English Manyika Ndau Shona 



Rhapsody of Realities (Shona)

Mufudzi Chris Oyakhilome, PhD

Svondo, 17 Zvita 2017

Pemberera Kunaka Kwavo

"Ipai Jehovha kukudzwa kunofanira zita rake; Uyai nechipiriso, uyai pamberi pake; Namatai Jehovha muri munzvimbo tsvene" (1 Makoronike 16:29).

Gore ra2017 rava pedo kupera. Tinofanira kuzvipa nguva yekutenda Mwari. Vakatiropafadza zvikuru. Vakaropafadza hupenyu hwedu. Pemberera Ishe. Pemberera kunaka kwavo. Kunaka uku kunovonekwa muhupenyu hwako. Ita kuti zuva ranhasi rive rakakosha. Ngarive zuva rekufara. Farira Mwari. Vafarire nemoyo wose. Vakakupa maropafadzo. Wakawana maropafadzo aya zuva rimwe nerimwe mugore rose ra2017. Izvi ndizvo zvatinoratidzwa muna Mapisarema 68:19.

Saka unofanira kupemberera Mwari. Vapemberera pazuva ranhasi. Pane nzira ina dzokuvapemberera nadzo. Nzira idzi dzakakosha zvikuru. Nzira yekutanga, kuvatenda. Vatende nemashoko ako. Vatende nemoyo wako wose. Ino haisi nguva yekuvakumbira chimwe chinhu. Inguva yekuvatenda chete. Nzira yechipiri, kuvanamata, nekuvarumbidza. Varumbidze nemweya wakafara. Varumbidze uchirevesa. Nzira yechitatu, kuvapupurira. Udza vanhu zvawakaitirwa naMwari. Unenge uri kutovatenda. Detemba mabasa avo. Ivo vakaisa mufaro waMweya Mutsvene mumoyo mako. Vakasimbisa mweya wako. Vakasimbisa rutendo mauri. Vakakupa tariro muhupenyu. Vakaisa maropafadzo mumweya mako. Saka varumbidze.

Nzira yekupedzisira, kuvapa mupiro. Tinofanira kupa Mwari mipiro. Iyi inzira yekuvanamata nayo. Ivo ndivo Mwari. Saka vakafanira kupiwa mipiro. Mupiro wako hachisi chipo. Inzira yekunamata nayo Mwari. Inzira yekutaridza kuti ivo ndivo Mwari. Unenge uri kupupura kuti unotenda muna Mwari vapenyu. Saka ipa Mwari mupiro nhasi. Izvi zvinozokupinza muhupenyu hwawakarongerwa naMwari. Mupiro uyu unofanira kunge wakasiyana neimwe yemazuva ose. Unofanira kunge wakasanangurwa.

Zvitsaurire nguva dzekupemberera nhasi. Unogona kupembera uri woga. Munogona kupembera pamwe chete semhuri. Kristu vakakuitira zvakanaka. Nyasha dzavo dziri kushanda mauri. Saka zuva ranhasi ngarive zuve remafaro.

Panogona kunge paine zvinhu zvausiri kufara nazvo. Panogona kunge paine zvinhu zvausina kugona kuita. Usapedza zuva ranhasi uchifunga pamusoro pezvinhu izvi. Pemberera Jesu. Ivo vakatogadzirisa zvinhu zvako zvose. Saka uchira mavoko ako! Uruka! Danidzira! Tamba uri mumba mako! Kudza zita raJesu. Pemberera hupenyu hwavo. Hupenyu uhu huri mukati mako. Shoko ravo riri kushanda mauri. Riri kushanda nesimba. Ripemberere. Mwari vakakupa hupenyu hwekubwinya. Vakakufumisa. Vakakupa hutano hwakanaka. Vakakupa rugare. Vakakupa mufaro. Vakakukundisa muhupenyu. Saka vapemberere.

Namata Uchiti

Mweya wangu, rumbidza Jehovha. Zvose zviri mandiri, rumbidzai Jehovha. Ropafadzai zita ravo. Zita iri idzvene. Mwari vedu vane nyasha. Vane tsitsi. Vakatiropafadza muzvinhu zvose. Vakaita kuti hupenyu hwedu huyevedze. Ndinokutendai, imi Baba vanokosha. Makaropafadza hupenyu hwangu. Makaropafadza mhuri yangu. Makaisa maropafadzo enyu pazvinhu zvangu zvose. Makashongedza hupenyu hwangu nekubwinya. Makandibvisa mumatambudziko. Mukandipa zvishuvo zvemoyo wangu. Saka ndinofara. Ndinoyemura kutonga kwenyu. Kubwinya kose ndekwenyu. Simba rose nderenyu. Ndimi moga makakodzera kurumbidzwa. Rumbidzwai nhasi. Rumbidzwai nokusingaperi. Muzita raJesu.

Dzimwe Ndima Dzinotsigira Chidzidzo ChaNhasi

Mapisarema 103:1-2; Mapisarema 96:8; VaHeberu 13:15

Muri kukomborerwa neRhapsody here? Tumai mari neEcoCash pa: Star 151 star 2 star 5 star 58225 hash, mubatane nesu kubatsira kuti vakawanda variwanewo. Mwari vakuropafadzei!

(Munogona kuverenga chidzidzo ichi pa: http:// 7.am )