Chikunda English Korekore Manyika Ndau Ndebele Shona Zvikonzero Zvitatu. Zvakakosha. Zvekuunza Vanhu Kuna Mwari

Chishanu, 23 Gumiguru 2020

"Akati kwavari, 'Endai munyika yose, muparidzire zvisikwa zvose Vhangeri" (Marko 16 ndima 15).

Kune vamwe vakabvunza. Kuti Vakristu. Vasina kumbounza vanhu kuna Kristu. Vanoenda kudenga here? Mubvunzo wavo uyu. Unobva pane zvatinoverenga. Muna Ezekieri 33 ndima 2 kusvika 6. Inoti, "... Kana ndichiisa munondo panyika, vanhu venyika iyoyo vakazvitsaurira munhu pakati pavo, vakamuita nharirire yavo; zvino kana iye akaona munondo uchisvika panyika, akaridza hwamanda, akanyevera vanhu; ipapo ani naani anonzwa kurira kwehwamanda, akasatenda kunyeverwa, kana munondo ukasvika, ukamubvisa, ropa rake richava pamusoro wake, iye amene. Akanzwa kurira kwehwamanda, akasatenda kunyeverwa, ropa rake richava pamusoro pake; dai akatenda kunyeverwa, angadai akaponesa mweya wake. Asi kana nharirire ikaona munondo uchiuya, akasaridza hwamanda, vanhu vakasanyeverwa, munondo ukasvika, ukabvisa mumwe pakati pavo, wabviswa hake nokuda kwezvakaipa zvake, asi ropa rake ndicharibvunza paruoko rwenharirire".

Pane zvikonzero zvitatu. Zvakakosha. Zvinofanira kuita kuti uparidzire vanhu ruponeso. Uunze vanhu kuna Kristu. Chokutanga. Rutendo rwako muna Ishe Jesu. Nemuruponeso rwavo. Chechipiri. Rudo rwako kwavari. Nekutarisira kwauri kuita. Kudzoka kwavo. Chechitatu. Inyaya yekuti Mwari vakatiraira. Kuti tiunze vanhu kwavari. Zvikonzero zvitatu izvi. Zvinofanira kukutuma. Kuunza vanhu kuna Mwari.

Kana ukasaunza vanhu kuna Mwari. Zvinoreva kuti haudi Ishe pachokwadi. Zvekare. Hauna kugutsikana. Kuti denga ririko. Uyezve. Unenge uri kusateerera zvakarairwa. NaTenzi. Saka kana usingaunzi vanhu kuna Kristu. Hauna kugamuchira. Kuti ivo ndivo Kristu. Zvino denga. Hariendwi nevanhu vaya. Vasina kugamuchira Kristu. Vanhu ava. Vakangofanana nemhondi. Nevanonamata zvifananidzo. Nevamwe vatadzi vose. Zvakazarurwa 21 ndima 8 inotaura ichiti, "Asi kana vari vanotya, navasingatendi navanyangadzi, navaurayi, nemhombwe, navaroyi, navanonamata zvifananidzo, navose vanoreva nhema, mugove wavo uri mudziva rinopfuta nomoto nesuriferi; ndirwo rufu rwechipiri".

Mwari vanoda kuti vanhu. Vaunzwe muHumambo hwavo. Saka vakatipa basa iri. Rekutsvaka vakarasika. Munzvimbo dzatinogara. Tivazivise nezveruponeso rwaKristu. Saka iwe UNOFANIRA kusvitsa ruponeso urwu. Kune vaya. Vasati varuziva. Uvaunze kuna Kristu. Ndiro rinotova basa rako iroro. Semwana waMwari. Rinodarika mamwe mabasa ose.

Apostora Pauro aiziva izvi. Ndiko kusaka akanyora. Muna 2 VaKorinte 5 ndima 19 kusvika 20. Achiti, "Ndiko kuti Mwari akanga achiyananisa nyika kwaari muna Kristu, asingaverengeri vanhu zvivi zvavo. Uye akatipa shoko rokuyananisa. Naizvozvo tiri vamiririri vaKristu, sokunge Mwari ari kusvitsa chikumbiro chake kubudikidza nesu. Tinokukumbirai nokuda kwaKristu tichiti: Yananiswai naMwari". Saka zvipire. Zvakazara. Kuparidza ruponeso rwaKristu. Pasi rose.

Namata Uchiti

Baba vandinoda. Ndinokutendai. Makandiita mushumiri. WeSungano Itsva. Anogona basa. Kuti ndiendese shoko reruponeso rwenyu. Kunyika dzose. Ndinoita basa iri. Ndakashinga. Ndiine rutendo. Ndakazvipira. Ndiine shungu. Chiedza cheruponeso rwenyu. Chinovonekwa kupenya pandiri. Nhasi. Saka ndinobvisa vanhu murima. Ndichivapinza murusungunuko. RweVamwari. Rwakagadzirirwa vanakomana vaMwari. Muzita raJesu. Ameni.

Dzimwe Ndima Dzinotsigira Chidzidzo ChaNhasi

VaRoma 1 ndima 16

Mateo 28 ndima 19 kusvika 20

2 VaKorinte 3 ndima 6

(Chidzidzo ichi chatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Shona)

Rinonyorwa na:

Mufudzi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rorlanguages

Zvimwe zvidzidzo munozviwana pa: https://bit.ly/shonachurch

Kana muchishuva kuti vamwe vawanewo zvidzidzo izvi, makasungunuka kutuma mari neEcoCash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakuropafadzei)