Chikunda English Manyika Ndau Ndebele Shona Chila MuMuzimu

Friday, 24 June 2022

*We want this message to reach *7 Billion people globally*. Your donation will help us reach them. You can send it using the *KingsPay mobile App (Code: TNIOG)*, or on Ecocash (Zimbabwe) using the following shortcode: *151*2*5*58225# God Bless You!

"peno mzmu yathu na moyo. Tiileke iochitiotsogolela pamachililo yathu" (Agalatiya 5:25)

Ife nife Makristu. Tinichila mumuzimu. Nibo umoyo bwathu bumwebo. Tinichila ninga wanthu wanikhulupila Mulungu. Kuna 2 Akolinte 5 ndime 7. Maso yathu yanikhala yali pana bzinilewedwa naFala laMulungu. See pabzinthu bzinkuchitika pomwe tili. Woo pabzinthu bzomwe tinibva pathupi lathu. Nakuwopna namaso yanyama.

Munthu akhali mumunda waEdheni. Adachita mulandu wakugulsa dziko alio mumwemo. Muzimu wache nikudzongewa. Nikuyamba kutongewa nawanyama. Pentsenepa akhabvesesa bzapamuzimu. Mazi adadzayamba kupasa chikungu kuna bzomwe akhawona namaso yache yaonyama. Adayamba kuchita bzimwebzi pomwe adataza kutetekela Mulungu. Mulungu akhadamuuza nabzankhaniyi. Kuna Genesi 2 ndime 17. Initi, "Mazi muchelo wakudziwa bzabwino nabzakuyipa leka kudya. Nakuti ntsiku yomwe uniodzaudya. Undzafa chadidi". Muzimu wache now ukhadzafa.

Munthu adadzadya muchelo umweyu. Nikufa. Adadzachosewa pana Mulungu. Adataza nikuthawa Mulungu. Adakabisala. Genesi 3 ndime 9 kufika 11.

Dziwa kuti pana bzinthu bziwili bzomwe bzidachitika. Kukhali kufa kwamuzimu wache. Niko kudamuchosa pana Mulungu. Mulungu nibo umoyo. Tsapano munthu akachosewa pomwe ali. Anidzakwanisa kuona bzinthu anjila iniwoneka nayo naMulungu. Anikwansa lini kuwona kukoma kwaMulungu ndipopa Adhamu adadzayamba kubziwona alibe kubvala.

Peno unkuchila mumuzimu unowona kukoma kwaMulungu. Chayedza chache nabzini wonewa naMulungu. Peno muzimu wako unifamba lini muchayedza chache. Unidzawona bziniwoneka naMulungu. Peno unisaya kufamba muchayedza. Muzimu wako unfamba mumudima. Niwo unikutsogolela. Uniwona bzinthu bzanyama bas. Nibzo bzdachitika kuna Adhama. Pomwe akhali mumunda waEdheni.

Aloma 9 ndime 8 initi, "Kulewa kuti niwentse lini wale. Wadabadwa naAbhurahama. Wanitengewa ninga wana waMulungu. ...". Wana wanyama niwo wantsogolelewa namaso yanyama. Mazi tinitenda Mulungu. Iwe uchali lin mwana wadzinza laAdhamu wakuyamba. Udabadwa kachiwili. Nikulingana naMambo wakudzulu. Chila ninga munthu wakudzulu. Uchtsogolelewa naMuzimu waBwino.

Chila mumuzimu. Unidzawona kuti udaposa bzinthu bzadziko lino. Uniwozewa lini mutima. Nabzinthu bzadziko lino bzinikupha lini. Una linango dziko lomwe unkuchila momwe lili. Lakudzulu. Wanichila momwe ili mbakulu kuzhula wadziko lino. Haleluya!

Pemphela Uchimbati

Payi womwe ndinikonda. Ndinikutendani. Nldinikukhulupilani. Chikhulupilo nimphamvu ziniposa dziko lino. Ndininyang'ana bzinilewedwa naFala laMulungu. Dziko lino linnditazsa lini kuganyali bzomwe ndinifuna. Ndili muna Mupulumutsi, ndiniposa. Haleluya!

Zinango Ndime Zinsekela Phunzso YaLelo

Romans 8:3-8

2 Corinthians 5:7

Galatians 5:16-18

(This article was culled from:

Rhapsody of Realities (Chikunda)

Authored By:

Pastor Chris Oyakhilome DSc DD.

You can download a full copy in your language on: https://bit.ly/rorlanguages

You can get other teachings on: https://bit.ly/RORchurch