Chikunda English Manyika Ndau Ndebele Shona Rhapsody of Realities (Shona)

Mufudzi Chris Oyakhilome, PhD

China, 7 Zvita 2017

Kururama Kunotaura

"Asi kururama kunobva pakutenda, kunoreva kudai: Usati mumoyo mako: Ndianiko uchakwira kudenga? ( ndiko kuburusa Kristu;) kana, ndianiko uchaburukira kwakadzikadzika? ( ndiko kubudisa Kristu kuvakafa.) Asi kunoreveiko? Shoko riri pedo newe, mumuromo mako, nomumoyo mako; ndiro shoko rokutenda ratinoparidza" (VaRoma 10:6-8).

Mundima yatavhura nayo mune mashoko anoti, "kururama kunobva pakutenda". Mashoko aya akaturikirwa kubva muChigiriki. Anotaura pamusoro pemhando yekururama. Kururama uku ndekwerutendo. Kururama kwemhando iyi kunotaura. Hakugari kwakanyarara. Izvi ndizvo zviri kutaurwa nendima iyi.

Hupenyu hweChikristu hunoda vanhu vanotaura. Mukristu anofanira kugara achitaura. Anofanira kutaura kururama. Anofaniravo kutaura njere. Kururama ndihwo huchapupu hwaMwari. Mavonero avanoita zvinhu. Zvino, isu tingataura Shoko raMwari. Tingaritaura tichiwirirana naro. Tinenge tiri kutotaura kururama. Tinenge tiri kutaura mutauro waMwari. Mutauro uyu mutauro werutendo. VaRoma 10:9 inotsanangura kururama kwerutendo uku. Inotsanangura kuti kunoshanda sei. Inoti, "... kana uchipupura nomuromo wako kuti Jesu ndiye Ishe, nokutenda mumoyo mako, kuti Mwari wakamumutsa kuvakafa, uchaponeswa".

Mundima iyi mune shoko rinoti, "kupupura". Shoko iri rakaturikirwa kubva kushoko reChigiriki. Shoko reChigiriki iri rinoti, "homologeo". Rinotsanangura zvingaitwa nevanhu vaviri. Vanhu ava vanenge vari kutaura chinhu chimwe chete. Vanenge vachichitaura vachiwirirana. Zvino, Mwari vane mashoko avakataura. Iwe unofanira kutaura mashoko aya. Mataure uchiwirirana nawo. Unenge usiri kungodzokorora zvavakataura chete. Unenge uri kupupurira mashoko avo aya. Ndiko kuti mashoko aya aitike muhupenyu hwako.

Tinogona kutora 2 VaKorinte 3:5. Ndima iyi inotaura ichiti, "Hatiti takakwana isu timene, kuti titeme chinhu timene; asi kukwana kwedu kunobva kuna Mwari". Mwari ndivo vakataura mashoko aya. Iwe unofanira kuapupurira. Mapupurire uchiti, "Simba raKristu rakandikwanira. Saka handina chandinokoniwa kuita. Zvinhu zvandinoita zvinobuda zvinofadza. Ndinoita mabasa ekururama. Kristu ndivo simba rangu. Ndivo hunyanzvi hwangu". Unenge uri kutotaura kururama kwaMwari. Izvi ndizvo zvinozikanwa naMwari pamusoro pako. Ndiwo mavonero avanokuita.

Namata Uchiti

Baba vandinoda. Ndinokutendai. Makandipa Shoko renyu. Ndinogona kupupurira Shoko iri. Ndinopupura kushanda kwaro muhupenyu hwangu. Ichokwadi. Ndakagurirwa minda paivhu rakavorera. Ndakapiwa pfuma inofadza. Ndiri mukundi. Ndakatokunda, ndikapedza. Handina chandinokoniwa kuita. Kristu ndivo vanondipa simba rokuita zvinhu izvi! Ndinotungamirirwa nenjere dzaMwari nhasi. Mweya Mutsvene ndivo vanonditungamirira. Ndivo vanoita kuti ndigone kuita zvinhu zvinofadza. Ndivo vanoita kuti ndigone kuita mabasa ekururama nhasi. Muzita raJesu. Ameni.

.

Dzimwe Ndima Dzinotsigira Chidzidzo ChaNhasi

VaHeberu 13:5-6; 1 VaKorinte 2:12-13

Muri kukomborerwa neRhapsody here? Tumai mari neEcoCash pa: Star 151 star 2 star 5 star 58225 hash, mubatane nesu kubatsira kuti vakawanda variwanewo. Mwari vakuropafadzei!

(Munogona kuverenga chidzidzo ichi pa: http:// 7.am )