Chikunda English Hwesa Isixhosa Manyika Ndau Shona Tonga Zim-Changani Zim-Nambya Uri Mukuru KuZviro Zvese

Svondo, 25 Gunyana 2022

*Tiri kuda kusvitsa dzidziso iyi kuvanhu vose, pasi rose.* Chipo chako chinogona kubatsira pabasa iri. Unogona kuchituma neEcoCash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakuropafadze

"akabva aisa zviro zvese pasi petsoka dzaMuponesi. akavaisa pamusoro pezviro zvese. Ndokubva atora simba rekutonga zviro izvi. Ndokuripa kusangano reasanangurwa awo" (Vaefeso 1 v 22).

Mwari akaisa zviro zvese pasi petsoka dzaJesu. Izvi ndizvo zvinotaura Bhaibheri. Ichi ndicho chokwadi. Ichokwadi chakadzama maningi. Hino, Jesu ndiwo musoro. Sangano reatsvene aJesu ndiwo mwiri waJesu. Izvi zvinorewa kuti sangano reatsvene aJesu iguru kudarike zvimweni zviro zvese. Sangano iri ndiro rinoita kuti Jesu vave akakwana. Ndiro rinoamiririra panyika pano. Jesu haana kukwana panyika kana sangano iri risipo.

Izvi zvinoda kuita semwiri wako wenyama. Musoro ndiwo uri pamusoro. Mwiri wako ndiwo uri pasi. Asi iwe ungamira pane chimweni chiro. Nengo dzemwiri wako dzese dzinenge dziri pamusoro pechiro ichi. Kunyangwe zvikunwe zvetsoka dzako zvinenge zviri pamusoro pechiro ichi.

Hino, Mwari akaisa zviro zvese pasi petsoka dzaJesu. Kurewa kuti nhengo dzemwiri wawo dzese dziri pamusoro pezviro zvese. Hazvina basa kuti nhengo dzacho ndedzipi. Hino, akristu ndidzo nhengo dzemwiri uyu. Iwe uri imweni yenhengo idzi. Saka uri pamusoro pezviro zvese. Ndokunge uri muna Muponesi Jesu.

Ndinoshuwa kuti nhengo dzese dzemwiri waJesu dzizwisise izvi. Mumwiri waJesu mune nhengo dzakawanda. Hapanaba imweni yenhengo idzi isina kukoshaba. Asi kuda iwe ungafunga kuti hauna hako kukosha. Ichocho hachisi chokwadiba. Ngekuti unotowa mukuru pazviro zvese. Simba rako harisi iro rinokuita mukuru. Uri nhengo yemwiri waMuponesi. Ndiko kusaka uri mukuru kuzviro zvese.

Uri mukuru kuzvirwere. Uri mukuru kuna Satani. Uri mukuru kudima. Uri mukuru kurufu. Uri mukuru kumanyepo enyika ino. Nezvese zvinoparadza hupenyu hweanhu enyika ino. Uri mukuru panyika ino!

Gara uchirangarira zvawawa. Uchiri panyika ino hako. Asi wafanana naJesu pazvese. Izvi ndizvo zvatinoerenga muna 1 Johane 4 v 17. Pagere Jesu ndipo pauriwo iwe. Jesu ane nzvimbo yaakagara. anhu anogara panzvimbo iyi ndianamwari. anhu aya akuru kumasimba ese. akuru kumazita ese aripo. Asingori mazita eanhu enyika ino basi ba. Asi ichauyawo. Saka tonga nyika ino. Zviro zvese zvakaiswa pasi petsoka dzako. Hareruya!

Pupura Uchiti

Ndinoshandisa masimba aMuponesi. Ndinoshandisa Humwari hwawo. Ndinozvishandisa kubvise muoko waSatani padzinyika. Paanhu. Pavatungamiriri. Nepamusoro peana echidoko pasi rese. Kururama kwaMwari kunozadza nyika ino yese. Kunobata moyo yeanhu. Nekuti mweya yeanhu yese ndeyaMwari. Hareruya!

Dzimweni vhesi Dzinotsigira Chidzidzo Chanamasi

Vaefeso 1 ndima 19 kusvika 23

Vaefeso 2 ndima 4 kusvika 6

Varoma 5 ndima 17

(Chidzidzo ichi chatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Chigarwe)

Rinonyorwa na:

Mufudzi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rorlanguages

Zvimwe zvidzidzo munozviwana pa: https://bit.ly/Shona_Church