Chikunda English Korekore Manyika Ndau Shona Rhapsody of Realities (Zim-Xhosa)

Pastor Chris Oyakhilome, PhD

Sunday, 11 September, 2016

Yeka UKrestu Angene Ebomini Bakho

Yinjongo yakhe uThixo ukuyazisa kubantu bakhe le mfihlelo ixabiseke Kunene, iqaqambileyo, ayilungiselele uluntu luphela. Yiyo le ke loo mfihlelo: uKrestu ungaphakathi kuni , ulithemba lewonga eniya kulifumana kuThixo. KwabaseKolose 1:27

Wena ungabe unoYesu Krestu. Ungabe ubazi. Kodwa oku kukodwa akukwananga. UKrestu kumele asebenze ebomini bakho. Okusebenza kumele kubonakale. Oku kukho okubalulekileyo. Ungaba nesitho somzimba esibuhlungu.Kumele wenze uba u Krestu asebenze kwesisitho . Oku kukho okwalandwa nguYesu. Kukho esikuboniswa liBhayibhile. Sikufunda ku 1 Y ohane 3:8. Lencwadi ithi, "... UNyana kaThixowaboniswa uba abhidlize usathana". Ebomini bakho kungabe kunezinto ezingasozikaThixo. Kumele uyeke uKrestu esebenza ebomini bakho. Ezizinto zizawkwesuka.

UKrestu uyasebenzi ebomini besoni . Amandla esoni ayabhidlizwa kuye. Ubulungisa buzawqala usebenza kuye.UKrestu uyakwanisa usebenza emntwini obotshiweyo . Ubotshwa konke kuyaqhawuka. Lomntu uzawkhululwa. UKrestu nguye owenelisa ulungisisa izinto. Nguye yedwa okumele ubenaye. Akumelanga ube nomnye. LoKrestu uphakathi kwakho . Oku kukho okwenza uba into zakho zibezintle.Yeka uKrestu asebenze kuwe . Myeke asebenze emoyeni wakho. Myeke asebenze enyameni yakho. Myeke abuse izifiso zakho. Myeke abuse umoya wakho. Yeka iLizwi lakhe likubuse. Oku kwenza ubaucinge njengoThixo. Kwenza ube nomoya onje ngokaThixo . Kwenza uba wenze okufunwa nguThixo.

UKrestu uzawsebenza enyameni yakho. Omnye umntu engazalwa kakutsha. Kodwa engabe eyimfama. Engabe esisqhwala. Engabe egula. Umzimba wakhe ungabe ubuhlungu. Kodwa lomntu uyayeka uKrestu esebenza enyameni yakhe. Lomntu uzawlulanyiswa. UKrestu uzawnika ubomi emzimbeni wakhe. Wenza uba lomzimba ungabanjwa zizifo. Uwugcina uphilile.

INkosi uYesu inamazwi eyawathethayo. Esiwafunda kuYohane 14:21. Yathi, "Unemlayo yam, ayigcinayo, nguye ondithandayo; uzawthandwa nguBawo wam u zakujongisa kuye,". Oku kukho okumele kwenzakale kuwe. UKrestu kumele akujongise kuwe. Kumele umyeke esebenza kuwe. Ululanyiswa akumelanga ukudinge. Kumele udinge umsindisi wakhona.

Ngakho nika uYesu umoya wakho wonke. Mnike umoya wakho. Mnike umzimba wakho. Ubomi bakho buzawkukugcwala iwonga. Aleluya!

FAKAZA USITHI

UKrestu uyaphila kum'.Uyasebenza kum'. Ubomi bakhe buyasebenza emoyeni wam'. Uyasebenza emoyeni wam. Uyasebenza emzimbeni wam'. Usebenza emthanjeni yam yonke. Obubomi ngobukaThixo. UKrestu wandenza ukumkani. Wandenza umntu owoyisayo ngokungapheliyo! UKrestu nguye osebomini bam' .Kuye kukho apho endiphila khona. Kukho apho endihamba khona. Kukho apho endifumana khona isimilo sam'. Wandenza isimangaliso. Ndinika udumokuThixo!

FURTHER STUDY:

1 John 1:2

John 14:23

(You can also read this article at http://7.am )