Chikunda English Manyika Ndau Shona Rhapsody of Realities (Shona)

Mufudzi Chris Oyakhilome, PhD

Chitatu, 26 Gunyana, 2016

Usateerera KuNhema DzaSatani"... Iye wakanga ari muvurai kubva pakutanga, haamiri muzvokwadi, nokuti maari hamuna zvokwadi. Kana achireva nhema, unoreva zvake nokuti ndiye wenhema, vuye baba vadzo " (Johane 8:44).Satani haagoni kutaura chokwadi. Haufaniri kumutarisira kuti aite izvi. Iye anotaura nhema. Maari hamuna chokwadi. Kutaura chokwadi hakusi muropa rake. Izvi ndizvo zvatinoudzwa neBhaibheri. Iye anogona kukuudza kuti hauna kunatsa kuzvarwa patsva. Anogona kukuudza kuti hausi Mukristu anorevesa. Iwe haufaniri kunetseka naizvozvo. Dzinenge dzichingova nhema.Izvi ndizvo zvaakaita kuna Jesu. Mwari vakanga vataura kuna Jesu ava. Vakataura vari kudenga. Izvi zvakaitika pakanga pachibhabhatidzwa Jesu. Tinoverenga mashoko avo muna Mateo 3:17. Vakati, "... Uyu ndiye Mwanakomana wangu unodikanwa, wandinofarira! ". Mwari vakataura zvakanga zvichinzwikwa. Nokudaro, Jesu vakazvinzwa. Johane Mubhabhatidzi akazvinzwa. Ngirozi dzakazvinzwa. Madhimoni akazvinzwavo. Asi satani akangouya zvakadero. Akataura mashoko atinowana muna Mateo 4:3. Akati, "... kana uri Mwanakomana waMwari, raira kuti mabwe awa zvive zvingwa ". Mwari vakanga vataura pamusoro paJesu ava. Mashoko avakataura tinoaverenga muna Mateo 3:17. Asi satani akatsvaka kupikisana nemashoko aya.Izvi zvakamboitikavo mubhuku raGenesi. Mwari vane zvavakaudza Adama. Vakamuraira kuti achengete munda weEdheni. Mumunda uyu maiva nemichero. Michero iyi yakanga yakawanda. Adama akanga akasununguka kudya michero iyi. Pane muchero mumwe chete waaisafanira kudya. Uyu wakanga uri muchero wekuziva zvakanaka nezvakaipa. Kunyangwe zvakadero, satani akanyengera Eva. Eva akazodya muchero wakanga warambidzwa uyu . Tinoverenga mashoko asatani muna Genesi 3:5 . Akati, "Mwari anoziva kuti nomusi wamunoudya nawo, meso enyu achasvinudzwa, mukava saMwari, muchiziva zvakanaka nezvakaipa".Mwari vakanga vataura kuna Adama. Satani akanga achiziva zvavakanga vataura izvi. Asi akatsvaka kupikisana nazvo. Izvi ndizvo zvaanoita nguva dzose. Anopikisana nezvinenge zvataurwa naMwari kwauri. Anogona kukubvunza achiti, "Iwe hauna kuponeswa pachokwadi iwe. Sei usiri kunzwa sewakaponeswa?" Satani anenge ari kupikisana nezvakataurwa naMwari. Mwari vakataura izvi muna VaEfeso 2:8. Vakati, " nokuti makaponeswa nenyasha, nokutenda; izvo zvisingabvi kwamuri, asi chipo chaMwari". Iwe wakaponeswa. Asi hauna kufanira kunzwa ruponeso urwu munyama yako. Nokudaro, usateerera kunhema dzasatani.Satani haaregi kukuudza kuti hauna kururama. Haaregi kukuudza kuti hauna kuporeswa. Haaregi kukuudza kuti hausi mwana waMwari. Idzi dzose inhema. Saka usadziteerera. Mudzivise. Unoshandisa Shoko raMwari kumudzivisa. Iye anozotizira kure newe.

Pupura Uchiti

Ini ndinoziva mano mano adhiyabhori. Ndinomira ndakasimba paShoko raMwari. Shoko iri ndere kururama. Ndere kukunda. Ndere rudo. Ndinomira paShoko iri nhasi. Ndinomira pariri nguva dzose. Ndinofara muna Ishe. Hareruya.Dzimwe Ndima Dzinotsigira Chidzidzo ChaNhasi

Zvakazarurwa 12:9-10

1 Petro 5:8-9

(Munogona kuverenga chidzidzo ichi pa: http://7.am )