Chigarwe Chitoko English Manyika Nambya Ndau Ndebele Shona Rhapsody of Realities (Chikunda)

Mufudzi Chris Oyakhilome, DSc, D.D

Muvhuro, 19 Kurume 2018

Khala Uli Padzulu

"Mbavha inibwelela kuzaba, kupha nakupunza, koma ndabwela kuti mukhale naumoyo chayiwo, umoyo udadzala" (Johani 10:10).

Mulungu anifuna kuti ukhale naumoyo. Anifuna kuti ukomelewe naumoyo umwewu. Anifuna kuti ukondwele nsiku yokha yokha. Palibe nsiku zawusingafanile kukondwela. Leka kuwa nansiku yawunichoma udasuwa. Usa leke Satani achitonga nsiku yako. Koma iwepo ndiwe unisankhula tenepo. Ndiwe unisakhula kukhala uchikondwela.

2 Akolinte 2:14 inilewa ichiti, "Koma kutenda kukhale kwaMulungu Pakuti mukuphatana naKristu tinikhala tichitsogolelewa naMulungu mukukunda kwaKristu. Mulungu aniseyenzesa ifepo kuti ayitise kuti kudziwa kwapadzulu paKristu kupalilile kwense-kwense ninga bwema uninunkhila". Mafala yamweya yana dzvayanilatiza. Yanilatiza kuti Mulungu anifuna kuti tikhale tili padzulu. Anifuna kuti tikhale tichikunda. Anifuna kuti tikhale tichitonga muumoyo. Tinifanila kutonga nsiku yokha yokha. Madalitso yanthu yanifanila kukhala yachitayikila.

Koma kuna anango asingakumbuke tenepa. Anikumbuka kuti munthu anikhala lini achikondwela nthawe zense. Anikumbuka kuti umoyo nikundopita pita. Unikhala uchikoma, uchiyipa. Wanthu wakutenepa anidziwa lini Mulungu. Anibvesesa lini umoyo watidapasiwa naMulungu. Dziko idadzala nadzvinthu dzvabwino. Mulungu ndiye adadzvitila mayili. Ndidzvo dzvatiniwona muBhaibheli. Tinidzviwelenga muna Nyimbo 33:5. Haleluya! Koma ungasangane dzvako nadzvinthu. Dzvinthu dzvinikwanisa kuwa kulibe kukukomela. Dzvakutenepodzvo dzvilibe basa. Mphepo zingasimuke. Iwepo simukambo. Mila padzulu pazene.

Palibe chinikwanisa kukukanganisa muumoyo uno. Wakhala muna Kristu. Koma ndiwe wakukunda. 1 Johani 4:4 inilewa ichiti, "Koma imwepo, wanangu, ndimwe waMulungu ndiye mudakunda apolofita asilichayiwo, pakuti Mzimu uli mamuli unamphamvu inikunda mzimu uyo ulimaawo wamudziko". Palibe chinikwanisa kukugwesela pansi. Ndidzvo dzvatinilatiziwa muna Jakopo 1:2. Inilewa kuti tingayesewe dzvanthu. Tingashupiwe dzvanthu. Koma tinifanila kukondwela dzvinthudzvi. Tinifanila kudzviwona ninga dzvilipo pakutinthandiza. Ndawayanyi tichiyita tenepo? Pakuti tili muna Kristu. Koma tinikulila dzvinthu dzvense. Iwepo udakhala naKristu. Mbuto yawudakhala ndiyo inikhala wanthu anithonga. Koma unikwanisa kulonga wekha mafambilo yaumoyo wako. Unikwanisa kuyita kuti umoyo wako ufambe nanjila yawunifuna.

Dzvinthu dzvinikwanisa kuwa dzvili kuyitika. Leka dzvinthu dzvakutenepa dzvichikukanganisa umoyo wako. Khulupilila namkulu wacho. Mkulu umweyu anikhala mawuli. Leka kutendelezewa nadzviniyitika. Lalama umoyo wapadzulu. Umoyo umwewu ndiwo uli muna Kristu. Haleluya!

Pupula Uchiti

Apayi wanifuna. Nikutendani. Fala lanu lili kuseyenza mandili. Lili kuyita kuti ndikhale ndichikunda. Fala limweli linikhala nakusingamale. Likundikana lini. Umoyo wangu unikanganisiwa lini nadzviniyitika padziko. Nilonga ndekha mafambilo yaumoyo wangu. Koma ndilalama umoyo wapadzulu. Nikulila dzvinthu dzvadziko lino. Mudzina laJesu. Ameni.

Zinango Ndime Zinitsigila Mafundiso Yalelo

Jakopo 1:22

2 Akolinte 3:5

Muri kukomborerwa neRhapsody here? Tumai mari neEcoCash pa: Star 151 star 2 star 5 star 58225 hash, mubatane nesu kubatsira kuti vakawanda variwanewo. Mwari vakuropafadzei!

(Munogona kuwana Rhapsody rese pa: https://bit.ly/ rorshona )