Chigarwe Chitoko English Manyika Nambya Ndau Ndebele Shona Rhapsody of Realities (Chikunda)

Mufudzi Chris Oyakhilome, DSc, D.D

Svondo, 18 Kurume 2018

Pana Dzvawunifanilambo Kuyita

"Nagole lakutonga nakuphata kwake mfumu, ine Dhaniyeli ndidabvesesa mumabhuku kuti makole mangasi yakhadawuziwa mpolofita Jelemaya nafala laMulungu kufikila pakumala kwakuwonongewa kwaJelusalema, kuti yakhali makole khumi namanomwe" Dhaniyeli 9:2).

Mulungu akhadalonga nthawe yakutsudzula Israyeli. Nthawe imweyi ikhadanembewa naJelemiya. Akhadayinemba muma bhuku yake. Jelemaya umweyu akhali mupolofita. Tsono, Dhaniyeli adawelenga mabhuku yamweya. Nikuyamba kubvesesa nthawe imweyi. Adadziwa kuti nthawe imweyi ikhadafika. Koma adadziwambo kuti akhali nadzvaakhali kufanila kuyita. Dzvinthu dzvakutenepa ndidzvo dzvinizayita kuti Mulungu ayite dzvaaninga alongela Israyeli. Koma adayamba kupemphela. Ndidzvo dzvatiniwona muna Dhaniyeli 9:3-4. Inilewa kuti "Ndidagwesa khope pansi kuna Mfumu Mulungu, ndikamutsvaga nakupemphela nakukumbila, nakudzvinyima dzvakudy'a, ndikabvala masakha ndikadzvitila dontha. Ndikapemphela kuna Mulungu Mfumu wangu, ndikawulula dzvidzo....".

Dzvakutenepa dzvinilatiza chinango chinthu. Mulungu anikwanisa kuwa adalonga kuyita chinthu chimwechi. Dzvakutenepa dzvinilewalini kuti chinthu chimwechi chichayitika. Iwepo una dzvawunifanilambo kuyita. Ndiye kuti chinthu chimwechi chiyitike. Koma unifanila kudziwa dzvawunifanila kuyita. Kuna anango wanthu anilewa kuti, "Mulungu ndiye adalonga kuyita dzvinthu dzvakutenepadzvi. Koma dzvichayitika dzvadzvene. Ndiyeka anifuna kudzviyita". Wanthu wakutenepa anidziwalini Fala laMulungu. Anidziwalini kuti Mulungu aniyita tani kuti dzvinthu dzvawo. Ife tiphata pabodzi naMulungu. Mulungu ana pawo paaniyita. Ifembo tana panthu patiniyita. Mulungu adapasa dziko kuwana wawanthu. Koma wanthu ndiwo anifambisa dzvinthu mudziko. Ndidzvo dzvatiniwuziwa naBhaibheli. Tinidzviwelenga muna Nyimbo 115:6.

Mulungu anikulatiza dzvaadalonga kuyita. Anikulatiza dzvaanifuna. Koma unifanila kufunda Fala lake. Unibvesesa dzvaanifuna. Unizadziwa njila zaaniseyenzesa kuyita dzvinthu dzvawo. Unizabvesesa mtemo yaUmambo waMulungu. Uninga uchifanila kuseyenzesa mtemo imweyi. Uninga uchifanila kuseyenzesa Fala lake pakulalama kwako. Ndiye kuti dzvinifuniwa naMulungu dzviyitike. Ndiye kuti dzvaadalonga dzviyitike. Unifanila kudziwa Fala laMulungu. Leka kundonyanganila kuliwuziwa naanango. Liseyenzese pakulalama kwako. Unifanila kukhala wakuyita dzvinilewedwa naFala laMulungu. Unifanila kukhala Fala laMulungu. Ndiye kuti ukhale namadalitso yalene. Ndidzvo dzvatinilatiziwa muna Jakobo 1:25.

Bhaibheli linilewa nadzvawanthu adadzvipeleka kuFala laMulungu. Linilewa nadzvaumoyo wawanthu amwewa. Anibudilila pana dzvense dzvaaniyita. Dzvinthu dzvawo dzvense dzvinibula bwino. Ndidzvo dzvatiniwona muna Joshuwa 1:8. Tinidzviwonambo muna Nyimbo 1:1-3. Unifanila kukhala uchikumbukisa Fala laMulungu. Fala limweli linifanila kukhala lili munzelu zako. Unizabudilila muumoyo. Unizapfuma. Mulungu ngaapasiwe mbili!

Pemphela Uchiti

Apayi wanifuna. Nikutendani. Mzimu wanu anikhala mandili. Anipasa nzelu zakumwamba. Koma ndakala nakubvesesa Fala lanu. Adandipasambo mphamvu zakuyita dzvamufuna. Nilalama mukulungama kwanu. Nikudabwisani mudzvinthu dzvense. Mudzina laJesu. Ameni.

Zinango Ndime Zinitsigila Mafundiso Yalelo.

Ahebeli 13:5-6

1 Timoti 6:12

Muri kukomborerwa neRhapsody here? Tumai mari neEcoCash pa: Star 151 star 2 star 5 star 58225 hash, mubatane nesu kubatsira kuti vakawanda variwanewo. Mwari vakuropafadzei!

(Munogona kuwana Rhapsody rese pa: https://bit.ly/ rorshona )