Chikunda English Hwesa Manyika Ndau Ndebele Shona Zimxhosa Rhapsody of Realities (Zim-Xhosa)

Pastor Chris Oyakhilome, PhD

Monday, 12 September, 2016

Gqibezela Uhambo Lwakho Ngovuyo

Kodwa kum ukuphila akubalulekanga ngaphezu kokuba ndilufeze ubizo lwam, ndiwugqibe umsebenzi endawunikwa yiNkosi wokuvakalisa iindaba ezimnandi zesisa sikaThixo. UMsebenzi WabaThunywa 20:24

Umpostola uPawlos wayebalulekisa iVangeli. Wayelithatha njengomsebenzi awuphiwayo. Wayelithatha njengomsebenzi owafakwa ezandleni zakhe. Wayengaliboni njengomsebenzi ophiwe omnye umntu. Kuye, iVangeli lalizila. Oku kukho esikubonayo emazwini akhe. Sifunda lamazwi ku 1 Timoti 1:11.Athi, "Loo mfundiso ke ifumaneka kwezi ndaba zimnandi ndazinikelwayo ukuba ndizivakalise". Wathetha kwakhona ku 1 Kwabase Korinte 9:16. Wathi, "Nokuba ndiyashumayela, andinalungelo lakuqhayisa ngaloo nto. Kaloku ndithunywe ukushumayela . Ngoko ke kungayinto embi gqitha xa ndingazishumayeli iindaba ezimnandi".

UPawlos uyathetha kwakhona ku 1 Timoti 1:12. Esithi, "Ndiyambulela uKrestu Yesu iNkosi yam , ngokundinika Amandla okuwenzaumsebenzi wam. Ndiyambulela kuba endibone ndifanelekile ukuba ndimiselwe ukumsebenzela". UPawlos wayezinikele eVangelini. Oku kusegcekeni. Wayekwazi uba iVangeli ngamandla. Ngamandla asetyenziswa nguThixo. Lilo alisebenzisayo usindisa abantu. Ngakho, uPawlos wayeshumayela eliVangeli. Wayelishumayela ngegunya. Ayikho into eyayingamthulisa. Akekho umntu owayengamthulisa. Yena wake walwisa.Walwisa kanintsi. Kodwa akuzange kumkhathaze.

Kunelinye ixesha ayesiya khona eJerusalema. Wayefuna ukuyashumayela . Kodwa uMoya oyiNgcwele wamxwayisa. Wamxelela uba wayezakuyo hlukuluzwa. Wayezawbanjwa. UPawlos zange ajike emva. Sikujongiswa ku Mabasa 20:23. Sifunda ubizwa kwakhe kuUMsebenzi WabaThunywa 20:24. Wathi, "Kodwa kum ukuphila akubalulekanga ngaphezu kokuba ndilufeze ubizo lwam , ndiwugqibe umsebenzi endawunikwa yiNkosi wokuvakalisa iindanba ezimnandi zesisa sikaThixo".

UPawlos wayephilela iVangeli. Wayehlala edinga amaqhinga oba ivangeli lifikelele ebantwini bonke. Wayelishumayela iVangeli . Wayelishumayela noba kwakubulalisa. Ushumayele iVangeli kwakungumsebenzi wakhe. Wayefuna ugqiba lomsebenzi ngovuyo. Nawe kumele ucinge ngoluhlobo. Ungadibana nengxaki. Ungadibana nazo ushumayela iVangeli. Akumelanga ukhathazeke. UThixo uhleli esazi uba uzawdibana nezingxaki. Ngakho ima uqinile. Ungesuswa emsebenzini weVangeli. Oku kukho okwenza uba abakuhlukuluzayo bangakoyisi.

UThixo ukuthatha njengomntu othembakeleyo. Ngakho, wabeka iVangeli ezandleni zakho.Hlala ukukhumbula. Ngakho uzawkukwenza okwenziwa nguPawlos. UPawlos zange ahlulwe nto ukwenza lomsebenzi. Zinikele ugqiba uhambo lwakho. Ligqibezele ngovuyo.

THANDAZA USITHI

Bawo endimthandayo. Ndiyabulela. Undiqinisile. Ngakho, sendikwazi ukwenza umsebenzi woBukhosi. Andethuki. Akukho okundesusa kulomsebenzi. Ndihleli ndivuya. Ndixhaswa liLizwi likaThixo. Ndixhaswa ngamathamsanqa oMoya oyiNgcwele. ILizwi likaThixo, nankamathamsanqa, kukho okundifundisa umsebenzi. Kukho okundiqinisayo. Kukho okundikhokhelayo. Kundixhasa uphila ubomi bohlala ndisoyisa, ndiphumelela, ndiphakanyiswa, nokwengezelelwa amandla. NgeGama likaYesu. Ameni.

FURTHER STUDY:

Mark 16:15

Joshua 23:6

(You can also read this article at http://7.am )