Chikunda Chitoko English Manyika Ndau Shona Anisankhula Lini Amsisli Nthawe Zentse

Thursday, 23 June 2022

*We want this message to reach *7 Billion people globally*. Your donation will help us reach them. You can send it using the *KingsPay mobile App (Code: TNIOG)*, or on Ecocash (Zimbabwe) using the following shortcode: *151*2*5*58225# God Bless You!

"Mazi Mulungu adasankhula bzinthu bzile bziniwoneka ninga bziilibe kuchenjela pano padziko. Kuti anyazise wakuchenjela wache. Mulungu adasankhula. Bzilbe mphamvu. Kuti anyazise bzina mphamvu bzache" (1 Akolinte 1:27).

Mulungu adalewa-lewa nane magole mazinji yazhula ndkali kukula. Kakhali kakuyamba kulewa-lewa nane. Adati, "Ndinifuna kuti utenge wanthu wangu. Uwafitse paufulu bwawo". Ndikhanati kudziwa nabzaufulu. Ndikhatoyamba umoyo bwaChikristu. Palibe akhadandiuza kuti Mambo ana ufulu bwathu.

Ndikhadakulila mumupingo. Tikhandophunzisiswa nabzakulalikila Mulungu. Nakumukuza. Nachikondi. Tidaphunzisiwa nkhani zamuBhaibhtikhalibe kuphunzisiswa nabza ufulu. Buli muna Mupulumutsi. Mazi Mulunguadandiuza kuti "Ndinfuna kuti utenge wanthu wangu. Uwafitse paufulu bwawo". Ndidatambila mafalaya. ndikhadziwa lini kuti yanilewanyi. Mazik adadzandilongosolela. Nikuyamba kuchita basali.

Bzinifuna kulingana nabzinilewedwa naPaulo. Tnilewenga mafala yache kuna Aefeso 3 ndime 8. Initi, "Iye ine. Munthu mung'ono kwene-kwene kuwakulungama wentse. Ndidapasiwa nsisi zimwezi. Kuti ndiende kuwanthu womwe niMajudha lini. Ndiwauze nabzaufulu. Yakusaya kulewengeka. Ili muna Mupulumutsi".

Iwe kumbuka nabzankhani imweyi. Mulungu akhanyang'ana lini misili. Woo wanthu wakudziwiwa. Ndipopa Yeso alibe kubalidwa munyumba mwaKesari. Ndipopa alibe kukulila munyumba mwamambo. 1 Akolinte 1 ndime 26 kufika 27 initi, "Kodi muniwona? Abale wangu. Kuti pana wanthu wadasankhuliwa naMulungu. Niazinji linik wanilewedwa kutwadachenjela, wana mphamvu woo wadaleela. ...".

2 Akolinte 3 ndime 5 initi, "Tichisaya kubzichita amisili ife. Bzakutik tobzikuze. Mazi tiniseenza naumisili bwaMulungu". Mulungu niye adakuchemela nikukupasa mphamvu. Niza Wenemulungu. Nizo unseenzesa kuchita mabasa yache. Leka kubzinyang'anila pantsi uchikumbuka kuti palibe chomwe unikwanisa kuchita. Niwe misili pachako. Na mphamvu zaWenemulungu. Uniziseenzesa kuchita mabasa yomwe adakupasa.

Pemphela Uchimbati

Payi womwe ndinikonda. Ndinikutendani. Mudandikonda. Mudalonga umoyo bwangu. Kuti wanthu wawone Mulungu momwe uli. Mudandipasamabasa yanu. Nikuchita kuti azinji wadziwe Mupulumutsi. Afike paufulu bwawo. Mudzina laYeso. Ameni.

Zinango NdimeZinisekela Phunziso YaLelo

Ephesians 3:8

John 15:16

Galatians 1:15-16

2 Corinthians 3:5 AMPC

(This article was culled from:

Rhapsody of Realities (Chikunda)

Authored By:

Pastor Chris Oyakhilome DSc DD.

You can download a full copy in your language on: https://bit.ly/rorlanguages

You can get other teachings on: https://bit.ly/RORchurch