Chikunda English Hwesa Manyika Ndau Ndebele Shona Zimxhosa Rhapsody of Realities (Shona)

Mufudzi Chris Oyakhilome, PhD

Chipiri, 14 Mbudzi 2017

Mauri Mune Simba Rinoporesa Nyama Yako

"Zvino kana Mweya waiyeyo wakamutsa Jesu kuvakafa achigara mukati menyu, iye wakamutsa Kristu Jesu kuvakafa, uchaponesa miviri yenyu inofa noMweya wake, unogara mukati menyu"(VaRoma 8:11).

Isaya 53:5 inoti, "Asi akakuvadzwa nokuda kwokudarika kwedu, akarwadziwa nokuda kwezvakaipa zvedu; kurohwa kwakativigira rugare kwakanga kuri pamusoro pake, tinoporeswa namavanga ake" (KJV). Ndima iyi inoshandiswa neVakristu pasi rose. Vanoishandisa vachitsvaka kuporeswa miviri yavo. Muprofita Isaya ndiye akanyora ndima iyi. Akanga asiri kutaura kuVakristu. Akanga ari kutaura kuvaJudha. Akanga achivazivisa nezvekuuya kwaMesiasi. Aivaratidza zvaizoitika mushure mokunge Mesiasi uyu auya. Saka akati kwavari, "...mavanga ake anotiporesa".

Apostora Petro akazouyavo. Mesiasi vakanga vatouya. Vakanga vatofa paMuchinjikwa. Saka kuporeswa kuya kwakanga kwatoitika. Anonyora muna 1 Petro 2:24 achiti, "... wamakaporeswa nemavanga ake". Asi Petro akanga ari kutaura kuvaJudha zvekare. Akanga asiri kutaura kuVakristu. VaJudha ndivo vakanga vaine sungano naMwari. Sungano iyi ndiyo yaivavimbisa kuporesa. Sungano iyi yakanga iri yeKereke yevaJudha. Kereke iyi ndiyo yaiva yeSungano yeKare. Kereke iyi ndiyo yakaporeswa nemavanga aJesu.

Asi Jesu Kristu vane Kereke yavo. Kereke iyi yakatanga mushure mekumuka kwaJesu kuvakafa. Kereke iyi haifaniri kuporeswa naMwari. Yakapiwa simba. Simba iri rinoporesa. Rinogara mukati mevatendi vayo. Kereke yakapiwa hupenyu husingaperi. Munhu ane hupenyu uhu haafaniri kuita zvokuporeswa. Hupenyu husingaperi ndihwo hupenyu hweVamwari. Ndihwo hupenyu hunowanikwa muna Mwari. Ndihwo hupenyu hunosiyanisa Mwari nevanhu venyama. Munhu ane hupenyu uhu haagoni kubata chirwere. Haagoni kuparadzwa nezvirwere. Haagoni kuparadzwa nematenda. Iwe unogona kuva nehupenyu uhu. Zvirwere zvingauya hazvo pauri. Asi hazvizogoni kukuparadza. Hupenyu uhu chipo chaMwari. Chakaiswa mumweya mako. Asi unofanira kumutsa chipo ichi. Muviri wako wose unobva wagwinyiswa. Unobva wawana hupenyu. Unobva waporeswa.

Ndima yatavhura nayo yati, "kana Mweya waiyeyo wakamutsa Jesu kuvakafa achigara mukati menyu, iye wakamutsa Kristu Jesu kuvakafa, uchaponesa miviri yenyu inofa". Mauri muna Mweya Mutsvene. Mweya Mutsvene ava vanopa hupenyu. Vanogadzira hupenyu. Bhaibheri rinotaura pamusoro pemunhu wekutanga. Munhu uyu ainzi Adama. Akanga ari munhu wenyama. Asi kwakazovavo nemumwe Adama. Adama uyu akanga ari wechipiri. Ainzi Jesu Kristu. Adama uyu mweya. Mweya unopa hupenyu. Izvi ndizvo zvatinoratidzwa muna 1 VaKorinte 15:45. Isu hatisi vedzinza raAdama wekutanga. Tiri vedzinza raAdama wechipiri. Tiri verudzi rwaJesu Kristu. Jesu havana pavakafanira kuporeswa. Zvino, isu tiri panyika hedu. Asi takafanana naJesu ava. Tiri verudzi rwavo.

Mauri muna Mweya. Mweya ava vanopa hupenyu. Saka une hupenyu hwawakapiwa. Munhu ane hupenyu uhu haafaniri kutsvaka kuporeswa. Asi kune vamwe vachiri vacheche pamweya. Vanhu vakadai ndivo vanopota vachifanira kuporeswa. Vacheche ndivo vanotsvaka kuporeswa. Kuporeswa ndicho chingwa chinopiwa vacheche. Asi iwe unofanira kukura. Haufaniri kuramba uri mucheche. Ndiko kuti ubve muhupenyu hwevacheche. Unenge usisatsvaki kuporeswa. Unenge wava kutaura uchiti, "Ini ndine hupenyu hwaMwari mandiri. Saka hazvigoni kuti ndirware". Asi kuda wanga uri kumbopota uchirwara. Taura uchiti, "Ini ndine hupenyu hwaKristu mandiri. Handisi kuzorwara zvekare". Hareruya!

Pupura Uchiti

Ini ndine hupenyu hweVamwari mandiri. Ndiri werudzi rwaMwari. Saka ndinokurira zvinhu zvenyika ino. Ndakatokunda ndikapedza. Ndinokurira zvinhu zuva rimwe nerimwe. Ndinokurira zvirwere, matenda, dhiyabhori, nezvakashata zvenyika ino!

Dzimwe Ndima Dzinotsigira Chidzidzo ChaNhasi

1 Johane 5:13; Johane 5:26; VaRoma 8:10

Muri kukomborerwa neRhapsody here? Tumai mari neEcoCash pa: Star 151 star 2 star 5 star 58225 hash, mubatane nesu kubatsira kuti vakawanda variwanewo. Mwari vakuropafadzei!

(Munogona kuverenga chidzidzo ichi pa: http://7.am )