Chigarwe Chitoko English Manyika Nambya Ndau Ndebele Shona Rhapsody of Realities (Chikunda)

Mufudzi Chris Oyakhilome, DSc, D.D

Mugovera, 31 Kurume 2018

Kurarama Muzororo RaMwari

"Gole limwelo lamakumi mashanu linifanila kuwa lajubheli kwamuli; muleke kudzvala, pomwe muleke kukololo nayo mazambilinga yamizambilinga ilibe kuchekelelewa" (Levhitiko 25:11).

Mbakakumbuka nadzvakuyambadzvi. Mulungu akhali kulalewa kuwana waIsrayeli. Adawawuza kuti aleke kulima mugole lamakumi mashanu. Akhafanilalini kudzvala. Akhafanilalini kukolola gole limweli. Koma akhali kuzady'anyi? Akhali kuzachila nthani? Kudayila kwacho tikuwona muna Levhetiko 25:21. Mulungu adati, "Pamwepo ndichalewa kuti mudalitsiwe nayine pagole lachitanthanu, kuti likubelekeleni dzvibeleko dzvabwino makole matatu". Dzvakutenepa dzvinidabwisa!

Mulungu akhafanila kulewa chidalitso kupela. Israeli ikhali kukolola dzvamakole matatu. Akhali kukolola kugole libodzi. Koma akhali kuyamba akhala nadzvakudy'a kwamakole matatu. Makole yamweya ndiyo yakhali yakuyamba asingalime. Israyeli ilibe chaakhali kuyita pachawo. Mulungu ndiye adayamba ali kuyita dzvakutenepa. Akhali kudzviyita nakufuna kwakuti likhali gole lajubheli. Likhali gole lakutsudzuliwa.

Dzvinthu dzvaakhali kuyitila wanthu waubale wakale. Ife ndife wanthu waubale watsapano. Ubale umwewu una dzvidapikiliwa dzvabwino. Dzvinipita dzvidapikiliwa dzvaubale wakale. Ndidzvo dzvatiniwelenga muna Ahebeli 8:6. Ahebeli 4:3 inilewa ichiti, "Pakuti ife wakukhulupilila, tipita pakupumula kumweko, ninga dzvaadalewa achiti; Nakutenepo ndidapita pakukalipa kwangu, ndikati; Angapitelini mukupumula kwangu; akhala mabasa yake yakwanisiwa pakulengewa kwadziko". Ndiwo umoyo watidapasiwa umwewu. Umoyo wakupumula. Tilibe chatinifanila kukushupilila. Tidasiyana nawanthu waubale wakale. Nsiku yokha yokha nijubheli kwatili. Nsiku yokha yokha ninsiku yakunsudzuliwa. Timilila lini gole lachikhumi nashanu. Mulungu ngaadalitsiwe!

Mbakakumbuka dzvidayita Mulungu. Adasika munthu nansiku lachitatu. Adapumula nansiku lachinomwe. Nsiku lachinomwe ndilo lidayamba kuwonewa namunthu. Koma munthu adawona Mulungu adapumula. Ndidzvo dzvaadayamba kudziwa nadzvaMulungu. Mulungu alibe kulenga munthu pansiku yakuyamba. Alibe kumulenga pansiku yachiwili, nayachitatu, nachinai, kana lachishanu. Ndawayanyi alibe kuyita tenepa? Akhafuna lini kuti munthu awone dziko ichili yakuyipa. Akhafuna kuti akhale nadzvinthu dzvense dzvabwino.

Iwepo udabaliliwa mukupumula kwaMulungu. Udabaliliwa kuti utsudzuke. Udabalili jubheli. Koma lamba kuseyenza. Lamba kushupika. Khala udapumula nsiku yokha yokha. Kukhala muFala laMulungu ndiko kupumula. Kuseyenzesa Fala limwe pakulalama kwako ndiko kupumula.

Pupula Uchiti

Mulungu ndiye mfumu wangu. Palibe chanisaya. Anigonesa pali nachakudy'a chabwino. Anifamba nayine pamadzi idadelekha. Maso yangu yanikhala yadanyangana pana Mulungu. Koma ndilibe chinigosvesvela. Ndine pamachibese yaumoyo wangu. Mfumu adayita kuti umoyo wagu uyite ndemela. Adandipasa wense dzvanifuna kukhala nadzvo muumoyo. Adandipasa dzvense pakuwapemphela. Dzina lake ndalikuziwe nakusingamale!

Zinango Ndime Zinitsigila Mafundiso Yalelo

Mateyo 6:31-33

Ahebeli 4:3

Ahebeli 4:9-10

Muri kukomborerwa neRhapsody here? Tumai mari neEcoCash pa: Star 151 star 2 star 5 star 58225 hash, mubatane nesu kubatsira kuti vakawanda variwanewo. Mwari vakuropafadzei!

(Munogona kuwana Rhapsody rese pa: https://bit.ly/ rorshona )MARCH 2018 COVER TESTIMONY

Bhuku laRhapsody lini nthandiza nthawe zense. Bhuku limweli lina mafala yamapemphelo. Lina mafala yakupupula. Mafala yamweya yanilimbisa mzimu wangu. Niwelenga bhuku limweli pa-internet. Kakuwanda, lininga lili kulalewa dzvandininga ndili kutsvaga pansiku imweyo. -B. Bernadett; Romania