Chikunda English Korekore Manyika Ndau Ndebele Shona Wava MuChiedza

Svondo, 22 Mbudzi 2020

"Asi imi muri vanhu vakasanangurwa, uprista hwamambo, rudzi rutsvene, vanhu vaMwari chaivo, vaakadana kuti muparidze kunaka kwaiye akakudanai kuti mubve murima, muuye muchiedza chake chinoshamisa" (1 Petro 2 ndima 9).

Mundima yatavhura nayo iyi. Mune mashoko anoti, "akakudanai kuti mubve murima, muuye muchiedza chake chinoshamisa". Mashoko aya. Anokutaridza nzvimbo yawava kugara. Wakabviswa murima. Wava muchiedza chaMwari. Chinoshamisa. Chiedza ichi. Ndicho chiedza chehupenyu chiya. Chinoita kuti ugone kuvona gwara rekururama. Nehupenyu. Chinoitavo kuti ugone kutonga. Izvi zvakafanana nezvimwe zviya. Zvakaitwa naIshe. Kuvana vaIsiraeri. MuSungano yeKare. Vakavabudisa muEgipita. Ndokuvapinza munyika iya. Yavakanga vavavimbisa. Egipita ndiro rakanga riri rima. Nyika yavakanga vavavimbisa iyi. Ndicho chaiva chiedza.

Rima ndirwo rufu. Zvakaipa zvose. Nezvose zvisina kunakira hupenyu. Iwe wakabviswa muzvivi. Zvirwere. Matenda. Kusuwa. Hurombo. Kupererwa. Nezvinhu zvose zvaSatani. Ukapinzwa muHumambo hwaMwari. Hune chiedza. Izvi hazvisi zvinhu zvaunoitirwa naMwari. Paunokura muna Kristu. Kwete. Zvinhu zvavakatokuitira. Izvi ndizvo zvatinovona muna Vakorose 1 ndima 12 kusvika 13. Inoti, "Muchivonga ivo Baba, vakaita kuti mukodzere kugovana nhaka yavatsvene muumambo hwechiedza. Nokuti akatinunura kubva pasimba rerima akatiuyisa kuumambo hwoMwanakomana waanoda".

Pawakatora Jesu. Kuti vatonge hupenyu hwako. Ndipo pawakabva watorwa. Ukapinzwa muHumambo hweMwanakomana waMwari uya. Wavanofarira. Humambo uhu. Inyika iri mumweya. Izere nechiedza. Ndimo maunotonga uri. Uchishandisa nyasha. Nekuti wakarurama. Saka rima renyika ino. Harichagoni kukutonga. Nezvinhu zvenyika ino. Zvisingagoni kuvimbwa nazvo. Hazvichagoni kukutonga. Wava weropa reVamwari. Saka wava kugara uchipenya. Ndiko kusaka Mwari vakataura. Muna Isaya 60 ndima 1. Vachiti, "Simuka. Upenye. Nekuti chiedza chako chauya. Uye kubwinya kwaJehovha kwava pamusoro pako".

Pupura Uchiti

Ndinokutendai. Ishe vandinoda. Nokuti makandibvisa murima. Mukandipinza muHumambo hweMwanakomana wenyu uya. Wamunofarira. Ndinobatsirwa nenyasha. Kutonga. Nokuti ndakarurama. Ndava nerusungunuko rwuya. Rwakagadzirirwa vanakomana vaMwari. Imi ndimi chiedza chehupenyu hwangu. Chandinoshandisa pakurarama. Ndichikunda. Nekutonga. Nekubudirira pane zvose zvandinoita. Muzita raJesu. Ameni.

Dzimwe Ndima Dzinotsigira Chidzidzo ChaNhasi

Johane 1 ndima 4 kusvika 9

Zvirevo 4 ndima 18

Isaya 60 ndima 1 kusvika 3

(Chidzidzo ichi chatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Shona)

Rinonyorwa na:

Mufudzi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rorlanguages

Zvimwe zvidzidzo munozviwana pa: https://bit.ly/shonachurch

Kana muchishuva kuti vamwe vawanewo zvidzidzo izvi, makasungunuka kutuma mari neEcoCash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakuropafadzei)