Chikunda English Korekore Manyika Ndau Ndebele Shona 

Zvinogona Kuti Uve Wakarurama

"Naizvozvo muve vakakwana saBaba venyu vari kudenga vakakwana" (Mateo 5 ndima 48).

Kune vamwe vasina kudzidziswa Shoko raMwari. Saka havarinzwisisi. Vatova nemakore vachitenda dzidziso dzisiri idzo. Dzidziso inogona kunge isina kubva muShoko raMwari. Asi inogona kuita seyakanaka. Inogona kuita seyakatorwa kuchechi. Izvi ndizvo zvatinovona padzidziso yekururama. Kune vamwe vanotaura vachiti, "Hapana munhu anogona kururama. Achiri pano panyika. Achiri wenyama. Saka achatopota achitadza. Acharamba achingoita mhosho". Asi izvi hazvisi izvo zvinodzidziswa neBhaibheri.

Vazhinji vanotaura kudai ndivo vakakoniwa kururama. Saka vanofunga kuti munhu wose ari kuita mhosho. Havabvumi kuti munhu anogona kururama. Vanhu vakadai havanzwisisi zvinoreva kururama. Unofanira kudzidza Bhaibheri. Harina parinotaridza kuti munhu haagoni kuva akarurama.

Tine mashoko ataverenga. Ari mundima yatavhura nayo. Anoti, "Naizvozvo muve vakakwana saBaba venyu vari kudenga vakakwana". Mundima iyi mune shoko rinoti "kukwana". Rinoturikirwa kubva kuChigiriki. Shoko reChigiriki iri nderinoti, "teleios". Rinoreva kukura. Rinoreva kuva nezvose zvingadiwa. Zvino, Mwari vanoda kuti moyo wako uite sewavo. Ndizvo zvatinovona mundima iyi. Shoko raMwari ndiro raunoshandisa kugadzira moyo wako kudai.

Saka unofanira kufunga saMwari. Unofanira kuda vanhu saivo. Unofanira kuregerera vanhu. Unofanira kuva nemoyo sewaMwari Baba. Unenge uri kutofanana navo. Unenge uri kutorurama saivo. Munhu anogona kuva akarurama. Ndiko kusaka Mwari vakaraira kuti arurame. Rarama hupenyu hunofadza. Izvi zvinozokurudzira vamwe kuti vararamevo hupenyu hwakadai. Mweya Mutsvene ndivo vanokubatsira kurarama hupenyu uhu. Mwari vakaronga kuti tirarame mukubwinya. Vakaronga kuti tive nesimba. Izvi ndizvo zvinotaura Bhaibheri. Tinozviverenga muna 2 Petro 1 ndima 3. Saka Mwari vakaronga kuti uve nehupenyu hunofadza. Simba rekurarama hupenyu hwakadai riri mumweya mako.

Bvuma kuti unogona kururama. Wava muna Kristu Jesu. Saka wava munhu werudzi rwekururama. Jesu vakakufira. Vaida kuti usare usina zvivi. Vaida kuti Mwari vakutore semunhu akarurama. Izvi ndizvo zvinotaura Bhaibheri. Tinozviverenga muna VaKorose 1 ndima 21 kusvika 22. Inoti, "Nemi vo, kare maiva vaeni navavengi pakufunga kwenyu pamabasa enyu akaipa, asi zvino wakakuyananisai pamuviri wenyama yake, nokufa kwake, kuti akuisei pamberi pake muri vatsvene, musina mhosa, musingapomerwi".

Pupura Uchiti

Ndine pfungwa dzaKristu. Saka ndakarurama saMweya Mutsvene. Ndivo vakaronga kuti ndirarame mukubwinya. Ndivo vakaronga kuti ndiite zvinhu zvinofadza! Ndichiri panyika hangu. Asi ndakafanana navo. Ndakafanana navo pazvose. Saka ndakakwana. Handina mhosva. Pandiri hapana chisipo. Handina chandinganenerwa. Ndiri muna Kristu. Saka ndine zvose zvavanazvo. Kukwana kwavo kunovonekwa pahupenyu hwangu. Kubwinya kwavo kunovonekwa pahupenyu hwangu. Saka ivo vanorumbidzwa. Zita ravo rinopiwa mbiri. Hareruya!

Dzimwe Ndima Dzinotsigira Chidzidzo ChaNhasi

2 VaKorinte 13 ndima 11

1 Johane 4 ndima 17

Mateo 5 ndima 48 AMPC

(Chidzidzo ichi chatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Shona)

Rinonyorwa na:

Mufudzi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rhapsodylanguagesdl

Zvimwe zvidzidzo munozviwana pa: https://bit.ly/shonachurch

Kana muchishuva kuti vamwe vawanewo zvidzidzo izvi, makasungunuka kutuma mari neEcoCash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakuropafadzei

Chipiri, 3 Zvita 2019)