Chikunda English Hwesa Isixhosa Manyika Ndau Shona Tonga Rhapsody of Realities (Shona)

Mufudzi Chris Oyakhilome, DSc, D.D

Chishanu, 7 Zvita 2018

Wakarongerwa Kubwinya

"Sezvaakatisanangura maari nyika isati yavambwa, kuti tive vatsvene vasina mhosva pamberi pake murudo" (VaEfeso 1:4).

Isu tiri Vakristu. Takatsaurwa, tikaiswa muna Kristu. Izvi zvakaitwa nyika isati yasikwa. Mwari vaida kuti tive vanhu vatsvene. Vaida kuti pasawana mhosva yatingapomerwa. Vaida kuti tive vanhu vavanoda.

Takasarudzwa nyika isati yavapo. Mwari vakanga vatoisa rupawo rwavo patiri. Asi vaida kuti Kristu vatange vauya. Vaida kuti Kristu ava vatange vafa. Vaida kuti Kristu vatange vaunza ruponeso munyika. Vaida kuzovona vaya vanenge vauya kuna Kristu ava. Vaida kuti vanhu ava vabwinyiswe. Vaida kuti vapiwe mbiri yavo. Zvino, isu hatina kungosarudzwa muna Kristu chete. Hatichina mhosva yatingapomerwa. Izvi ndizvo zvataverenga muna VaEfeso 1:4. Ndima iyi yati, "... kuti tive vatsvene vasina mhosva pamberi pake murudo".

Asi tine mhosho dzatinoita. Tine zvinhu zvatisingaiti nomazvo. Saka tingatorwa sevanhu vasina mhosva sei? Nokuti mhosva dzedu dzose dzakapiwa Jesu. Izvi ndizvo zvatinoratidzwa muna VaKorose 1:21-22. Ndima iyi inotaura ichiti, "Nemi vo, kare maiva vaeni navavengi pakufunga kwenyu pamabasa enyu akaipa, asi zvino wakakuyananisai pamuviri wenyama yake, nokufa kwake, kuti akuisei pamberi pake muri vatsvene, musina mhosva, musingapomerwi". Jesu ndivo vakatiitira izvi zvose. Vakazviita pavakafa pamuchinjikwa. Vaida kuti tipiwe kururama kwavo. Vaida kuti titorwe sevanhu vasina mhosva yavakapara. Vaida kuti tive vatsvene. Saka iwe hauchafaniri kushandira hutsvene. Hauchafaniri kushandira mhosva dzako. Ivo vanongokugamuchira. Haufaniri kutanga wavaitira madanha. Vakatokugamuchira nechakare.

VaEfeso 1:5-6 inotaura ichiti, "Akatitemera kare, kuti naJesu Kristu tiitwe vanakomana vake, sezvaakafadzwa pakuda kwake, kuti kunaka kukuru kwenyasha dzake dzaakangotipa hake muMudikanwa wake, kurumbidzwe". Mwari vakaronga kuti urarame hupenyu hwekubwinya. Vakazvironga nyika isati yasikwa. Hupenyu uhu hahuna zvirwere. Hahuna kukundikana. Hahuna kushatiswa nenyika ino. Mwari vaida kuti runako rwavo ruvonekwe pauri. Vaida kuti kururama kwavo kuvonekwe pauri. Vaida kuti kubwinya kwavo kuvonekwe pauri. Hareruya!

Namata Uchiti

Baba vakaropafadzwa. Ndinokutendai. Makanditsaura. Mukabva mandiisa muna Kristu. Makaita izvi nyika isati yasikwa. Jesu vakatora mhosva dzangu. Handichina chandichanyadziswa nacho. Vakabva vandipa kubwinya kwavo. Vakabva vandipa kururama kwavo. Saka ndava mutsvene. Handina mhosva yandingapomerwa. Ndasununguka kurarama mukururama. Ndava kugona kutonga munyika muno. Ndava kukurira zvinhu zvenyika ino. Muzita raJesu. Ameni.

Dzimwe Ndima Dzinotsigira Chidzidzo ChaNhasi

VaRoma 8:30

VaEfeso 2:10 AMPC

Muri kukomborerwa neRhapsody here? Tumai mari neEcoCash pa: Star 151 star 2 star 5 star 58225 hash, mubatane nesu kubatsira kuti vakawanda variwanewo. Mwari vakuropafadzei!

(Munogona kuwana Rhapsody rese pa: https://bit.ly/rhapsodylanguages )