Chikunda English Korekore Manyika Ndau Ndebele Shona Rhapsody of Realities (Zim-Xhosa)

Pastor Chris Oyakhilome, PhD

Sunday, 25 September, 2016

Wena Nguwe Okumele Ulwe LeMfazo

Kolu gqatso lokholo yenza konke okusemandleni ukuze ubufumane ubomi obungonaphakade. Ewe , kaloku wabizelwa yona le njongo , ngokuya wawusenza isivumo sokholo phambi kwamangqina amaninzi. 1 KuTimoti 6:12

Umpostola uPawlos nguye owabhala amazwi esivule ngawo. Wawabhalela uTimoti. Zange athi, "Ndizawkulwa imfazo yakho yokholwa".Imfazo yokholwa iliwa ngumnikazi wayo. Noba kunjalo, yimfazo entle. Intle ngoba uyayoyisa lonke ixesha. Yiyo yodwa qha imfazo esijongelwe uba siyilwe . Siyilwa sisebenzisa isikhali soMoya. Esiskhali liLizwi likaThixo.Lemfazo ngeyobambelela eLizwini likaThixo. Uthetha elikuthethayo. Uyakuthetha noba ubanjwa ngamandla uba ungakwamkeli.

Ungabe wagxothwa umsebenzi. Kungabe kunzima uba ufumane omnye. Ungabe wendile. Kodwa awuna nzalo. Ogqiha bekuxelela uba awunyangeki. Isibeleko sakho singabe singasebenzi kakuhle. Akunandaba. Ungethuki. Ilwa imfazo yokholo. Kungabe kungena themba loba into zakho zingahamba kakuhle. Akumelanga ulahle ithemba. Uyoyisa. Woyisa kuKrestu Yesu. Ubusisiwe. Uyathandwa nguThixo. Kumele uhlale ukwazi.

Ungavumi ukoyiswa sisifo. Ungavumi ukoyiswa kudubeka. Ungavumi ukwehluleka ebomini. Wabuphiwa ngoba ukuKrestu. Ngakho, ungamkeli into ezingahambelani nobubutyebi. Qina ekukholweni. Hlala uthetha okuthethwa liLizwi likaThixo. Ungabe udibana nento ezithile ebomini. Ezizinto zingabe zingahambelani neLizwwi likaThixo. Kungabe kungahambelani nowakuboniswa nguThixo. Apha kukho okumele ulwe imfazo yokholwa. Kumele uthethe usithi, "Okuthethwa nguThixo kukho endikukho khona. Ndinento okuthwa nguThixo ndinazo. Athi ndiyenelisa ukukwenza kukho endenelisa ukukwenza".

Cinga okwenziwa nguYesu. URazaro wayesefile. Wayesenentsuku efihliwe. Kodwa uYesu zange abenandaba nakho. Wabiza uRazaro. Wamxelela uba aphume efihlelweni. Wenza ingani ubiza umntu ophilayo. Kungenzakala uba kunezinto ozibonayo. Ungabe uziva ngendlebe zakho. Ungakubamba. Zingabe zizinto ezingantlanga. Kungabe kuzizinto ezinzima. Konke oko akunandaba. Hlala uthetha okutshiwo liLizwi likaThixo. Wena nguwe okumele uthethe eliLizwi. Akunamntu ongakwenzela. Themba ngeLizwi likaThixo. Lilo okumele likunike ithemba. Lilo okumele likhokhele imisebenzi yakho yonke. Uzawhlala usoyisa lonke ixesha.

FAKAZA USITHI

Ndiyabulela uThixo Bawo. Nguye owenza uba ndifanele uphiwa ubutyebi babangcwele. Obubutyebi busekukhanyeni. Ndigcwele amathamsanqa eVangeli. Ndiphila kuwo. Ndihleli ndisoyisa into zonke. Ndiyoyisa yonke indawo endiya kuyo. Ndenza uba abantu bazi iwonga likaKrestu. Aleluya.

Ephesians 1:17-19

John 8:32

Obadiah 1:17