English Manyika Ndau Shona 

Tinoponera KuVadakadza

Chishanu, 21 Chikumi 2024

*Tiri kuda kugumisa zvinofundiswa izvi kuvanhu veshe, pashi reshe.* Chipo chako kudetsera pamushando uyu. Unokona kuchituma neEcoCash pa: *151*2*6*58225# Mwari vakufumisei

Ngeiyi ndaa nesuwo, kubvira pazuwa iro retakazvizwa, atizi kurekera kupota nokumukumbirira. Kuti muhambe kudai ngezvinosisira kunaMambo, mwechinasa kumudakadza ndizvo zveshe, mwechibereka michero mumishando yeshe yakanaka, mwechikura mukuzia Mwari (VaKhorose 1 ndima 9 kuguma 10).

Dangani ungazwa usisina shungu dzokudakadza Mwari. Izvozvo zvinoronza kuti unenge usisiri kuda Mambo Jesu. Asi dangani ungaa unoda Mambo Jesu. Mwoyo wako unozogara uchitsvaka kuvadakadza. Mambo ndivo vounenge uchikoshesa. Unenge uchivakoshesa kupinda zvimweni zveshe.

Ngenyi zvakakosha kuti udakadze Mwari? Ngokuti isusu tiri vanhu vaMwari. Tiri vana vavo. Ndizvo tiripo kuvaponera zvega. Izvozvo ndizvo zvetaa. 2 VaKhorinte 5 ndima 15 inoti, Naye wakafira veshe kuti avo vanopona vasachadziponera pachavo, asi kuti vaponere kunouwo wakafa ngendaa yavo, akamuswazve.

Mwari avasiri Baba ako zvega. Vona baba vaya vari mudenga. NdiMambo wakozve. Ndivo vanotonga kupona kwako. Iwewe wakavaashira. Ukatenda kuti ndivo vanotonga kupona kwako. Izvozvo ndizvo zvakaita kuti uponeswe. Vona ndivo vaa kutonga kupona kwako. Ndivo vaa kutonga zvako zveshe. Ndizvo waa kuponera kuvadakadza. Ndiyo njira yewaa kuvadira ndiyo.

Mambo Jesu vakambohamba munyika muno. Vakationesa kuti tinoita madakadzirenyi Mwari Baba. Vane mazwi evakaronza. Tinoaerenga muna Johani 8 ndima 29. Inoti, ndinoita zvinomudakadza mukuwo weshe. Johani 5 ndima 30 inoti, Ngokuti anditsvaki kuda kwangu asi kuda kwouwo wakandituma.

Jesu vaigara veitsvaka kudakadza Mwari Baba. Vakatikurudzira kuti nesuwo titsvake kudakadza Mwari seizvi. Vakaronza muna Johani 6 ndima 38 veiti, Ngokuti andizi kudzaka kubva mudenga kuti ndiite kuda kwangu, asi kuda kwouwo wandakatuma. Vakazoronzazve amweni mazwi. Mazwi aya anodakadza Mwari zvakanyanya. Tinoaerenga muna Johani 4 ndima 34. Vakati, Kudya kwangu ndikwo kuita kuda kwouwo wakandituma nokupedza mushando wake.

Mambo vakationesa njira yemene yokuzvipira kunaMwari. Inoa njira yokuvadakadza muzviro zveshe. Isusu tinosisira kuita zvakaitwa ndiMambo izvi. Tinosisira kugara techidakadza Mwari. Ndikwo kuti tigare takadakara. Akuna chimweni chingatidakadza seichi. Tinosisirawo kuda Kristu Jesu. Techipona ngenjira yevakapona ndiyo vona. Izvozvo ndizvo zvinovadakadza yaamho. Zvinovadakadza kupinda zvimweni zveshe zvetingaita.

Kumbira Weiti
Baba vendinoda. Ndinomubonga. Mwakandipa Mweya Wakachena. Mweya Wakachena ava vanondifundisa. Vanonditungamirira. Vanondiziisa zvinokudakadzai imwimwi. Zviro izvi zviri muIzwi renyu. Ngokudaro ndinoita zvinohambirana nezvemwakaronga. Shungu dzangu ngedzokukudakadzai. Ndidzo dzinondituma kuita zveshe zvendinoita. Saka ndinozvipira kurarama kupona kwemwakandirongera. Ndinorarama kupona uku nguwa dzeshe. Muzina raJesu. Ameni.

Dzimweni Ndima Dzinotsinhira Kufunda KwaNyamashi:
Vakorose 1 ndima 9 kusvika 10 AMPC
1 VaTesaronika 4 ndima 1
2 Vakorinte 5 ndima 14 kusvika 15

(Zvetafundiswa izvi zvatorwa kubva mu:
Rhapsody of Realities (Ndau)
Rinonyorwa ndi:
Mufundisi Chris Oyakhilome DSc DD.
Mungoriwana pa: https://rhapsodylanguages.tniglobal.org/regions/
Zvimweni zvinofundiswa munozviona pa: https://bit.ly/Shona_Church