Chitoko English Manyika Nambya Ndau Shona Rhapsody of Realities (Zim-Xhosa)

Pastor Chris Oyakhilome, PhD

Friday, 16 September, 2016

Ujongele Uba Wena Wenze Lomsebenzi

Andinazintloni ngazo iindaba ezimnandi zikaKrestu. Zingamandla kaThixo okusindisa bonke abakholwayo, umJuda kuqala, kwanowolunye uhlanga ngokunjalo.. KwabaseRoma 1:16

Thina singamakrestu. Sinomsebenzi esawuphiwayo. Lomsebenzi ngowohambisa iVangeli. Kumele silifikise kuzizwe zonke zalomhlaba. Lomsebenzi ubalulekile kakhulu. Awukho omnye owegqitha lomsebenzi. Kumele uqine uwenza. Wenze ngokholwa. Zinikele kuwo. Akumelanga wenqene uba ungokaKrestu. Akumelanga wenqene uthetha iVangeli lakhe. Ungaboni ingani unetyala olenzayo. Unobomi owabuphiwayo. Ungenqeni uphila obubomi. Ungenqeni okholwa kukho. Oku kukho esikubona kuPawlos. Sifunda amazwi akhe kwabaseRoma 1:17. Wathi, "... Andinazintloni ngazo iindaba zikaKrestu. Zingamandla kaThixo okusindisa bonke abakholwayo".

IVangeli lilo elingafaka umoni entsindisweni . Lilo elingenza uba umoni abe nobulungisa. Ayikho enye into engakwenza. IVangeli kumele lishunyayelwe . Okushumayela kukho okwenza uba ubulungisa buka Thixo bubonwe ngabantu. Kukho okwenza uba bamkele obubulungisa. IVangeli linamandla. Okoko akuphikiswa. Lilo lodwa eliguqula izoni. Liyaziguqula, Libenza onyana bakaThixo. Bayaguqulwangoluhlobo xa bethe bamkela.

UPawlos unamazwi awathethayo ku Timoti. Sifunda lamazwi ku 2 Timotio 1:13. Wathi, "Ke hlala ugcine umzekelo wemfundiso yenene owayiva ngam , uhlale unokholo nothando , izinto esinazo ngokumanywa noKrestu Yesu". Amazwi eVangeli anamandla. Ayakhuthaza. Anamandla kaThixo. Kukho esikubona kulencwadi. Wena unamandla eVangeli. Uthwele lamandla. Ungaba nezoni odibana nazo. Lamandla kumele aguqule ezizoni. Akumelanga ube nexesha elide nabo ungakabaguquli. Kumele ube negunya lobaguqula. IVangeli kumele livuthe kuwe. Hlala uqoqa ulisebenzisa uguqula abantu. Hlala uqoqa ulifinyelelisa endaweni ezinintsi. Oku kukho okubalulekileyo.

IBhayibhili lithetha ngabantu abazisa abanye ebulungiseni. Sifunda lamazwi ku Daniyel i 12:3. Lithi ababantu bazawkhazimula. Bazawkhazimula njengenkanyezi.Sebenzisa iVangeli uguqula abantu. Oku kukho okwenza uba ukhazimule. Kukho okwenza uba ukukhanya kwakho kubonakale. USomandla uyonwatyiswa kukhazimula okunje. Engezelela ukwenza umsebenzi weVangeli. Enza okwenziwa nguYesu. UYesu wayethanda ukwenza okwakufunwa nguThixo uBawo. Wayefisa ukukwenza konke. Ukwenza ezizinto kukho okwakukukudla kwakhe. Kukho okwakubalulekile kuye. Kwakuxabiseke ukwegqitha okunye konke. Kukho esikuboniswa kuYohane 4:34. Kumele uphilele iVangeli. UThixo ujongele uba ube nguwe owenza lomsebenzi. Ujongele uba nguwe ozawsindisa abantu abanintsi. Aba ngabantu odibana nabo ekusebenzeni kwakho. Abanye bakhona ngabaya amasemazweni akude. Ngakho unomsebenzi. Lo ngumsebenzi wozisa imoya yabantu kuThixo. Kumele wethembeke ukwenza lomsebenzi.

THANDAZA USITHI

Bawo endimthandayo. Ndiyabulela. Ufake umsebenzi ezandleni zam. Lo ngumsebenzi wofikisa iVangeli ebantwini bonke endidibana nabo. Ngumsebenzi wofikisa iVangeli ebantwini abasemazweni akude nam'. Eli Vangeli ngelobomi obungapheliyo. Ndim' endilithweleyo. Eli Vangeli linewonga. Linika ukukhanya. Oku khanya kugxotha ubunyama. Bubugxotha emoyeni yabantu abangakaguquki. EliVangeli liyakhupha abantu ekubotshweni. Libafaka kubulungisa bukaThixo. NgeGama likaYesu. Ameni.

FURTHER STUDY:

Matthew 28:19-20

2 Corinthians 5:18

2 Corinthians 3:6

1 Corinthians 9:16

(You can also read this article at http://7.am )