Chikunda English Isixhosa Manyika Ndau Shona Rhapsody of Realities (Shona)

Mufudzi Chris Oyakhilome, DSc, D.D

China, 22 Mbudzi 2018

NGAPASAVA NECHINOKUTSAUSA

"Naizvozvo, nesu vo, zvatakakomberedzwa negore rezvapupu rakakura rikadai, ngatibvisei zvose zvinoremedza nezvivi zvinongotinamatira, ngatimhanye nokutsungirira nhangemutange yatakaisirwa mberi kwedu, tichitarira kuna Jesu, muvambi nomukwanisi wokutenda kwedu ..." (VaHeberu 12:1-2).

Iwe unogona kunge wakazvarwa patsva. Izvi zvinoreva kuti wakazvarirwa mune imwe nzvimbo. Nzvimbo iyi inonzi Kristu. Kristu munhu. Asi Kristu inzvimbo zvekare. Saka iwe wava muna Kristu. Ndimo mawava kugara. Ndimo mawava kurarama uri. Mweya Mutsvene ndivo vava kukutungamirira. Asi izvi hazvirevi kuti hauchasangani nemiyedzo. Unosangana nezvakawanda. Zvinhu izvi zvinenge zvichitsvaka kukutsausa. Zvinenge zvichitsvaka kubvisa meso ako pagwara rawakarongerwa naMwari. Asi haufaniri kutsauswa. Meso ako ngaarambe akatarisa pana Kristu.

Uri kufamba rwendo rwehupenyu. Zvinhu zvakawanda zvichatsvaka kukutsausa. Dzingava mari dziri kunetsa. Zvingava zvirwere zviri munyika. Zvirwere izvi zvinogona kunge zvisingarapiki. Kungava kutyira ramangwana remhuri yako. Zvingava zvinonetsa kubasa. Kungava kutyira njodzi. Zvinhu izvi zvinenge zvichitsvaka kukutsausa. Zvinenge zvichitsvaka kubvisa meso ako pana Kristu. Asi usazvibvumira. Meso ako ngaagare ari paShoko raMwari. Vimba naIshe. Vimba neShoko ravo. Shoko iri harikundikani.VaFiripi 4:6 inoti, "Musafunganya pamusoro pechinhu chimwe; asi pazvinhu zvose, mikumbiro yenyu ngaiziviswe Mwari nokunyengetera nokukumbira, pamwe chete nokuvonga". Zvijaidze kuita zvinotaura ndima iyi. Shoko raMwari ndiro raunofanira kuvimba naro. Ndiro rinofanira kukubudisa muzvinhu zvehupenyu. VaHeberu 12:2 inotiraira kuti tibvise meso edu pane zvimwe zvinhu zvose. Tinofanira kuaisa pana Jesu. Jesu iShoko raMwari. Ndiro Shoko rakashanduka kuita munhu wenyama.

Mwari vane hupenyu hwavakaronga kuti urarame. Sarudza kurarama hupenyu uhu. Ziva kuti nyika, naKristu, zvakasiyana. Saka usarega zvinhu zvenyika ino zvichikutsausa. Kristu inzvimbo. Nyika ino inzvimbovo. Zvino, nzvimbo yaunoda kugara mairi ndeipi? Unoda kugara munyika ino here? Unoda kurarama sevanhu venyika ino here? Jesu vakataura muna Johane 15:19 vachiti, "... hamuchisiri venyika ino. Ndakakusarudzai, ndikakubvisai munyika ..." ()KJV.

Unofanira kuita zvakaita Abrahama. VaHeberu 11:9 inotitaurira mararamiro aakaita panyika pano. Inoti, "Nokutenda wakandogara somutorwa munyika yechipikirwa, sapanyika yavamwe, akagara mumatendhe naIsaka naJakobho, vadyi venhaka yechipikirwa chimwe pamwe chete naye". Abrahama akagara semutorwa. Haana kurarama sechizvarwa chenyika ino. Haana kurarama hupenyu hwenyika ino.

Usarega tsika dzenyika ino dzichikupinda. Wava chizvarwa chekudenga. Hauchisiri chizvarwa chenyika ino. Izvi ndizvo zvatinotaurirwa muna VaFiripi 3:20. Ndima iyi inoti, "Nokuti nyika yedu iri kudenga ...". Hareruya!

Namata Uchiti

Baba vekudenga vandinoda. Ndinokutendai. Mune hupenyu hwamakandipa. Hupenyu uhu hunoraramiwa muna Kristu. Hupenyu huzere nerunako. Hupenyu hwekugara ndichibudirira pane zvandinoita. Hupenyu hwekugara ndichikunda. Shungu dzangu ndedzokuti Shoko renyu ritonge panyika pano. Ndedzokuti zvamunoda imi zviitike panyika pano. Handitenderi kupindwa nenyika ino. Handigamuchiri zvinorwadza zvayo. Muzita raJesu. Ameni.

Dzimwe Ndima Dzinotsigira Chidzidzo ChaNhasi:

Isaya 50:7 NLT; 1 VaKorinte 10:13; VaKorose 3:1-2

Muri kukomborerwa neRhapsody here? Tumai mari neEcoCash pa: Star 151 star 2 star 5 star 58225 hash, mubatane nesu kubatsira kuti vakawanda variwanewo. Mwari vakuropafadzei!

(Munogona kuwana Rhapsody rese pa: https://bit.ly/rhapsodylanguages ) 23