa zvakawanda. Asi isu takakosha kudarika zvisikwa zvose izvi. Patiri ndipo pane runako rwavo rwose. Patiri ndipo pane hunyanzvi hwavo. Patiri ndipo pane mbiri yavo yose. asi ndima iyi haisi kutaura pamusoro pevanhu vose vari panyika. Iri kungotaura pamusoro pavaya vakazvarwa patsva. Vanhu ava ndivo vakazvarwa neShoko ravo. Tisu mbiri yavo. Patiri ndipo panovonekwa humhare hwavo.

Tiri verudzi rwaMwari. Tiri veropa ravo. Saka takasiyana nezvimwe zvisikwa zvose. Tisu zvisikwa zvoga zvinogona kuita hushamwari naMwari. Ngirozi hadzigoni kudyidzana naMwari. Tisu toga tinogona kudyidzana navo. Tinodyidzana navo mumweya. Tinodyidzana navo pachokwadi.

1 Petro 2:9 inotaura ichiti, "Asi imi muri rudzi rwakasanangurwa, vuPrisita hwamambo, rudzi rutsvene, vanhu vaakazviwanira, kuti muparidze kunaka kwaiye wakakudanai, kuti mubve parima muvuye kuchiedza chake chinoshamisa". Mwari ndivo vakakusika. Vaida kuti mbiri yavo ivonekwe pauri. Izvi ndizvo zvatinovona zvekare muna Isaya 43:7. Ndima iyi inoti, "Mumwe nomumwe anodanwa nezita rangu, ndakamusika kuti ndikudzwe, ndakamuumba, zvirokwazvo, ndakamugadzira" (KJV).

Iwe wakapinzwa mukubwinya kwaMwari. Asi izvi hazvisi izvo zvoga zvakaitika kwauri. Pauri ndipo panovonekwa kubwinya kwaMwari. Pauri ndipo panovonekwa mbiri yavo. Saka wafanana naJesu. Nokuti pana Jesu ndipo panovonekwa kubwinya kwaMwari. Kuda tingada kuziva kuti Mwari munhu akaita sei. Pana Jesu ndipo patinovavonera. Izvi ndizvo zvinotaura Bhaibheri. Tinozviverenga muna VaHeberu 1:3. Tinoverenga zvekare muna 1 Johane 4:17. Inoti, "... sezvaari iye, ndizvo zvatakaitavo pano panyika".

Mwari ndivo vakakuzvara. Ndiwe pfuma yavo. Uri pfuma iri pamoyo pavo. Mwari vane mamwe mashoko avakataura zvakare. Tinoaverenga muna Deuteronomio 14:2. Vakati, "Nokuti uri rudzi rutsvene kuna Jehovha Mwari wako; Jehovha wakakutsaura pakati pendudzi dzose dzavanhu vari panyika, kuti uve rudzi rwake chairwo".

Mweya Mutsvene vanosimbisa mashoko aya zvekare. Vakashandisa Apostora Pauro kuataura. Tinoaverenga muna Tito 2:14. Vakati, "Wakazvipa nokuda kwedu, kuti atidzikinure pazvisakarurama zvose, kuti azvinatsire vanhu vave vake chaivo, vanhu vanoshingairira mabasa akanaka".

Saka iwe wakasiyana nezvimwe zvisikwa zvose. Izvi zvinofanira kukufadza. Uri chidadiso chaMwari Baba. Uri mboni yeziso ravo. Izvi ndizvo zvatinoverenga muna Zekaria 2:8. Uri fuma yavo inodhura. Hareruya!

Namata Uchiti

Ndinopa mbiri yose, nekudzo, kwamuri imi Baba vakarurama. Ndinoti ndimi moga makakodzera kutonga. Muri Mambo wekubwinya. Muri Mwari mukuru. Munoshamisa. Ndinokutendai. Makandiita fuma yenyu. Ndiri fuma iri pamoyo penyu. Ndakatsaurirwa kwamuri. Munoda kuti vanhu vavone mbiri yenyu pandiri. Ameni.

Dzimwe Ndima Dzinotsigira Chidzidzo ChaNhasi

1 Petro  2:9 AMP;  Deuteronomio 14:2

Muri kukomborerwa neRhapsody here? Tumai mari neEcoCash pa: Star 151 star 2 star 5 star 58225 hash, mubatane nesu kubatsira kuti vakawanda variwanewo. Mwari vakuropafadzei!

(Munogona kuwana Rhapsody rese pa: https://bit.ly/rhapsodylanguages )