Chigarwe Chikunda English Hwesa Kore Kore Manyika Ndau Ndebele Shona Zimxhosa Utalemeki loko Mazina aMuchikkombelo

"Nguwe wakapa kuti bamwi abalabo babe mapositoli, bamwi kuti babebasinsimi , bamwi kuti babebakkambawusi ,bamwi kuti babe mavangeli , akuti bamwi babe beembeli , kuti bakkwabilile bantu baLeza mumulimi wakubelekela Leza, kuchitula kuti mulimu waKilisitu uyakwe" (BaEfeso 4:11-12).

Leza nguwe upa bantu zyuunu mumilimu. Eezi nzitujana mumunchali ngutwajula . Muntu talikkaziki e aachunu nchayanda . Takkonzyi kulyaambila kuti, "Ime ndilakkonzya kuchita eezi azezi?" mpawo alipe chuunu. Peepe . Teensi mbukuchitwa pe

Ndilabamwi mbindakakkomena ambabo. Twakachili bana baniini. Pesi bamwi bakachili kuyeya kubabaluzibo lwiindilide atala akuchita milimu yaLeza. Akaako bakalipa zyuunu. Bamwi bakalipa zyuunu zyabusinsimi . Bamwi bakalichita. Nikuba nkakuli oobo, bamwi babo tabachili maKilisitu pe . Tabachikkombi.

Bantu aba kulinzibakatalina mvwisisya. Zyuunu tazyaanzo pegwa pe . Zzilasika mukuya kwechiindi. Eezi nzitubona kuli Paulu. Leza wakali kuyanda kuti mapositoli. Pesi teensi wakatalikila kubu positoli pe . Eezi nzitujana kuli Zichito 13 munchali 1. Munchali oyu waambula tala abasinsimi, abayiisyi. Bantua ba bakuli mumbunga ya Antioko. Paulo wakali umwi wabantu aba. Wakachili kwiitwa kutegwa Saulu. Taakwe nakategwa muposuitoli pe . nukiba kuti wakapedwe mulimu lya muapositoli .

Leza unoli wakupa zwakwe mulimu . pesi wakelede kukkomena . Unoli uchelede kujikwa . leza unoli welede kukuzwatika sansi . Akaako . Utachijanini kulitunta. Utachijanini kuzibinkana . Utachijanini mazina . Bbayibbili lilawamwi makani ngilitupa . Tualabala muli baHebbelo 5 munchali wa 4. Itii , "taakwe muntu unga ulalipa mulimu ulumbulwa ...". Akaako utalisumpuli . Utalipi chuunu . Utalipi mpuwo. Nikuba waba alimwi zina ndoyanda mumbunga yaLeza . Pesi bantu ngabatakwiiti aleli zina . eezyo zilamuli wenyamanzi? Chita mulimu muchuumunzi . Zina lyako ngaliboneke mumilimu njochita. Eezyo nzizyo zilimbubo mbubo. Bamwi bakapegwa mazina aya . Pesi milimu yabo tiikwe nitondezya bubotu pe . Eezi nzizyo zitaluleme.

Zina talyeelede kuba lyapegwa luzutu pe . lyeelede kuzwa mumilimu yako. Mpimpawo kwelede kuzwa nzila njolemekwa anjiyo. Akaako utalwanini zina . Leza uluwulemeka moyo wako . Talemeki zina ndowapegwa pe . Zina eeli teensi ndilyo pe likupa kuti ube muntu mupati. Ulakkonzya kulemekwa abantu .Pesi eezi teensi nzizikuchita kuti ube muntu mupati . Bupati bwako bulimumuuya wako . Buli mubuntu bwako . Buli mubuzolwani bwako aLeza.

Kkomba Nkoti

Omwaami ngweyanda loko i. Mulandiyanda . Ndinywe mwakandipa mulimu . Ndilahita mulimu wangu wavangeli Vangeli . Ndilikuuchita mbuli mbukwelede. Nduchita nkelamakkanze akuti bantu bafutulwe Nduuchita nkelamakkanze akuti bantu bazibe kasimpe . Akaako ndilawutambula mulimu wakukambawuka Vangeli . Ndilutambwide amaboko woonnse . Ndilasisya mumuni waVangeli kubantu balimumudima . Muzina lyaJesu.

Imwi miNchali iTambwida Chiiyo Chasunu:

1 Peter 5:6

Matthew 20:26-28

Hebrews 5:4

(This article was culled from:

Rhapsody of Realities (Tonga)

Authored By,

Pastor Chris Oyakhilome DSc DD.

You can download a full copy on: https://bit.ly/rhapsodylanguagesdl

You can get more teachings on: https://bit.ly/shonachurch

You can get more teachings on: https://bit.ly/If you would like it for other people to receive these messages, you are free to send money on Ecocash using the following shortcode: *151*2*5*58225# God Bless You!


Friday, 22 November 2019)