Chikunda English Hwesa Isixhosa Manyika Ndau Shona Tonga Rhapsody of Realities (Shona)0

Mufudzi Chris Oyakhilome, DSc, D.D

China, 6 Zvita 2018

Kuzvarwa KeChipiri

"Jesu akapindura, akati kwaari: Zvirokwazvo, zvirokwazvo, ndinoti kwauri: Kana munhu asingaberekwi kutsva haangavoni vushe hwaMwari" (Johane 3:3).

Nezuro, takadzidza pamusoro peMukristu. Mukristu haasi munhu wenyika ino. Munhu wenyika ino anokurirwa nezvinhu zvenyika ino. Anokundikana. Anogona kuva murombo. Zvinhu zvinogona kungomushatira nguva ipi zvayo. Zvinhu zvenyika ino zvinomukurira. Haagoni kutarisira kuti hupenyu hwake hunganaka. VaEfeso 2:12 inotsanangura hupenyu hwemunhu akadai. Inoti munhu uyu haana Mwari. Saka hupenyu hwake huri munjodzi.

Iwe unogona kunge uchitova uri munhu akadai. Unogona kunge uchizivavo vamwe vanhu vakadai. Hupenyu hwevanhu ava hunogona kugadziriswa ikozvino. Kuda wanga uchingova munhu wenyika ino. Zvinhu zvenyika ino zvinogona kunge zviri kukutambudza. Hupenyu hwako hunogona kushanduka nhasi chaiye. Unogona kutanga hupenyu hutsva. Unohuwana kana uchinge wazvarwa patsva. Jesu vakati munhu anofanira kuzvarwa kechipiri. Zvisizvo, anoparadzwa nenjodzi dzenyika ino. Haana chingamudzivirira kwadziri.

Asi iye munhu angadirei kuramba achingova wenyika ino? Angadirei kutambudzwa nenhamo dzenyika ino? Anofanira kuzvarwa patsva. Anofanira kuzvarwa kechipiri. Izvi ndizvo zvinomubvisa murima renyika ino. Ndizvo zvinomubvisa munjodzi dzenyika ino. Ndizvo zvinoita kuti asaverengerwa kudivi revanofanira kuparadzwa. Izvi ndizvo zvatinovona muna Johane 3:16. Ndima iyi inoti, "Nokuti Mwari wakada nyika nokudaro, kuti wakapa Mwanakomana wake, wakaberekwa mumwe woga, kuti ani nani unotenda kwaari, arege kuparara ...". Jesu vakafa. Vakavigwa. Mushure mazvo, vakamuka kuvakafa. Izvi ndizvo zvakakusunungura kusimba raSatani. Ndizvo zvakakubudisa munyika ino. Inyika ine rima. Inyika ine matambudziko. Wakabva wapinzwa muna Kristu. Wakabva wapinzwa murusununguko. Rusununguko urwu runoshamisa. Ndirwo rwakagadzirirwa vanakomana vaMwari.

Munyika muno mune zvinhu zvinoparadza. Asi zvinhu izvi hazvigoni kukukurira. Hazvikukuriri kana wakazvarwa patsva. Hazvigoni kuti ukundikane. Hazvigoni kuti urware. Hazvigoni kuti uve murombo. Hapana chakashata chinogona kuwanikwa muhupenyu hwako. Unogara uchingokunda. Kristu ndivo vakaita kuti ukunde kudai. Wapedza, uchazosangana naMwari. Asi izvi hazvigoni kuitika kana usina kuzvarwa patsva. Hazvigoni kuitika kana ukaramba uchingova munhu wenyika ino.

Munhu wenyika ino haagoni kugamuchira zvinhu zvaMweya waMwari. Saka unofanira kugamuchira Kristu. Unofanira kuvagamuchira mumoyo mako. Unofaniravo kuziva Mweya Mutsvene. Mweya Mutsvene ava vanozokujekesera zvaunoshuvirwa naMwari Baba.

Asi kuda iwe hausati wazvarwa patsva. Yasvika nguva yekuti uzvarwe patsva. Enda kuMunamato WeRuponeso. Munamato uyu unowanikwa kunoperera bhuku rino. Namata munamato uyu. Taura mashoko acho uchidudza. Uataure zvichibva mumoyo mako.

Namata Uchiti

Baba vekudenga vandinoda. Ndinokutendai. Makaisa hupenyu hwangu muna Kristu. Nokudaro, hwava kunakidza. Ndiri kuwedzera kuziva Kristu zuva rimwe nerimwe.  Ndiri kuwedzera kuziva nezvefuma yangu. Ndiri kubva zera. Saka Mwari vava kugona kundishandisa. Muzita raJesu. Ameni.

Dzimwe Ndima Dzinotsigira Chidzidzo ChaNhasi

2 Petro 3:9-10

Tito 2:11-14

Muri kukomborerwa neRhapsody here? Tumai mari neEcoCash pa: Star 151 star 2 star 5 star 58225 hash, mubatane nesu kubatsira kuti vakawanda variwanewo. Mwari vakuropafadzei!

(Munogona kuwana Rhapsody rese pa: https://bit.ly/rhapsodylanguages )