Chitoko English Manyika Nambya Ndau Shona Ijwi LyaLeza lilaSandula Inzila Njobona aNjiyo Zintu

"Mutakkozyanisigwi anyika ino; pesi musandulwe nzla njemuyeya anjiyo , kuti mubike mukusunka kuchita kwaLeza kululeme , kulakkondelezya , kulizulide" (BaRoma 12:2).

Muntu ulanzila njayeya anjiyo. Alubo , alunzila jabona anjiyo zintu . Zintu zyobilwe eezi zilisiyene. Umwi awumwi ulenzila njamvwisisyayo zintu . Inzila njabona anjiyo njiyo njimupa kuyeya ayeya nzila . Njiyo njimutuma kuchita nzyanga wazochita .

Maboneno aya tasiki alike pe.Alizintu zyabumba . Zintu nzezipati. Ijwi lyaLeza ndilyo lyelede kubumba maboneno ngitubonawo zintu. Nkakutali oobo , buumi tabweendi kabotu pe. Akaako welede kwiiya ijwi lyaLeza. Welede kukala nkoliyesesya . Welede nkolifunkulula . Ndilyo llyelede kukkala nkalili mumizeezo yako. Uzotalika kuobana zintu munzila impya . Maboneno aya ngabumba bantu baluleme.

Maboneno alibobu teensi chipo pe . Nchintu chokonzya kubelekela . Tokkombi nkoti , "Ndatambula maboneno aluleme aya". Peepe kuti . Welede kukkala mizeezo yako nkilimujwi lyaleza . Ijwi eli lyelede nkalili mumizeezo yako. Lyelede kukkala nkalizwide . nzila njoyeya anjiyo ilasanduka. Ulatalika kubona zintu munzila impya . Ulatalika kubona zintu munzila imbotu . Chimwi chiindi walikukkalankolimuntu ukkalankazundwa. Ulatalika kulibona nkolimuntu uzunda. Chimwi chiindi wakali kulibona nkoli machete . Ulatalika kulibona nkolimuvuvi . Chimwi walikulibona nkolimuntu uchiswa. Ulatalika kulibona nkolimuntu uponende . Unoli watalika kuyeya mbuli Leza . Akaako unoli waba aluyando . Unoli waba muzundi . Unoli waba akusyoma . Unoli watalikakulibona nkolimuzuluzi . Unoli watalika kulibona mbuli muzumi . Unoli watalika kulibona mbuli muntu ulamanguzu . Haleluya!

Kkomba Nkoti

taata ngondiyandisisya. Ndilamulumba . Jwi lyenu lilenzila njilyaakandyisya kubona anjiyo zintu . maboneno aya achitwa abantu baluleme. Mizeezo yangu yachacha kuzwa mujwi lyenu . Ndilyo lindipandulwida zintu zyiingi. Ndikkala nkeyesesya atala ajwi eli. Aboobo ,miyeyo yangu yangu ilazyotololwa . Ilatalika kuyeya changuzu . Ilatalika kuchita zintu munzila yakasimpe. Ilamvwisisya zyanchobeni . Muzina lyaJesu. Ameni.

Imwi MinChali iSumpula iSumpula Chiiyo Chasunu:

Ephesians 4:23-24

Luke 1:17 GNB

Philippians 4:8

(This article was culled from:

Rhapsody of Realities (Tonga)

Authored By,

Pastor Chris Oyakhilome DSc DD.

You can download a full copy on: https://bit.ly/rhapsodylanguagesdl

You can get more teachings on: https://bit.ly/shonachurch

You can get more teachings on: https://bit.ly/If you would like it for other people to receive these messages, you are free to send money on Ecocash using the following shortcode: *151*2*5*58225# God Bless You!

Saturday, 9 November 2019)