English Manyika Ndau Shona Wakawanikwa Usina Mhosva Yawakapara

China, 26 Mbudzi 2020

"Uye vanoruramisirwa nenyasha dzake kubudikidza nokudzikinura kuri muna Kristu Jesu" (Varoma 3 ndima 24).

Muna Johane 15 ndima 25. Jesu vakataura. Vachiti, "Asi zvakaitwa, kuti shoko rakanyorwa mumurayiro wavo, riitike, rinoti, 'Vakandivenga ndisina mhosva' ". Mashoko aya. Anoti, "ndisina mhosva". Anoturikirwa kubva kushoko reChigiriki. Rinoti "dorean". Shoko iri. Rinoreva kuti pasina chikonzero. Kureva kuti Jesu. Havana chavakanga vaita. Chavaifanira kuvengerwa. Jesu vakanga vatovataridza rudo rukuru. Rwavasina kunge vambowana kune mumwe munhu. Asi vakangovavenga zvakadero.

Asi sezvataverenga mundima yatavhura nayo. Mwari. Nokuda kwerudo rwavo urwu. Rusingaperi. Vakasarudza kuita kuti vanhu. Vagone kutorwa sevasina mhosva yavakapara. Kunyangwe havo vanhu ava. Vakanga vatadza. Nyasha dzaMwari ndidzo dzakaita kuti izvi zvigoneke. Mundima iyi. Mune shoko iroro zvekare. Rinoti "dorean". Rinotaridza kuti munhu haana chaakafanira kuita. Kuti aitirwe nyasha idzi. Sekungovengwa kwakaitwa Jesu. Vasina chavakanga vatadza. Munhu akangotorwavo seasina mhosva. Kunyange akanga atadza.

Saka munhu akangotorwa seasina mhosva. Seakarurama. Kunyangwe zvake akanga atadza. Izvi zvakaitwa. Nokuda kweruvimbo rwaJesu Kristu. Varoma 5 ndima 1 inoti, "Naizvozvo zvatinoruramiswa nokutenda ...".

Saka tinoruramiswa neruvimbo rwaMwari. Kwete nemabasa edu. Kana kururama kwedu pachedu. Bhaibheri rinotaura. Muna Vaefeso 2 ndima 8 kusvika 9. Richiti, "Nokuti makaponeswa nenyasha, kubudikidza nokutenda, uye izvi hazvibvi kwamuri, chipo chaMwari, kwete namabasa, kuti parege kuva nomunhu anozvikudza". Zvinofadza sei? Kuziva kuti chinongodiwa chete. Kugamuchira kururama kwaMwari. Nokudaro. Unenge wava kutotoga muhupenyu huno. Sezvatinoverenga muna Varoma 5 ndima 17. Inoti, "Nokuti kana nokudarika kwomumwe rufu rwakabata ushe nomunhu uyu mumwe; zvikuru avo, vakapiwa kuwanda kwenyasha nokwechipo chokururama, vachabata ushe paupenyu nomumwe, iye Jesu Kristu". Mwari ngavaropafadzwe!

Pupura Uchiti

Ndakanga ndatadza. Asi ndikazotorwa semunhu asina mhosva yaakapara. Nokuda kwenyasha dzavo. Saka ndava kugona kufambidzana naMwari. Pamusoro pazvo. Ndava chisikwa chitsva. Hapachina chandinoona chichindikurira. Handichazvivoni ndiri murombo. Kana murwere. Kana mutenda. Handichazvivoni semutadzi. Kana munhu ane chimwe chinhu. ChaSatani. Kristu ndivo kururama kwangu. Ndivo vakandieresa. Ndivo rudzikinuro rwangu. Mwari ngavakudzwe!

Dzimwe Ndima Dzinotsigira Chidzidzo ChaNhasi

Varoma 3 ndima 24 kusvika 28

Varoma 11 ndima 6

(Chidzidzo ichi chatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Shona)

Rinonyorwa na:

Mufudzi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rorlanguages

Zvimwe zvidzidzo munozviwana pa: https://bit.ly/shonachurch

Kana muchishuva kuti vamwe vawanewo zvidzidzo izvi, makasungunuka kutuma mari neEcoCash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakuropafadzei)