English Manyika Ndau Shona Rhapsody of Realities (Shona)

Mufudzi Chris Oyakhilome, PhD

Chishanu, 9 Zvita 2016

Chengetedza Zvawaratidzwa

"Munhu akachenjera anovanza zivo ..." (Zvirevo 12:23).Mwari vanokuratidza zvakaita ramangwana rako. Vanoita izvi paunenge uri kufamba navo. Vanokuratidza zvinhu zvavanenge vachazoita newe. Vanenge vachida kuti uvavarire ku ita zvinhu izvi. Vanenge vachida kukuratidza mafambiro aunofanira kuita muhupenyu. Havasi vanhu vose vanenge vari kuvona zvaunenge uri kuvona izvi. Asi kune vamwe vanobva vaudza vanhu vose zvinhu izvi. Izvozvo hazvina kunaka. Haufaniri kuvudza vanhu vose vose. Vaudze chete kana Mwari vakutuma kuvaudza.Satani haazivi zvaunenge uri kuvona izvi. Anotozviziva kana uchinge wamuudza. Haazivi zvinhu zvose. Zvino, iye anganzwa zvaunenge uri kuvona izvi. Anozvinzwa paunoudza vanhu apa. Anobva atanga kuronga kukukonesa kuzviita. Kune vamwe vanhu vakapiwa mazano naMweya Mutsvene. Asi havana kugona kuchengeta mazano aya. Nokudaro, vakarasikirwa nawo. Vanhu ava vakawana mazano aya. Vakabva vatanga kuudza vanhu vose vose. Satani akabva anzwawo nezvamazano aya. Akabva atsvakawo kuvakonesa kuaita. Saka iwe usapa satani mukana wekukukanganisa.Rimwe Bhaibheri rinotipa ndima yatavhura nayo richiti, "Iva wakachenjera. Usataura zvose zvaunoziva ..." (CEV). Kuda ungava nezvinhu zvauri kuronga kuita. Usava netsika yekuudza zvinhu izvi kuvanhu vasiri Vakristu.Mwari vangakupa zano. Usatanga nokuriudza vanhu. Ungapedzisira usina kuriita. Tanga nokuriita. Unenge usiri kutya kuti vanhu ava vangakukonesa kuriita. Unenge urisiriwo kutya kuti satani angakukonesa kuriita. Kwete. Asi vanhu vakadai vane mweya inoshanda mavari. Mweya iyi inogona kuita kuti vataridze kusafarira zano rako iri. Izvi zvinogona kukuvodza moyo. Zvinozoita kuti ushaye shungu dzokuita zvaunenge warairwa naMwari izvi. Saka unofanira kuchenjera. Nzwisisa zvinhu zvepamweya. Izvi ndizvo zvinokurudzirwa neBhaibheri. Tinozviverenga muna Zvirevo 21:23. Inoti, "Ani naani anochengeta muromo wake norurimi rwake, anochengeta mweya wake pamatambudziko".

Namata Uchiti

Baba vandinoda. Ndinokutendai. Makandirongera zvinhu zvikuru mune ramangwana rangu. Moyo wangu uzere nechiedza. Nokudaro, ndiri kuvona hupenyu hwangu. Ndava kugona kurarama hupenyu uhu. Hupenyu uhu huri muna Kristu. Mweya Mutsvene vari kundiratidza mazano avo. Vari kundiratidza nzira dzokuita mazano aya. Mazano aya ndeekuti ndibudirire muhupenyu. Ndeekuti ndibudirire mushumiro yangu. Nokudaro, ndinotevera kutungamira kwaMweya Mutsvene uku. Muzita raJesu. Ameni.

Dzimwe Ndima Dzinotsigira Chidzidzo ChaNhasi

Zvirevo 3:32;

Amosi 3:7

(Munogona kuverenga chidzidzo ichi pa: http://7.am )