Chikunda English Hwesa Manyika Ndau Ndebele Shona Rhapsody of Realities (Zim-Xhosa)

Pastor Chris Oyakhilome, PhD

Wednesday, 14 September, 2016

Bona Okuhle Qha

UNdikhoyo uyakuthanda ukunyaniseka nokulunga ; lizele ihlabathi zizibele zakhe. IiNdumiso 33:5

Incwadi esivule ngayo siyinikwa kwelinye iBhayibhili isithi, "Yena ofuna ubulungisa nolungisa; Umhlaba ugcwele ngokuhle kukaYehova" (KJV). Abanye abantu bahleli bedinga okubi qha. Okuhle kungabe kukhona. Kodwa bona okuhle abakuboni. Bazi okubi okwenzakalayo qha. Bayaqala uxoka. Abantu abanje ababoni okuhle. Abathandi okuhle oku. Ngakho, bagqibela bephazamisa ebomini. Bagqibela bengacingi okuhle.

Kodwa kunabanye abashiyene nababantu. Abanye bahleli becinga ngento ezintle. Ababoni okubi. Babona okuhle kwakhona. Kukho abahleli bekudinga. Bayazi uba okubi kukhona. Kodwa abakubalulekisi. Abana buhlobo nakho. Banobuhlobo ngokuhle qha. UThixo ufuna uba uphile ngoluhlobo. Umhlaba ugcwele okuhle kukaYehova. Oku kukho okuthethwa liBhayibhile. Okuhle kukho okumele ukubone.

Kunabantu abahamba bethetha ubuxoki. Ababantu bayathanda uthetha into ezimbi ezingabe zithe zenzakala . Bafuna utyola yonke into. Abantu abanje abaphumeleli obomini. Ubomi babo buyaguga. Bayabalekelwa ngabaya abathanda uphumelela. Oku kukho esikuboniswa liBhayibhili. Sikubona ku Z afobe 27:17. Lencwadi ithetha isithi, "Iintsimbi ziyalolana ; ngokunjalo ke nezihlobo ziyakhuthazana"

Funda amazwi okugqibela encwadi esivule ngayo. Anoti, "... Lizele ihlabathi zizibele zakhe". Elizweni lakho kunewonga likaThixo. Kunokuhle kwakhe. Zizo into okumele ukhethe uzibona. IBhayibhile liyathetha ngendawo ezinobunyama. Ezindawo zikulomhlaba. Zigcwele ngodushe. Zigcwele ubudlwanguli. Noba kunjalo, lomhlaba ugcwele ngobuhle bukaYehova. Okoko akuguquki. Into ezimbi zingabe zisenzakala. Wena ungeva ngakho. Akumelanga uzibalulekise. Ungaziyeki zikwethusa. Ungaziyeki zikuswelisa ulonwabo. Cinga ngobuhle bukaYehova. Kukho okumele ukubalulekise. Kukho okumele ukubone. Kukho okumele ukudinge. Uzawgqibela udibana nokuhle qha.

THANDAZA USITHI

Lomhlaba ugcwele ngento ezintle zikaYehova. Ngakho, umna ndibona okuhle qha. Kukho endidibana nakho. Ndicinga okuhle kukaThixo qha. Ezizinto zizo endizamkelayo. Ndibona ubuhle bakhe kum. Obubuhle bubo endibuthandayo. Ngakho iwonga likaThixo lilo elibonakalayo ebomini bam'. Ubuhle bukaThixo bubo obubonakalayo kum'. NgeGama likaYesu. Ameni.

FURTHER STUDY:

Job 22:29

Isaiah 1:19 TLB

Colossians 3:2-3