2021 Chikunda 2021 Ndau Chikunda English Manyika Ndau Shona Inyika Yakasiyana Nedzimwe

Muvhuro, 22 Mbudzi 2021

*Tiri kuda kusvitsa dzidziso iyi kuvanhu vose, pasi rose.* Chipo chako chinogona kubatsira pabasa iri. Unogona kuchituma neEcoCash pa ndima * 151*2*5*58225# Mwari vakuropafadze

"Kureva kuti hamuchisiri vatorwa. Kana vabvakure. Asi mava vemumba. Pamwe chete nevatsvene. Mose mava veimba yaMwari" (Vaefeso 2 ndima 19).

Isu hatisi venyika ino. Takasiyana nevanhu venyika ino. Tava zvizvarwa zvekudenga. Denga ndiyo yava nyika yedu. Tiri panyika pano hedu. Asi denga ndiyo nyika yedu chaiyo. Ndiyo yatakazvarirwa. Saka Tinorarama sevanhu vekudenga. Nyika yekudenga iyi inoshamisa. Vanhu vayo vose vapiri. Kuda iwe wakazvarwa patsva. Uku kwakanga kuri kuzvarwa kechipiri. Munyika iyi ndimo mawakazvarirwa kudai. Izvi ndizvo zvatinoverenga muna Vakorose 1 ndima 12 kusvika 13.

Ungava une chirwere chawakabatwa. Chirwere ichi chinogona kunge chisingarapiki. Chinogona kunge chiri chemumhuri yako. Izvozvo hazvina basa. Moyo wako unogona kunge usiri kushanda zvakanaka. Izvozvo hazvina basa. Wazvarwa patsva zvino. Zvirwere hazvichagoni kugara mumuviri mako. Nyika yedu iyi haina zvirwere. Saka usatendera zvirwere kugara mumuviri mako.

Mudzinza rako munogona kunge muine chimwe chirwere. Chirwere ichi chinogona kunge chiri icho chakauraya madzitateguru ako. Asi haufaniri kunetseka. Hauchisiri wedzinza iri. Wava wedzinza rekudenga. Jesu ndivo tateguru vedzinza iri.

Wava mune imwe nyika. Hapana chinoramba kuitwa munyika iyi. Hapana chinofa munyika iyi. Zvinhu zvayo zvose zvine hupenyu.

Munhu wose wenyika iyi akaropafadzwa. Ungaita chinhu munyika iyi. Chinototi chibudirire. Inyika yatinogara takafara. Pangaita hapo chinotirwisa. Asi tinenge tichingofara chete. Nyika iyi ichagara iripo. Hatikoshesi zvinovonekwa nemeso enyama munyika iyi. Zvinhu izvi hazvigoni kukanganisa hupenyu hwedu. Shoko raMwari chete ndiro ratinoshandisa pakurarama munyika iyi.

Tingavona zvinhu. Asi tingasazvifarira. Tinobva tazvishandura. Izvi ndizvo zvatinovona muna 2 Vakorinde 4 ndima 17 kusvika 18. Inoti, "Nokuti kutambudzika kwedu uku. Kwakareruka. Kwenguva doko. Kunoita kuti Humwari hwedu huwedzere kubuda pachena. Ndokunge tikasatarisa pazvinhu zvinovonekwa nemeso enyama. Asi pane zvisingavonekwi nemeso enyama. Nokuti zvinovonekwa nemeso zvinopfuura. Asi zvisingavonekwi izvi ndizvo zvinogara nekusingaperi".

Ndiwo mararamiro atinoita munyika yedu iyi. Hatina chinotivhundusa. Tisu tinotonga. Tinogona kuita chose chatada kuita. Tinochiita tichishandisa simba ratinopiwa naMuponesi. Tichagara tichikunda. Mwari ngavakudzwe saMwari.

Pupura Uchiti

Nyika yangu izere chiedza. Inyika inogara madzishe. Inyika inogara Vamwari. Chivi hachiwanikwi munyika iyi. Zvirwere hazviwanikwi munyika iyi. Hamuna kusuruvara. Hamuna hurombo. Hamuna zvinoshungurudza. Zvinhu zvaSatani hazviwanikwi imomo. Zvinhu zverima hazviwanikwi imomo. Ndine nyasha. Ndakarurama. Saka ndinopenya. Ndinotonga saMwari. Hupenyu hwangu hunogara huchibudirira. Huchifambira mberi. Ndichifadza Ishe muzvinhu zvose. Hareruya!

Dzimwe Ndima Dzinotsigira Chidzidzo ChaNhasi

Vakorose 1 ndima 12 kusvika 14

1 Pita 2 ndima 9

(Chidzidzo ichi chatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Shona)

Rinonyorwa na:

Mufudzi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rorlanguages

Zvimwe zvidzidzo munozviwana pa: https://bit.ly/shonachurch