Chikunda English Manyika Ndau Ndebele Shona Umoyo BwaWenemulungu. Bwakulungama

Tuesday, 31 January 2023

*We want this message to reach *7 Billion people globally*. Your donation will help us reach them. You can send it using the *KingsPay mobile App (Code: TNIOG)*, or on Ecocash (Zimbabwe) using the following shortcode: *151*2*5*58225# God Bless You!

"Mazi nimwe mushowo wakupatuliwa. Mazimambo. Anyantsembe. Mushowo waBwino. Wanthu womwe adabziwonela. Kuti wanikuwonani wathokoze Mulungu. Iye adakutengani. Nikukuchosani mumudima. Nikukupitisani muchayedza chache chinidabwisa" (1 Petulo 2 ndime 9).

Chikristu niumoyo bwaWenemulungu, bwakulungama, kukuziwa namtendele. Umoyobu bunichiliwa padziko pano. Bunidzachiliwa lini kudzuilu. Nife wanthu wagazi laMupulumutsi. Talungama ninga iye. Tawa wamushowo wache. Tinilewenga kuna 1 Yohani 4 ndime 17. Initi, "Nakuti tikali padziko pano bzathu. Mazi bzomwe ali iye. Nibzo tilimbo ife".

Akolosi 3 ndime 3 kufika 4 initiwuza yanango mafala. Yanidabwisa kwenekwene. Initi, "Nakuti mudafa. Umoyo bwanu bwabisiwa muna Mulungu. Bwabisiwa pabodzi naMupulumutsi. Panidzawoneka Mupulumutsi umweyu. Womwe niye umoyo bwathu. Namwembo munidzawoneka muli pabodzi naye. Nimwe wamushowo waMulungu". Mupulumutsi niye umoyo bwako. Iwe wasanduka mushowo. Uchali lini wagazi lawanthu wadziko lino. Ukhana umoyo bwakuyipa. Bwakukhala uchikulidwa. Mazi Yeso adachosa umoyobu bwabzakuyipa. Nikukupasa bwaWenemulungu, bwakulungama.

Mupulumutsi niye awa umoyo bwako. Wawa wamushowo waWenemulungu. Unidzaphatiwa lini namatenda yakusaya kumala. Kuna anango wankunyengezewa naSatani. Wanthuwa wadabadwa kachiwili. Mazi wanikumbuka kuti palibe chidasanduka pomwe wali. Satani niye ankuchita kuti wakumbuke tenepa.

Ukhachila mumudima pomwe ukhali wamushowo wadziko lino. Uchikhala ulibe kukondwa, kudwala nakuwawiwa. Mazi wasanduka mushowo. Uchalibe bzinthubzi tsapano. 2 Akolinte 5 ndime 17 initi, "Peno munthu awa muna Mupulumutsi. Chawa chinango chinyama chatsapano. Bzomwe akhali kale bzazhula. Nyang'ana uwone. Bzawapo bzawa bzatsapano".

Unkukhala mudziko laWenemulungu tsapano. Lakulungama. Ndipopa unkuchila umoyo bwaWenemungu. Uchibala bzakulungama basi. Nakuchita Mabasa yakulungama. Chila ninga munthu wamushowo waWenemulungu. Mukhulupile. Uchiseenzesa Fala lache pamachililo yako. Uchidziwa kuti umoyo bwako bwasanduka. Haleluya!

Lalikila Uchimbati

Ine ndinikhulupila Mulungu. Mulungu niye aniwoneka muumoyo bwangu. Kulungama kwaMupulumutsi niko kunkuwoneka muumoyo bwangu. Muzimu wangu wawa waMupulumutsi Yeso. Gazili nilo linkufamba muumoyo bwangu. Akuziwe Mulungu ninga Mulungu!

Zinango Ndime Zinisekela Phunziso YaLelo

Colossians 1:26-27

1 John 4:17

John 17:22

(This article was culled from:

Rhapsody of Realities (Chikunda)

Authored By:

Pastor Chris Oyakhilome DSc DD.

You can download a full copy in your language on: https://bit.ly/rorlanguages

You can get other teachings on: https://bit.ly/RORchurch