Chikunda English Korekore Manyika Nambya Ndau Shona Venda Khulupila Mulungu. Niyo Nthowo Yako Imweyo

" Bvalani mphasha zankhondo. Zomwe mudapasiwa naMulungu. Kuti mukwanise kuyima pansiku yakuyipa. Mukwanise kupolowa pansiku imweyi. Muchiposa. Muchisala mudayima ninga wakuposa" (Aefeso 6 ndime 13).

Aefeso 6 inilongosola mphasha zathu zankhondo. Zinikulongosolela mapolowelo yanichita wakuzonda. Nambuto zache. Bzinichita kuti tidziwe bzombo bziniseenzesewa wakuzonda. Aefeso 6 ndime 14 kufika 17 initi, "Tsapano yimani mudamangilila chadidi muchiwuno mwanu. Mudafunga bzifuwa bzanu nakilungama. Nzayo zanu zidakonzekela kufambisa fala lachipulumutso. Linibwelesa mutendele. Khulupilani Mulungu padzulu pabzense. Kukhulupila Mulungu ninthowo. Niyo iniseenzesewa kuyimisa nsewe yawakuyipa yomwe inigaka moto. Mubvale chipulumutso mumusolo mwanu ninga nguwo. ...".

Ndimeyi inilewa nabzakukhulupila Mulungu. Initi kunithamangisa nsewe yawakuyipa. Nseweyi nibzinthu bzinibwela munzelu zathu. Bzinibwela kuti tisaye kupitilana nabzinifuniwa naMulungu. Mazi Bhaibheri linitiwuza bzomwe tiniyenela kuchita. Liniti, "... Padzulu pabzense khulupilani Mulungu. Kukhulupila Mulungu ninthowo. Niyo iniseenzesewa kuyimisa nsewe yawakuyipa. Nsewe yache inigaka moto ...". Ukakhulupila Mulungu unidzakwanisa kuposa wakuyipa. Palibe anidzakwanisa kuthawa. Kukhulupila Mulunguku ninthowo.

Khulupila Mulungu. Uleke kutawila kuposewa. Winango adambolewa. Adati, "Ndikhakhulupila Mulungu kwene-kwene. Mazi bzinthu bzidandodzayipa. Ine nikuwola mutima". Iwe uniyenela lini kutenepo. Pita patsogolo nakukhulupila Mulungu. Niko kuti ukwanise kupha nsewe yomwe uli kuthusiliwa namizimu yakuyipa.

Aloma 10 ndime 17 initi, "Tsapano chikhulupilo chinibwela nakubva. Kubva kunibwela naFala laMulungu". Uniyenela kukhala uchiyikha Fala laMulungu mumutima mwako. Niko kuti upite patsogolo uchiganyali mphamvu zakukhulupila Mulungu. Mukhulupile kuti uleke kuposewa. Peno Satani anibwela nansewe yache, yiwe unidzadzidzimuka lini.

Lalikila Uchiti

Ine ndinikhulupila Mulungu. Niye nthowo yangu. Yomwe ndiniseenzesa kuposa wakundizonda. Ndinifuna kundikakamiza, kupolowa nasewe yawakundizonda. Fala laMulungu nilo linitonga muzimu wangu, nzelu, thupi lanyama. Chikhulupilo change nimphamvu ziniposa dziko lino. Ndinidzakhala ndichiposa.

Zinango Ndime Zinisekela Phunziso YaLelo

1 Yohani 5 ndime 4

1 Akolinte 16 ndime 13