Chikunda Chitoko English Manyika Ndau Shona Kusaziya Kune Njodzi

Chishanu, 23 Gunyana 2022

*Tiri kuda kusvitsa dzidziso iyi kuvanhu vose, pasi rose.* Chipo chako chinogona kubatsira pabasa iri. Unogona kuchituma neEcoCash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakuropafadze

"Jesu akaapindura. akati, 'Hamuzwisisi Magwaro. Uye hamuzwisisi kushanda kwaMwari. Ndiko kusaka muchirasika kudai" (Matiyo 22 v 29).

Kuziya Magwaro kwakakosha maningi. Izvi ndizvo zvataona mumasoko aJesu. akanga ari kutaura kuajudha. Taerenga masoko acho muna Matiyo 22 v 29. Anoti, "Hamunzwisisiba Magwaro. Futi hamuzwisisiba kushanda kwaMwari. Ndiko kusaka muchirasika kudai". Masoko aya akakoshawo kwatiri namasi. Zvikuru sei kuashumiri. atungamiriri. Neadzidzisi eSoko raMwari. anhu aya anofanira kuziya Magwaro.

Apa Jesu akanga ari kutaura kuatungamiriri. Aya akanga ari atungamiriri enyika yese. Ndiwo aitowimbwa nawo neaisiraeri. ari iwo aifundisa aisiraeri aya Soko raMwari. Saka atungamiriri aya aiwa anhu airemekedzwa maningi. Asi ane zvaakanga asingaziyiba. Zviro zvacho zvakanga zvakatowanda.

atungamiriri aya ndiwo futihe akauraya Muponesi Jesu. akaauraya nekusaziya kwawo uku. akatuka Ishe. akarambidza anhu kuteera Jesu. akaarambidza kugamuchira Jesu aya. akabva auraya Jesu. anhu akaona Jesu achitukwa. achirohwa. achirowerwa pamuchinjiko. atungamiriri aya ndiwo akanga ari anyengeri. Naiwo achitonyengerwawo. Asi Jesu ndiwo wawaitora semunyengeri.

Pauro akatsanangurawo atungamiriri aya. Tinoerenga masoko ake muna 1 Vakorinde 2 v 8. Inoti, "Ndidzo pfungwa dziya. Dzisina kuzikanwa nemachinda enyika ino ba. Nekuti dai akadziziya. Angadai asinaba kurowera pamuchinjiko Ishe werudzi rweamwari". Iye Pauro akatombotamudzwawo neanhu aya. Iwo atungamiriri eVajudha aya.

Pane paakanga ari muTesaronika. Akanga aine amwe ake. akanga ari kuparidza hawo. Pauro akanga ari muimba yekunamatira. Achiparidza. anhu asiri ajudha akabva agamuchira masoko ake. Pakaitawo amweni madzimai akagamuchira masoko aya. Madzimai aya airemekedzwa maningi. Asi izvi hazvina kufadza atungamiriri eVajudha. atungamiriri aya akabva amutsa bope mutaundi iri. Izvi ndizvo zvatinoona muna Mabasa 17. Vajudha aya aisaziya kuti anhu asiri Vajudha aifanira kuponeswawo. Mwari ndiwo akanga aronga kuti aponeswe kudai.

anhu anofanira kuziya Magwaro. Zvisizvoba anozoita zviro zvakashata. Izvi ndizvo zvinotaurwawo naPauro. Pane paakanga asingaziyi Magwaro. Pauro akatambudza atsvene panguwa iyi. Tinoerenga izvi muna 1 Timoti 1 v 12 kusvika 13. Inoti, "Ndinotenda iye Muponesi Jesu. Ishe wedu. Akandipa simba. Nehunyanzvi. Nekuti akandiona ndakatendeka. Akandipinza pabasa rake. Iye ini ndaimbotuka Mwari. Ndichitambudza atsvene. Ndiri nhubu. Asi ndakanzwirwa tsitsi. Nekuti ndine zvandaisaziya pandaiita zviro izvi. Futihe ndakanga ndisati ndagamuchira Muponesi".

Unofanira kuziya Soko raMwari. Funda Magwaro. Izvi ndizvo zvinokurudzirwa neBhaibheri. Tinoerenga masoko aro muna 2 Timoti 2 v 15. Inoti, "Shingaira kufunda. Zvionekwe kuti wakakodzere kumiririra Mwari. Semushandi wawo. Asina chaangatsveruka. Asi anozwisisa Soko rechokwadi".

Namata Uchiti

Baba andinoda. Munoshandisa Soko renyu kunditungamirira. Muchiita kuti ndirarame hupenyu hwamakandirongera chaihwo. Ndinogara ndakafara nguwa dzese. Ndichiziya kuti muri kushanda neni. Muri kushanda mandiri. Muchiita kuti ndiite chaizvo zvamunoda. Ndinofunda Magwaro namasi. Saka madziso angu anobeuka. Ndichiwedzera kuziya. Muzita raJesu. Ameni.

Dzimweni vhesi Dzinotsigira Chidzidzo Chanamasi

Zvirevo 18 ndima 15 (AMPC)

Johane 5 ndima 39

2 Timoti 2 ndima 15

(Chidzidzo ichi chatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Chigarwe)

Rinonyorwa na:

Mufudzi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rorlanguages

Zvimwe zvidzidzo munozviwana pa: https://bit.ly/Shona_Church