Chikunda English Korekore Manyika Ndau Ndebele Shona Rhapsody of Realities (Zim-Xhosa)

Pastor Chris Oyakhilome, PhD

Tuesday, 27 September, 2016

Wenziwa Ophilayo KuKrestu!

Benifudula nifile emoyeni ngenxa yeemposiso nokona. Kwabase-Efese 2:1

Thina singabantwana bakaThixo. UThixo wasiphilisa. Wasenza abaphilayo. Saphiliswa ngexesha sibuya kuKrestu. UThixo ufuna uba sihlale sikwazi. Ubomi bukaKrestu bukuwe. Obubomi buyasebenza phakathi kwakho. Buyasebenza enyameni yakho. Obu bomi ngobukaThixo. Bugcwalele ubomi bakho bonke. Ugcwele Amandla kaThixo. Ngakho, ayikho into engakutshabalalisa. Akekho umntu ongakutshabalalisa. Awungeke ukhulelwe!

UYesu Krestu wakufela. Wafa uba wena usindiswe. LoYesu nguNyana kaThixo. Nguye unyana wakho woqobo. UThixo wamvusa kwabafileyo. Wamvusa uba wena ufumane ubomi obutsha. Bubomi obushiyene nobabantu balomhlaba. Umntu onabo akoyiswa. Akehluleki. Akafi. UYohane 1:14 ithetha ngaloYesu. Ithi, "ULizwi ke waba ngumntu , waza wahlala phakathi kwethu. Sabubukela ubungangamsha bakhe awabunikwa nguYise , njengoko ekukuphela koNyana wakhe ; ubungangamsha ke obuphuphuma ububele nenyaniso". UYesu usixelela isizathu sokuza kwakhe emhlabeni. Usixelela ngakho kuYohane 10:10. Weza uba sifumane ubomi. Bubomi bukaThixo. Ufuna sibe nabo ngokupheleleyo.UYesu unesizathu sokukwenza. Zange akwenze nje.

Wena ungabe ungumkrestu. Ubomi bakho bumele bujongise uba uYesu wafela into ekhoyo. Enza uba onwabe ngomsebenzi akwenzela wona! LoYesu nguye owadala lomhlaba. Nguye owadala into zonke. Nguye owakufelayo. Wayefuna uba ufumane ubomi bukaThixo. Obubomi abudelelwa zizifo. Asobomi bodlala ngabo! Yena wasibona njengabantu ababalulekileyo kuThixo uBawo. Esi siso isizathu wabuya emhlabeni. Walanda thina sodwa. Oku kutsho uba akunamntu ongaswela akuphilelayo emhlabeni. Akekho okumele aswele uvuyo.

Ala ubuswa ngusathane. Ala ubuswa ngabantu bobunyama. Wena nguwe okumele ubabuse. Hlala uboyisa. Oku kukho okufunwa nguYesu. Siso isifiso sakhe. Bubo ubomi okumele ubuphile. Yiyo indlela okumele umbonge ngayo. Wena ungumntana wentlanga kaYesu. Abantu babona uYesu kuwe. Nguwe owenza uba uYesu aqhubeke esebenza kulomhlaba. Oku sikubona ku Isaya 53:10. Ungafika kwenye indawo . UYesu uyabe sefikile kulendawo kudala! Apho okhoyo kukho apho okubonakala khona uYesu. Unobomi bukaThixo ngaphakathi kwakho. Bubomi obuhle. Okuhle kumele bubonakale kuwe.

THANDAZA USITHI

Bawo endimthandayo. Ndiyabulela. Wandibonisa uthando lwakho. Ujongise uba ndibalulekile kuwe. Nguwe owathuma uYesu. Wamthuma uba afe. Wafa umna kumele ndife. Ndiphila ndisoyisa namhlanje. Ndiphila ndisoyisa lonke ixesha. Undinike ufefe olunintsi. Undijongise uthando olukhulu. Undinika ubomi bobulungisa. Ndafumana ezizintokuKrestu. NgeGama likaYesu. Ameni.

1 John 5:11-13

(You can also read this article at http://7.am )