Chikunda English Isixhosa Manyika Ndau Shona Rhapsody of Realities (Shona)

Mufudzi Chris Oyakhilome, PhD

Chitatu, 22 Mbudzi 2017

Migove YeMweya Mutsvene

"Naiye Mwari vo achipupurirana navo nezviratidzo nezvinoshamisa, namabasa esimba mazhinji, nezvipo zvoMweya Mutsvene, nokuda kwake"(VaHeberu 2:4).

Mundima yatavhura nayo mune shoko rinoti, "zvipo". Shoko iri rinoturikirwa kubva kushoko reChigiriki. Shoko reChigiriki iri rinoti, "merismos". Rinoreva zvimedu. Rinoreva migove. Shoko iri rakasiyana neratinowana muna 1 VaKorinte 12:4. Mundima iyi mune shoko rinoti "zvipo" zvekare. Asi shoko iri rinoturikirwa kubva kushoko rinoti, "charisma". Iri ishoko reChigiriki zvekare. Saka ndima yatavhura nayo inofanira kunyorwa ichinzi, "nemigove yeMweya Mutsvene".

Ko, izvi zvinorevei? Mabasa 5:12 inoti, "Zviratidzo nezvinoshamisa zvizhinji zvakaitwa pakati pavanhu namavoko avaapostora; vose vaiva nomoyo mumwe pabiravira raSoromoni".

Shoko raMwari riri kutaura pamusoro pezvishamiso. Riri kutaura pamusoro pezviratidzo. Zvinhu izvi zvakaitwa nevaapostora. Vaapostora ava vakazviita nemavoko avo. Ko, isu tiri vana ani? Tiri vanhu vakaita sei? Tisu mavoko aMwari. Tisu mavoko avo akatambanudzirwa kuvanhu. Tisu takatakura maropafadzo edenga. Tisu tinoasvitsa kuvanhu. Sungano Itsva ine maropafadzo. Isu tisu takatakura maropafadzo aya. Tisu tinoasvitsa kuvanhu. Rimwe remaropafadzo aya ndiMweya Mutsvene. Saka tisu tinosvitsa Mweya Mutsvene kuvanhu. Tisu tinovagovera kuvanhu. Ndiko kusaka tichigona kugamuchidza vanhu Mweya Mutsvene. Vanovagamuchira kana tichinge taturika mavoko edu pavari.

Kazhinji, tichinamatira vanhu, tinoti, "Ndinokuropafadzai muzita raJesu. Ndinokuropafadzai neShoko raMwari. Ndinokuropafadzai naMweya Mutsvene". Tinenge tiri kupa maropafadzo aya kuvanhu. Tinenge tiri kuagovera kwavari. Anenge ari maropafadzo aMweya Mutsvene. Jesu vakambofuridza pavadzidzi vavo. Tinoverenga izvi muna Johane 20:22. Vakabva vati, "... Gamuchirai Mweya Mutsvene". Vadzidzi ava vakabva vagamuchira mweya wekunzwisisa. Izvi zvakabva zvaita kuti vanzwisise Magwaro. Jesu vakanga vavapa chimedu chaMweya Mutsvene. Vakanga vavapa mugove weMweya Mutsvene. Isu takapiwavo simba rokuita izvi. Tinogona kugovera Mweya Mutsvene kuvanhu. Hareruya.

Namata Uchiti

Baba vokudenga. Ndinokutendai. Makandipa maropafadzo eSungano Itsva. Maropafadzo aya anoshamisa. Asi pamusoro pazvo, makandiita mumwe wevanhu vanogovera maropafadzo aya kuvanhu. Ndinoraira kuti maropafadzo aya auye pashamwari dzangu, vanhu veimba yangu, nevandinoshanda navo, nhasi. Ndinorairavo kuti vanhu ava vafarirwe naMwari nhasi. Muzita raJesu. Ameni.

Dzimwe Ndima Dzinotsigira Chidzidzo ChaNhasi

2 VaKorinte 3:4-6; Mabasa 8:14-17

Muri kukomborerwa neRhapsody here? Tumai mari neEcoCash pa: Star 151 star 2 star 5 star 58225 hash, mubatane nesu kubatsira kuti vakawanda variwanewo. Mwari vakuropafadzei!

(Munogona kuverenga chidzidzo ichi pa: http://7.am )23