Chikunda English Korekore Manyika Nambya Ndau Shona Venda Shandise Chokwadi ChaMwari Kudziirira Mwoyo Wako

China, 19 Chivabvu 2022

*Tiri kuda kusvitsa dzidziso iyi kuvanhu vose, pasi rose.* Chipo chako chinogona kubatsira pabasa iri. Unogona kuchituma neEcoCash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakuropafadze

"Mwana wangu. Teerera. Ungware. Mwoyo wako ngaugare uri mugwara kwaro" (Zvirevo 23 vhesi 19 NLT).

Kune zviro zvinoitwa ngeamweni anhu. Zviro izvi zvinokoka mweya yakaipa. Zvinoita kuti mweya iyi ipinde muhupenyu hwawo. Mweya yacho inopinde anhu aya asingaziyi. anhu aya anenge aine dzimweni dzimbo dzaanofarira. anenge aine kumweni kudzana kwaanofarira. Zviro izvi zvinobva zvakoka mweya yetsvina. Kune akristu anofarira kuona mifananidzo yeanhu akashama. akristu akadai anenge ari kutokoka mweya yetsvina. Mwari ane murairo waakatopa ana awo. akaarambidze kudongorera anhu akashama. Murairo uyu uri muSungano yekare. Tinouerenga muna Revhitiko 18.

Mwari haafariri zviro zvakadayi. Hazvitarisirwiba paanhu akarurama. Muponesi anopinda sei mumwoyo wemunhu? anopindamo kana munhu uyu akagamuchira Jesu. Achipupura pachena kuti ndiwo awa Ishe vake. Muponesi anobva apinda mumoyo wemunhu uyu. Saka munhu angagamuchirawo zviro zvemweya yetsvina. Angabeura mwoyo wake kuti zvipinde. Mweya yetsvina iyi inobvawo yapinda mumwoyo make.

Saka zvidziirire. Usarekera zvisina kururama zvichipinda mumoyo mako. Mwari haafaririba zviro zvisina kururama. Izvi ndizvo zvatinoona muna Varoma 1 vhesi 18. Inoti, "Mwari ane hasha. Hasha idzi dzinoonekwa muzvirango zvavanotuma kubva kudenga. Vachiranga kusada Mwari kwese. Nekusarurama kweanhu aya. asingakoshesi chokwadi. achiita zvisina kururama ba. Asi iwo achiziya chokwadi ichi". Usachengeta pfungwa dzisina kunaka ba. Usachengeta hasha. Usachengeta hutsinye. Shandisa Soko raMwari kugara uchisuka mwoyo wako. Uchibvise zviro zvese izvi mauri.

Soko raMwari rinosuka. Rinobvise zviro zvese zvisina kururama. Rinokusuka paya paunenge uri kurifungisisa. Uchigara pfungwa dzako dziri pariri. Uchirichengetavo riri mupfungwa dzako. Izvi ndizvo zvatinoziiswa muna Johane 15 vhesi 3. inoti, " hino, imi makatonatswa. Ngekuda kwemasoko andakareketa kwamuri". Rarama seMukristu. Mwoyo wako ngaugare uri mugwara kwaro. Ngaugare uri muSoko raMwari. Izvi ndizvo zvataerenga muvhesi yatabeura nayo. Zadze Soko raMwari mumweya mako. Ndiro raunofanire kugara uchifunga. Ndiko kuti zvisina kururama zvisapindaba.

Mwari ane masoko aakatipa. Tinoaerenga muna Zvirevo 23 vhesi 26. Vakati, "Mwanakomana wangu, ndipe mwoyo wako; Madziso ako ngaafarire nzira dzangu". Mwoyo wako ngaufarire Soko rawo. Ngaufarire kururama. Rarama semunhu wekwaMwari. Uchifadza Mwari muzviro zvese. Hareruya!

Pupura Uchiti

Satani haana chake mandiri. Satani uyu ndicho chimwari chenyika ino. Ishe akandipe simba rekunyise mwiri wenyama. Saka ndinokona kurinda mwoyo wangu. Ndinokona kurinde pfungwa dzangu. Pfungwa dzisina kunakaba hadzikoni kugara mumwoyo mangu ba. Soko raMwari ndiro rinotonga mweya wangu. Ndiro rinotonge pfungwa dzangu. Ndiro rinotonge mwiri wangu wenyama. Saka mweya wangu unogara uchisukwa ngeSoko raMwari. Pfungwa dzangu dzinogara dzichisukwa neSoko iri. Nemwiri wangu wenyama unogara uchisukwawo naro. Muzita raJesu. Ameni.

Dzimweni vhesi Dzinotsigira Chifundo Chanamasi

1 Johane 2 ndima 16

Mapisarema 119 ndima 11

Zvirevo 4:23

(Chidzidzo ichi chatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Chigarwe)

Rinonyorwa na:

Mufudzi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rorlanguages

Zvimwe zvidzidzo munozviwana pa: https://bit.ly/Shona_Church