English Manyika Ndau Shona Rhapsody of Realities (Shona)

Mufudzi Chris Oyakhilome, DSc, D.D

Chitatu, 14 Mbudzi 2018

HAPANA CHINOSHANDA PASINA MWEYA MUTSVENE

"Hautendi here kuti ndiri muna Baba, naBaba vari mandiri? Mashoko andinoreva kwamuri, handiarevi pachangu; asi Baba, vanogara mandiri, ndivo vanoita mabasa avo" (Johane 14:10).

Mweya Mutsvene ndivo vanoita mabasa eVamwari. Ndivo simba raMwari. Munhu akasikwa naMweya Mutsvene. Akaumbwa naMweya Mutsvene. Mwari vane zvinhu zvavanoita. Vangazviita munzvimbo dzakasiyana siyana. Mweya Mutsvene ndivo vanenge vari kuita zvinhu izvi. Hapana chinoshanda kana Mweya Mutsvene vasipo. Hapana chingararama vasipo.

Ungapiwa basa muchechi mako. Basa iri ringava rekuparidza Vhangeri. Riite uchishandisa simba raMweya Mutsvene. Ndivo vanofanira kunge vari kushanda vari mauri. Zvisizvo, basa iri harigoni kubudirira. Izvi ndizvo zvatinovona muBhaibheri. Tinoverenga mashoko aro muna VaFiripi 2:13. Inoti, "Nokuti ndiMwari unobata mukati menyu, kuti mude vuye muite kuda kwake kwakanaka". Ndima iyi inotaura pamusoro paMwari. Mwari ava ndiMweya Mutsvene.

Kuda ungada kuita mabasa aMwari. Unofanira kubatsirwa naMweya Mutsvene. Zvisizvo, unoshandira pasina. Izvi ndizvo zvatinoratidzwa neBhaibheri. Tinoverenga mashoko aro muna Zekaria 4:6. Rinoti, "... `Hazviitwi nehondo kana nesimba, asi noMweya wangu,' ndizvo zvinotaura Jehovha wehondo".

Kunyangwe Ishe Jesu vaifanira kubatsirwa naMweya Mutsvene. Vakaita mabasa makuru. Vakaita zvishamiso. Asi vakaita zvose izvi vachishandisa simba raMweya Mutsvene. Izvi ndizvo zvavakataura ivo. Taverenga mashoko avo mundima yatavhura nayo. Vakati, "... Baba, vanogara mandiri, ndivo vanoita mabasa avo". Ndima iyi inotaura pamusoro paBaba. Baba ava ndiMweya Mutsvene. Jesu vaifanira kubatsirwa naMweya Mutsvene ava. Saka newevo unofanira kubatsirwa navo. Hapana chaungaita vasipo.

Ndiko kusaka Mwari vachida kuti tigare takazadzwa naMweya Mutsvene. Izvi ndizvo zvatinoverenga muna VaEfeso 5:18. Mweya Mutsvene ndiMwari. Ndivo Mwari vanoshanda vari matiri. Vanenge vari kuvaka Chechi yavo. Vanenge vari kutishandisa isu kuivaka. Mweya Mutsvene ndivo mubatsiri wako. Vazive semubatsiri wako. Ndiko kuti ugone kushandisa simba ravo kuita mabasa ako. Vanozoita kuti ubudirire pane zvose zvaunoita. Vanozoita kuti ubudirire muhupenyu hwako.

Namata Uchiti

Mweya Mutsvene vanokosha. Ndimi mubatsiri wangu. Ndimi munoita kuti ndibudirire pane zvose zvandinoita. Ndinokutendai. Simba renyu riri kushanda mandiri. Njere dzenyu dziri kushanda mandiri. Ndimi muri kushanda muri mandiri. Munoita kuti zvamakandirongera zviitike. Saka ndinoparidza kuti ndichagara ndiri mutano. Ndichagara ndichikunda. Ndichagara ndichibudirira pane zvandinoita.  Muzita raJesu. Ameni.

Dzimwe Ndima Dzinotsigira Chidzidzo ChaNhasi

Johane 15:5; 2 VaKorinte 3:5; Johane 14:16 AMP

Muri kukomborerwa neRhapsody here? Tumai mari neEcoCash pa: Star 151 star 2 star 5 star 58225 hash, mubatane nesu kubatsira kuti vakawanda variwanewo. Mwari vakuropafadzei!

(Munogona kuwana Rhapsody rese pa: https://bit.ly/rhapsodylanguages )