Chikunda English Manyika Ndau Ndebele Shona 

Rhapsody of Realities (Zim-Sotho)

Pastor Chris Oyakhilome, PhD

MANTAHA 1 August, 2016

O kgethiloe LeKreste

Mme bao o bareretseng pele , e bele o ba bedetse ;mme bao a ba bedetseng,ke bona ba lokileng , mme bao a re leng ke balokileng, o bile o ba tlotisitse. BaRoma 8:30

Jesu ke ena a bong le matla otle.Le ha holejoalo, o dometse o kgoela se fapanong. Ke tsona de diloeng ka ba bong le bodomele .Ba kopana le mathata , empa bakgona o tsoa mathateng ana . Mme a ba ko batla o kgetha o tsoa. Ba ne ba batla o kgomana kganya . Kganya ena e ne e bofeta ye babileng le yona . Re bala ka tsoe ho BaHeberu 11:35. Jesu o se le kganya ae hae . A kgetha o kgathatsea. A kgathatsea hore rona re se kokgathatsea.O kgathatseile bodolong ba rona. A sea dilo tsotle.Ka le baka la hore a kgomane rona. Re bala ka tsoe ho Bibele . Re bala ho BaFilipi 2:7. Joale kajeno a le hodimong.A neiloe kganya .E neiloeng borena. O se noba Kreste a kgethiloeng .O se noba Krestse a kgantshitsoeng.

Joale, 1 Johane 4:17 e re bolela ka engoe nto.E re , "... ka o ba se a leng sona ,le rona re ba sona lefatseng lena". Dima ena a ye bolele hore , "... Tsoe de ne de le Jesu, ke tsona re bong tsona le rona ". E sa re . Tsoe a bong HONAJOALE,ke tsona tsoe re bong tsona le rona!

Jesu, ke mongoe Adam. Ke ena Adamoa bobedi. Adam ona ke ena oa o fejiseja . Ke ena a etelangpili sebopioa se sentsha. Ke ena a thomileng mofota oa sebopioa sena. Alleluha. Hobane, wena a o ho oa mofota oa Adamu oa o thoma. A o na boshakga le ena . O se noba ho Kreste . Tsoe de sopa hore a ona boshakga le Adam oao thoma. Re sopentshoa tsoe ho Bibele. Re bala ho 2 BaKorinthe 5:17. Dima ena e re , "Ka baka leo,motho ha a le ho Kreste, ke mmopioa o motjha, tsa hale de fitile; bonang,tsotle de ntshafetse".

Re neiloe kganya aeJesu. Hobane, re tsamaha re roetse kganya ena. Kganya e na ke yona a e neilong kaNtate . Re bala ka tsoe ho Johanne 17:22. Dima e na e re , "Kganya o nneileng yona,ke ba neile yona; ba tle ba be bangoe,joaloka, ha re le bangoe ". Tsoe de sopa hore o tsoana le Jesu. O ne kganya ae Modimo. Kganya ena e boanala ho wena kajeno. E phatsema ho wena. 2 Petrose 1:17 e bolella ka kganya ena . E re , "Hobane a fewa tlompho le kganya kaModimo, Ntate , ka nako lentswe le tlang ho +yena letsoa kganyeng e phahameng le re : ke ena Mora oa ka aroatoang , ke mothabelang haholo".

Modimo o lokele kgomo ho wena.Kgomo ya botlokoa. O tsoa ne tse o tseba ka yona. Modimo o neile bophe ba hae. O neile holoka hae. O neile hape le holoka hae, le kganya ya hae. Kyanga entle haholo.

E fa bopake hore

Nna ke tsoana le Kreste. Kreste o tsosejoe bafong. A tsosoa ka kganya ae Ntate. Le nna ke tsosoa.Ke se noba le bophelo bo bontsoa. Bophelo bo fenyang amaloetse, o tloka le deabolose. Ke dotse felo hongoe le Kreste. Ke dotse bodolong bahodimo. Ke poleke e dolang babosang. Hobane, ke felo hongoe leKreste. Alleluyah.

DE NGOE DE DIMA :

Bakolose 1:26-27

1 Petrose 1:11

2 BaKorinthe 3:18

(You can also read this article at http://7.am )