Chitoko English Manyika Nambya Ndau Shona Iba Abuchenjezi Mukuyeya Nkochita

"wakati kulimbabo i: Munomanikidzwa neiko? Mifungo inomukireiko mumoyo yenyu?" (Luka 24:38).

Bantu biingi tabachenjeleli nzila nzibayeya anjiyo. Bayeya miunzila italuleme pe . Mizeezo yamuntu yelede kusandulwa. Ilasandulwa ajwi lyaleza . Zitalinzizyo,zzilakkonzya kuyeya zintu zitaluleme pe . Kuli imwi mizeezo ikkala nkiyeya zintu zitaluleme luzutu .

Nikuba kwabamwa milawu mipya,bamwi bantu balayeya kuti yabikilwa mbabo . Aanoli babonaanga yakabikilwa kuzobachelezya . Akaako bakkala nkabayeyela bamwi. Taakwe ngubabona kaluleme . Taakwe ngubabona nkabayanda . Nkokuyeya nkubachita. Njenzila njibabona anjiyo zintu.

Bantu balimbuli mbabaaba balajanika nikuba Muchikkombelo . Umwi ulakkonzya kumvwa bukkambawusi .Ulatalika kuti Mukkambawusi ulikwaamba nguwe. Akaako oyu muntu ulajana waleka kuza kuchikkombelo . Pesi umwi amvwa bukkambawusi obu . ulamvwa wati , "Nobakwesu ! ndakasika kuchikkombelo . Ndakajana iJwi liliswini nkwaamba ndime . Mukkambawusi walikkala nkaambula atala azintu zyalikukkala nkazindikkatazya .Akaako ndiyanda kuzyotolola mpundali kukkachilwa".

Babili aba banoli bamvwa jwi lyomwe . umwi ulayeya kuzwa mumbunga yaleza eyi.pesi umwi pesi umwi ulayeya kukkkala mumbungano yaleza. Unoli wabona Jwi eeli nkalimusungwazya kukkomena . Babili aba basiyene aali ? balisiyenne mumizeezo. Akaako inzila njoyeya anjiyo ilakonzya kukupa kuti usummpuke . Ulakkonzya kuti akkachilwe mubuumi . Nkinkaako nchitukkala nkatupa misunko kumizeezo yesu. Tukkala nkatwiisumpula . Twisumpula ajwi lyaLeza .ezi nztuyisigwa muli baRoma 12:2.

Akaako welede kusandula nzila njoyeya anjiyo . Zitalinzizyo , buumi bwako tabuko sanduka pe .Lisalile kuyeya zibotu . Lisalile kuyeya changuzu. Uchenjelele mizeezo yako. Utayisiyi nkiyeya zitaluleme luzutu . Peepe kwisiya nkiyeya muznila italuleme. Leza ulamanguzu ngakatupa . Anguzu aya ngakusala zyelede kunjila mumizeezo yesu . Akaako tulakkonzya kusala kutayeya zibotu . Alubo ulakkonzya kutatobelezya kuyeya kutaluleme. Akaako lizibizye kuyeya zintu ziluleme chiindi choonse . Utaleli kuyeya kutaluleme mumizeezo yesu . Eezi nzizyo nzituyisigwa muli filipu 4:8. Lyamba kuti , "kumamanino ,nobakwesu , boonse banchobeni , zilalumbulwa ,zyoonse ziluleme , zyonse zisalala , zyoonse ziyandikana , zyoonse zilemekwa , nikuba Kubota kuli akuli ,nikuba chilumbulwa chili achili, amukatalike mwayesesya kapati".

Pa Bukkamboni Nkoti

Mizeezo yangu ilijisi makkanze aluleme . Ndikkala nkelibona nkezwidilide. Ndilibona nkezunda . Nsilekeleli mizeezo italuleme . Nsilibboni nkeli muntuutazwidilili . Muya usalala nguwo undigwasya . ulandipa mizeezo iluleme . uchita kuti ndaambule zintu ziluleme . uchita kuti ndchite zintu zyelede kuchitwa . Leza ngalumbulwe!

Imwi Minchali ilemya Chiiyo Chasunu:

Proverbs 23:7

Luke 6:45

Philippians 4:8 AMPC

(This article was culled from:

Rhapsody of Realities (Tonga)

Authored By,

Pastor Chris Oyakhilome DSc DD.

You can download a full copy on: https://bit.ly/rhapsodylanguagesdl

You can get more teachings on: https://bit.ly/shonachurch

You can get more teachings on: https://bit.ly/If you would like it for other people to receive these messages, you are free to send money on Ecocash using the following shortcode: *151*2*5*58225# God Bless You!

Friday, 8 November 2019)