Chikunda English Hwesa Korekore Manyika Ndau Ndebele Shona Zimsotho 

Gara Uchingotenda Mwari

"Munhu anobayira chibayiro chokuvonga, unondikudza; Uye anogadzira nzira yake zvakanaka ndichamuratidza kuponesa kwaMwari" (Mapisarema 50 ndima 23).

Vakawanda vanganzwa pamusoro pekutenda Mwari. Vanobva vafunga nezvemupiro. Uyu unenge uri mupiro wekutenda Mwari. Izvozvo zvakanaka hazvo. Mwari vanotarisira kuti tivatende nemipiro yedu. Asi uku hakusi iko koga kutenda Mwari. Tinotofanira kugara tichivatenda.

Chimbofunga pamusoro paJesu. Vakamboshumira vari panyika. Vaipota vachinamata. Minamato yavo yakanga iri yekutenda Mwari Baba. Pane pavakambomutsa Razaro. Razaro uyu akanga ava nemazuva mana afa. Akanga atovigwa. Asi Jesu havana kuchemera Mwari. Vakangovatenda. Tinoverenga mashoko avo muna Johane 11 ndima 41. Vakati, "... Baba, ndinokuvongai, nokuti mandinzwa".

Jesu vakamboshumira kuboka revanhu. Vakanga vaenda kugwenga. Vanhu ava vakanga vavatevera ikoko. Jesu havana kuda kuvasiya vaine nzara. Asi pakanga pasina zvokudya. Paingova nembuva yechikomana chidoko. Mbuva iyi yaiva nezvimedu zvechingwa. Zvimedu izvi zvaiva zvishanu. Yaivazve nezvihove zviviri. Tinoverenga nhoroondo iyi muna Johane.

Mbuva iyi yaisakwana vanhu vaivapo. Vakanga vakawanda. Varume chete vaisvika zviuru zvishanu. Vakadzi vakanga vasiri kuverengwa. Vana vakanga vasiri kuverengwa. Asi Bhaibheri rinoti, "Ipapo Jesu akatora zvingwa zviya, akavonga, uye akazvigovera kuna vaya vakanga vagara pasi mumwe nomumwe paaida napo. Akaita zvimwe chetezvo nehove". Tinoverenga mashoko aya muna Johane 6 ndima 11. Jesu vakatenda Mwari. Izvi ndizvo zvakaita kuti mbuva iyi ikwane vanhu vose.

Ndirini kwawakapedzisira kutenda Mwari? Uchivatenda pamusoro pezvinhu zvawaida? Asi usiri kuita zvekuvakumbira zvinhu izvi? Asi ndihwo hupenyu hwaunofanira kurarama uhu. Ndihwo hupenyu hweMukristu. Zvijaidze kutenda Mwari. Zvinhu zvose zvinotova zvako. Saka kuda pangava nechaunoda. Tenda Mwari pamusoro pacho. Vatende, nokuti wakatopiwa chinhu ichi. Chinotova chako.

Baba vanokuda. Vanokufarira. Hapana chavangafanira kumanikidzwa kukuitira. Saka gara uchingotenda Mwari. Vatende nokuda kwenyasha dzavo. Vatende nokuti vanokufarira. Hareruya!

Namata Uchiti

Baba vekudenga vandinoda. Ndinokutendai. Makandiropafadza. Makandipa maropafadzo. Maropafadzo aya ari munyika yemweya. Ari muna Kristu Jesu. Nyika iyi iri kumatenga. Ndine zvinhu zvose zvinodiwa kukushumirai. Ndinorarama ndakafara zuva rimwe nerimwe. Ndinokutendai. Makaisa kubwinya pahupenyu hwangu. Saka hwanaka. Muzita raJesu. Ameni.

Dzimwe Ndima Dzinotsigira Chidzidzo ChaNhasi

Jeremia 30 ndima 19

VaFiripi 4 ndima 6 kusvika 7

VaKorose 2 ndima 6 kusvika 7

(Chidzidzo ichi chatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Shona)

Rinonyorwa na:

Mufudzi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rhapsodylanguagesdl

Zvimwe zvidzidzo munozviwana pa: https://bit.ly/shonachurch

Kana muchishuva kuti vamwe vawanewo zvidzidzo izvi, makasungunuka kutuma mari neEcoCash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakuropafadzei

Svondo, 15 Zvita 2019)