English Manyika Ndau Shona Rhapsody of Realities (Shona)

Mufudzi Chris Oyakhilome, DSc, D.D

Chishanu, 9 Mbudzi 2018

KURURAMA CHIPO CHENYASHA

"Kuti zvivi sezvazvakabata vushe parufu, saizvozvo nyasha dzibate vushe nokururama, zviise kuvupenyu husingaperi, naJesu Kristu Ishe wedu" (VaRoma 5:21).

Kururama chinhu chiri murudzi rweVamwari. Ndiko kunoita kuti ugone kumira pamberi paMwari. Unomirapo usinganzwi seune mhosva yawakapara. Unomirapo usinganzwi semunhu asina kukodzera kumira pamberi paMwari. Unomirapo usinganzwi semunhu akatukwa. Nyasha ndidzo dzinounza kururama. Nyasha idzi dzinenge dziri kushanda mumweya mako. Izvi zvinobva zvaita kuti kururama kuvonekwe pauri. Nokudaro, unozogamuchirwa. Unozova munhu akasununguka. Unozova munhu anokodzera kumira pamberi paMwari. Nyasha dzaMwari ndidzo dzakatipa kururama uku. Izvi ndizvo zvataverenga mundima yatavhura nayo.

Isu tava vanhu vakarurama. Tava nekururama. Kururama uku chipo. Chipo chatakapiwa naMwari. Takachiwana muna Kristu Jesu. Vakatipa nokuti vane nyasha. Kururama kwakaiswa mumweya yedu. Saka tava verudzi rwaMwari. Takabva tapinzwa muHumambo hweMwanakomana wavo. Mwanakomana uyu ndiye wavanofarira zvikuru. Tava kutonga tiri muHumambo uhu. Tinotonga pamwe chete naJesu. Johane 1:17 inoti, "Nokuti murairo wakapiwa naMosesi, asi nyasha nezvokwadi zvakavuya naJesu Kristu". VaRoma 5:17 inotivo, "... avo, vakapiwa nyasha dzakawanda, nechipo chokururama, vachabata vushe pavupenyu nomumwe, iye Jesu Kristu" (KJV).

Tine simba rekutonga dhiyabhori. Tine simba rekukurira zvinhu zvenyika ino. Asi izvi hazvsi izvo zvoga zvatiri. Tinorarama mukururama kwaMwari. Tinotova kururama kwaMwari. Hapachina munhu anogona kutipomera mhosva. Hapachina chinhu chichagona kutipomera mhosva. Mwari vakatichenura. Vakatishambadza sevanhu vasina mhosva yavakapara. Vakanga vasiri kugovhara mhosva dzedu. Vakanga vari kutoita zviri pamutemo. Ndizvo zvatinoratidzwa muna VaRoma 3:26. Ndima iyi inoti, "Kuti kururama kwake kuratidzwe, nenguva ino, kuti arurame iye amene, vuye aruramise uyo unotenda kuna Jesu".

Wava munhu akarurama. Shandisa kururama uku. Rarama semunhu akarurama. Ndiko kuti utonge muhupenyu. Unozotonga samambo. Tonga Satani. Tonga nyika ino. Tonga zvinhu zvenyika ino. Unozogonavo kunamata wakashinga. Unozotarisira kunzwikwa paunonamata kudai. Hauzokurirwi nemadhimoni. Hauzokurirwi nemano awo. Unozova changamire muhupenyu!

Iwe wava muna Kristu Jesu. Saka wakagamuchirwa naMwari. Izvi ndizvo zvatinoverenga muna VaEfeso 1:6. Saka hazvichina basa kuti wakamborarama hupenyu hwakaita sei. Kuda wakamboita zvinhu zvisina kunaka. Izvozvo hazvichina basa. Wava kugara pana Mwari. Saka wasununguka. Hauchafaniri kutya. Wava kugona kurarama wakasununguka. Wasununguka kurarama wakafara. Wasununguka kuvanamata. Mwari vava kukuvona semunhu kwaye. Wava kururama kwavo. Kururama uku ndiko kuri muna Kristu Jesu. Hareruya!

Namata Uchiti

Baba vandinoda. Ndinokutendai. Makandipa chipo chekururama. Ndakachenurwa. Ndava kuzikanwa semunhu asina mhosva yaakapara. Ndava nekubwinya. Ndava kufarirwa. Ndasununguka kukunamatai. Ndasununguka kurarama ndakafara. Mwari havachandioni semunhu ane mhosva yaakapara. Saka ndava kugona kutonga. Ndinotonga zvinhu zvenyika ino. Ndinotonga samambo. Muzita raJesu. Ameni.

Dzimwe Ndima Dzinotsigira Chidzidzo ChaNhasi:

VaEfeso 2:8-9; VaFiripi 3:9; 2 VaKorinte 5:21

Muri kukomborerwa neRhapsody here? Tumai mari neEcoCash pa: Star 151 star 2 star 5 star 58225 hash, mubatane nesu kubatsira kuti vakawanda variwanewo. Mwari vakuropafadzei!

(Munogona kuwana Rhapsody rese pa: https://bit.ly/rhapsodylanguages )