Chikunda English Korekore Manyika Nambya Ndau Shona Venda Seenzesa Fala LaMulungu Pakumenya Nkhondo

" Mubvale chipulumutso. Muchibvale mumusolo mwanu. Chibvaleni ninga chapewu. Mutengembo nthondo yamuzimu. Lomwe niFala laMulungu. Mukhale muchipemphela. Muchikumbilila wanth. Muchipemphela mishowo yense yamapemphelo. Muchipemphela muuzimu. Muchipasila. Namutima wakutalimpha. Muchipemphelela wakulungama wense" (Aefeso 6 ndime 17 kufika 18).

Tina bzombo bzomwe tiniseenzesa pakupolowa. Nibzo tidaphunza munsiku zazhulazi. Tinilewenga kuna Aefeso 6 ndime 14 kufika 17. Bzombo bzache nibzinomwe. Mazi chibodzi nicho tiniseenzesa kumenyana nawakuyipa. Ninthondo yaMuzimu niFala laMulungu lomwe tinilewa. Wambaliti Rhema paChigiriki.

Rhema nifala lako lomwe unipasiwa naMulungu. Lilibe kulingana nalinango linichemelewa kuti Logos paChigiriki. Logos nimafala yense yaMulungu. Pinango nimafala yanichoka mumusolo mwako. Bhaibheri linitiwuza kuti tiseenzese Rhema. Nilo linitiposesa.

Fala laRhema nilo linichemelewa kuti ninthondo yaMulungu. Iniseenzesewa pakulanga nakupolowa. Nthondo nichombo chakupolowa nacho. Chiniseenzesewa pawakuzonda.

Tiniyenela kuseenzesa Rhema pakupolowa nkhando yabwino. Nibzo talatiziwa naPaulo. Tabziwona mundime yomwe tafungula nayo. Yati, "Mukhale muchipemphela. Muchikumbilila wanthu. Muchipemphela mishowo yense yamapemphelo. Muchipasila. Muna mutima wakutalimpha. Muchipemphelela wakulungama wense". Fala laRhema lilibe kulingana nainango. Bhaibheri linitiwuza kuti titenge nthondo yaMuzimu. Bzinilatiza kuti nife wakumenya nkhondo. Tiniyenela kukhala tichipolowambo.

Pinango tinipemphela mapemphelo yamishowo yense. Nipo tiniyenela kulewa mafala. Yaniyenela kuwa mafala yawanthu wanikhulupila Mulungu. Kukonzesa bzinthu. Kumala mphamvu zawakuzonda.

Pinango akulu wapomwe uniseenza wankukukakamiza kuchita bzakusaya kupitilana naFala laMulungu. Pinango boma ladziko lako linkuyikha milawo yakuti Fala laMulungu lisaye kulalikiliwa. Iwe leka kuwola mutima. Uniyenela kusiya Satani asaye bzakuchita. Ndolewa Fala laMulungu. Kuti Satani ayime kutali.

Lalikila Uchimbati

Ndinitonga mphamvu zamudima. Ndinichosa mabasa yache muthawundi yangu namudziko mwangu. Ndinilonga bzinichitika muuzimu lelo. Ndichilewa-lewa ninga wakuposa, adalemela, ana utano namphamvu. Ndinilewa Fala laMulungu namulomo wangu. Ndiniposa ninga Mulungu. Ndinitonga bzinthu bzadziko lino. Mudzina laMambo Yeso Mupulumutsi. Ameni.

Zinango Ndime Zinisekela Phunziso YaLelo

1 Yohani 4 ndime 4

Jakopo 4 ndime 7