Chigarwe Chitoko English Manyika Nambya Ndau Ndebele Shona Wana Wakulungama

Wednesday, 25 January 2023

*We want this message to reach *7 Billion people globally*. Your donation will help us reach them. You can send it using the *KingsPay mobile App (Code: TNIOG)*, or on Ecocash (Zimbabwe) using the following shortcode: *151*2*5*58225# God Bless You!

"Bvalani munthu watsapano. Adalengewa adalingana naMulungu. Wakulungama. Ana kuchena kwachadidi" (Aefeso 4 ndime 24).

2 Akolinte 5 ndime 21 initi, "Mupulumutsi umweyu akhalibe chitazo. Mazi Mulungu adamuchita ntsembe yachitazo. Kuti ife tiwe kulungama kwacha kule. Kuli muna Mupulumutsi". Ife tidabadwa kachiwili. Nikuti kulungama kwaMulungu kunkuwoneka pomwe tili. Mbwaya inibala mbwaya. Nibzo bzidachitambo Mulungu. Iye adalungama. Kulungama kwacha kunibveseswa lini nanzelu zamunthu. Mazi niye adatibala. Tawa kulungama kwache.

Kulungama kwaMulungu kuniwoneka pomwe tili. Nibzo uniyenela kukhala uchilewa nabzako. Uninga uchibzikuza lini. Mazi uninga uchilewa chadidi.

Kulungamaku kulibe kuningana nakule komwe tidapasiwa. Kudachita kuti tiwe wagazi laMulungu. Tiwe naumoyo bwakusaya kumala. Nikule komwe tidabadwa nako. Pomwe tidabadwa kachiwili. Nakuti, 2 Akolinte 5 ndime 17 initi, "Peno munthu awa muna Mupulumutsi. Chawambo chinango chinyama. Chatsapano. ...". Chinyama chatsapanochi chidabadwa chidalungama. Nibzo tawona mundime yomwe tafungula nayo.

Ife niwe lini mufanikiso wakulungama. Watolingana naMulungu pachache. Wawa wamushowo waWenemulungu. Nimadalitso makulu. Chidziwe bzimwebzo. Uchitonga bzinthu bzadziko lino nktsiku zentse.

Lalikila Uchimbati

Ine ndidatambila kulungama kwakwana. Ndawa wamushowo waWenemulungu. Ndawa namphamvu zinizhula zaSatani nawakuphata wache. Ndiniposa bzinthu bzadziko lino. Ndiniseenzesa mphamvu zaMupulumutsi Yeso. Haleluya!

Zinango Ndime Zinisekela Phunziso YaLelo

Ephesians 4:24 AMPC

Romans 5:17 AMPC

(This article was culled from:

Rhapsody of Realities (Chikunda)

Authored By:

Pastor Chris Oyakhilome DSc DD.

You can download a full copy in your language on: https://bit.ly/rorlanguages

You can get other teachings on: https://bit.ly/RORchurch