Chikunda English Korekore Manyika Ndau Ndebele Shona Rhapsody of Realities (Zim-Xhosa)

Pastor Chris Oyakhilome, PhD

Wednesday, 28 September, 2016

Ubulungisa Bakhe Mabubuse Kukuwe

Kaloku uThixo unimanye noKrestu uYesu osityhilela bonke ubulumko bukaThixo. Ngaye uThixo usenza amalungisa , asenze imilowo yakwakhe , asinike inkululeko. 1 KwabaseKorinte 1:30

UThixo ujongisa abantu Ubuntu bakhe. Ubajongisa uba yena ngumntu onjani. Ubajongisa akufunayo. Ubajongisa akuthandayo. Le yiyo indlela ajongisa ngayo ubulungisa bakhe. Yiyo indlela ajongisa ngayo ubuhle bakhe. Ngakho, ubulungisa buyabonakala lonke ixesha xa kujongiswa Ubuntu buka Thixo. Kubonakala lonke ixesha xa kujongiswa akuthandayo. UThixo nguye umahlulu. Ubuntu bakhe bubo obusijongisa okuhle. Bubo obusujongisa okubi. Bubo obusuxelela okumele kwenziwe. Bubo kwakhona okusijongisa okungamelanga kwenziwe. Ngakho, sibona ubulungisa xa simbona. Sibubona xa sibona Ubuntu bakhe. Sikubona xa sisazi akuthandayo.

Abantwana bakwaIsraeri babenendlela ababeyisebenzisa ukwazi okuhle. Babekufunda kumiyalo kaMosesi. Oku kukho okwakusenzakala ngexesha likaMosesi. Kodwa oku akusukukhwanga okumele sikwenze thina. Siku Krestu. Sisidalwa esitsha. UYehova unakho akuthethayo ngathi. Sikufunda kuUJeremiya 31:33. Wathi, "... imiyalelo yam ndiya kuyimilisela ngaphakathi kwabo, ndiyishicilele ezintliziyweni zabo...". Oku kukho esakwenziwayo. Sakwenziwa ku Krestu Yesu. Ubulungisa busemoyeni yethu. KwabaseRoma 8:2-4 ithi, "... Ke wona umthetho wawungenakho ukusikhulula , ngenxa yokonakala kwesimo sethu. Kodwa yena uThixo wamthumela uNyana wakhe , ekwisimo esifana nesimo sethu esonakeleyo , waza wasigweba isono emntwini wenyama negazi...".

Namhlanje, uThixo usenze abantu bakhe abanobulungisa. Ubulungisa bakhe kuphuma kuthi. Umhlaba ubona obubulungisakuthi. Abantu balomhlaba bangafuna ukwazi ubulungisa bukaThixo. Kumele bajonge kuwe. Kumele bakubone kuwe. Thina sithi imithi yobulungisa. Kukho esikuboniswa kuIsaya 61:3. Ngakho, sithi esizala iziqhamo zobulungisa. Ubulungisa kumele bubuse bukuwe. Okuhle kukaThixo kumele kubonakale kuwe. Ubomi bukaThixo kumele kubonakale kuwe. Kumele kubonakale ngokugcweleyo. Zincame ukwenza imisebenzi kaKrestu kulomhlaba. Ezi zizinto okumele ukhethe uzenza.

KumaMatewu 5:14, uYesu wathi, "Nina nilukhanyiso lwehlabathi". Wena nguwe okumele uzise ubuKhosi bukaThixo endaweni okuyo. Nguwe omele wenze ukuba ubulungisa bakhe bubuse kulendawo. Nguwe ommelayo. Nguwe uKrestu obonwa ngabantu kulendawo. Le yiyo inyani. Yinyani enkulu.

FAKAZA USITHI

Umna ndikuye. Andisebenzisi ubulungisa bam'. Andisebenzisi ubulungisa obunikwa ngemyalo. Ndisebenzisa ubulungisa obuphiwa ngokholwa ku Krestu. Oku bubo ubulungisa bukaThixo. Obubulungisa benza uba ndenze izinto ngokufaneleyo. Kwenza ndenelise ukwenza okufunwa nguThixo lonke ixesha! Aleluya.

Philippians 1:11

Romans 8:3-4

(You can also read this article at http://7.am )