English Manyika Ndau Shona Ambuula majwi aMvwika

"... Bana mwiingi bakali kukondwa kumumvwa nkaambula " (MaKko 12:37).

Jesu wakali kukkambawuka Jwi lyaLeza. Wakali kuyiisya bantu . wakali kuchita zintu eezi munzila igambya. Wakali kwaambula munzila imvwisisika. Wakali kwaambula vangeli munzila imvwisisika. Tulazibona eezi mumunchali ngutwajula anguwo. Yaamba kuti bantu biingi bakali kukkondwa kapati kumumvwa nkaambula . Mumunchali oyu mulibbala lliti, "kumvwa''. Oku teensi kumvwa majwi luzutu pe. Nkumvwisisisya zinga zilikwaambulwa .

Chimwi chiindi ulakkonzya kukkambawuka . Majwi ako alakkonzya kuba abulemu. Bantu bayelede kumvwisisya majwi ako nokkambawuka. Nkakutali boobo, unoli wakkachilwa kwaambula. Eezi nzizyo zyakaambulwa aba T. L. Osborn. Bakati , "Ulakkonzya kuyiisya. Pesi bantu belede bamvwisisya nzyolikwaambula . nkakutali mbuboobo, unoli taakwe chowayiisya pe ". aka nkasimpe !

Bantu belede kumvvwisisya nzyokkambawuka . Bayelede kumvwisisya nzyoyiisya. Iya kuzwa kuli namalenga . Wakali kwaambula makani mabotu. Majwi akwe anoonga alijisi Muuya uSalala. Akaako bantu bakali kusika mubwiingi bwabo kuzomvwa majwi akwe . bakali kumvwisisya zyakali kwaambulwa a Jesu. Akaako bakali kukkala nkababweeda . bantu bakali kwiinka kulinguwe chimwi chiindi . Bantu aba banoonga mbiingi loko . Bakachita mazuba otatwe nkabalantoommwe aJesu . Eezi nzizyo nzituyiisigwa kuli Makko 8. Chimwi chiindi , wakali kulwizi . Bantu biingi bakamwiinkila . Jesu wakazochita kunjila mubwaato.Mumo mwakazo kkambawuka nkali mukati . Nzizyo nzitutondezegwa muli Makko 3 munchali wa 9. Akaako bantu bakalachiyandisyo chakumumvwa Jesu nkalikwaambula!

Majwi abukkambawusi bwa Jesu alikumvwika. Teennsi akalikukkatazya kukumvwisisya. Nikuba mbaali kwenda abo bakali kuzumina. Bakazibona kuti Jesu wakali kukkonzya kwaambula . Taakwe muntu wakali kwaambula mbuli nguwe pe .Eezi nzizyo nzitubona kuli Jowane 7 mumunchali wa 46. Jesu wakali kwaambula zintu zyakali kulimvwisya kabotu . Ulazikkozyanisyo nzyakali kubelesya. Zikkozyanisyo eeezi zyakali kugwasya kubika atambalala muzeezo ulikwambwa.

Bakaswanana aSimoni. Simoni wakali antoomwe amwanike wakwe .Mwanike wakwe walikutegwa Andreya. Bobile aba bakali kuzuba nswi . Jesu wakati kuli mbabo , "munditobele ndilamuchita bazubi babantu ". Tulaba makani aya muli Makko 1 munchali wa 17. Majwi alimbuli waaya ngawo imvwisigwa ababili aba.

Nikuba wakkambawuka . Nikuba wayiisya . Nikuba wakkambawuka Vangeli kubantu . Utabelesyi majwi atalimvwisyi kabotu ,ambuula munzila imvwika kumuntu woonse . Ambuula nzimvwisisika. Paulo wakali kuzimvwisisya kabotu eeezi . Wakali kuyanda kuti bantu bamvwisisisye zyakali kukkambawuka. Tulazibala muli BaKorose 4 munchali wa 4. Utii , "mukkombe kuti ndikkonzye kukkambawuka zimvwika kubantu , mbuli mbeyelede ". Chiyandisyo chiliboobu chilagambya. Nchicho nchoyelede kuba anchicho.

Kkomba Nkoti

Taata ngweyandisya . Ndilamulumba .mwakandipa manguzu aMuuya uSalala . Nguwo undipa manguzu akukkambauka Vangeli kubantu . Manguzuaya apa kuti ndikkonzye kusisyanisya kabotu Vangeli eelikubantu ,Kuchitila kuti likkonzvye kuzyotolola bantu . Nsyaambuli majwi abusongo bwangu . Nsichiti zyakusungilizya bantu .Pesi ndibatondezya manguzu aMuuya usalala . Nkinkaako , kuzumina kwabo kulabusilizigwa . Eezi zipa kuti kuti bakaponesegwe . Zilapa kuti bakajane zilongezyo. Muzina lya Jesu. Ameni.

Imwi Minchali Itambwidana aChiiyo Chasunu:

1 Corinthians 2:4 AMPC

Collosians 2:3-4 AMPC

John 7:44-46 MSG

(This article was culled from:

Rhapsody of Realities (Tonga)

Authored By,

Pastor Chris Oyakhilome DSc DD.

You can download a full copy on: https://bit.ly/rhapsodylanguagesdl

You can get more teachings on: https://bit.ly/shonachurch

You can get more teachings on: https://bit.ly/If you would like it for other people to receive these messages, you are free to send money on Ecocash using the following shortcode: *151*2*5*58225# God Bless You!

Tuesday, 26 November 2019)