Chikunda English Hwesa Manyika Ndau Ndebele Shona 

Koshesa Muviri WaKristu

"Nokuti unodya nokunwa, nomutovo usina kufanira unozvidyira nokuzvinwira kurobwa zvaasinganatso nzwisisa muviri waShe" (1 VaKorinte 11:29).

Shoko raMwari ndere chokwadi. Zvarinotaura ndezve chokwadi. Rinotaura zvinotika. Rinotaura zviripo. Vanhu vanofanira kunzwisisa izvi. Zvisizvo, vanoita mhosho. Hupenyu hwavo hunopinda munjodzi. Izvi ndizvo zvatinotaridzwa naJesu. Tinoverenga mashoko avo muna Mateo 22 ndima 29. Anoti, "Ndipo pamunorasika ipapo nokuti hamuzivi Magwaro kana simba raMwari".

Chimbotarisa ndima yatavhura nayo. Inotaura pamusoro peChidyo Chitsvene. Inoti mukombe watinonwa wakasiyana nezvimwe zvinwiwa zvose zvose. Tinenge tiri kutopupura kuti tava veropa rimwe naKristu. Chingwa chatinodya chakasiyana nezvimwe zvose zvingadyiwa. Chingwa ichi chinomiririra muviri waKristu. Pauro anosimbisa zvekare chokwadi ichi. Tinozviona mune mamwe mashoko ake. Tinoaverenga muna 1 VaKorinte 10 ndima 20. Akati, "... izvo zvinobayirwa navahedheni, havazvibayiri Mwari, asi mweya yakaipa; zvino handidi kuti muyanane nemweya yakaipa".

VaHedheni vane mipiro yavanoita. Vane zvimwari zvavanenge vachipira. Zvimwari izvi ndezvenhema. Zvipiriso izvi zvinenge zviri kutoenda kumadhimoni. Saka zvipiriso izvi zvinenge zviine madhimoni mukati. Munhu haafaniri kudya zvipiriso izvi. Anenge ari kutoumba hukama nemadhimoni aya. Kune vakambodya zvipiriso izvi. Vakapedzisira vakoka madhimoni muhupenyu hwavo. Vamwe vakapedzisira varwara. Vamwe vakapedzisira vopenga. Vakapedzisira vasisagoni kuzvibatsira.

Izvi ndizvo zvinoitikavo patinodya Chidyo Chitsvene. Tinenge tiri kudyidzana naMwari. Tinenge tiri kusimbisa hukama hwedu naMwari. Izvi ndizvo zvinotaura Bhaibheri. 1 VaKorinte 11 ndima 16 inojekesa izvi. Inoti tinenge tiri kunwa ropa raKristu. Tinenge tiri kupupura kuti tava veropa ravo. Zvekare, tinenge tiri kudya muviri waKristu. Tinenge tiri kupupura kuti tava nhengo dzemuviri uyu. Ndiko kusaka tichiyambirwa kukoshesa muviri waIshe. Muviri uyu wakakosha. Une simba. Iwe unofanira kunzwisisa izvi. Kune vasingakoshesi muviri waIshe. Nokudaro, vanogara vachirwara-rwara.

1 VaKorinte 11 ndima 30 inoti, "Nemhaka iyi vazhinji varipo pakati penyu vasina simba, vanorwara; vazhinji vavete". Mhaka iri kutaurwa mundima iyi ndeipi? Ndeyokusakoshesa muviri waKristu. Saka zviongorore. Gadzirisa hukama hwako neKereke yaMwari. Usaitora sechinhu chisina basa. Usaimhura. Farira vanhu vaMwari. Vade. Varemekedze.

Namata Uchiti

Baba vandinoda. Ndinokutendai. Makandiita nhengo yeropa raKristu. Makandiita nhengo yemuviri waKristu. Ichi chiropafadzo chikuru. Ndinokutendai. Mweya venyu vanonditungamirira. Vanondibatsira kunzwisisa kukosha kwemuviri waKristu. Ndichagara ndichikurira zvivi, zvirwere, rufu, naSatani. Ndichagara ndichivatonga. Muzita raJesu. Ameni.

Dzimwe Ndima Dzinotsigira Chidzidzo ChaNhasi

1 VaKorinte 11:18-34

(Chidzidzo ichi chatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Shona)

Rinonyorwa na:

Mufudzi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rhapsodylanguagesdl

Zvimwe zvidzidzo munozviwana pa: https://bit.ly/shonachurch

Kana muchishuva kuti vamwe vawanewo zvidzidzo izvi, makasungunuka kutuma mari neEcoCash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakuropafadzei

China, 21 Mbudzi 2019)