Chikunda English Hwesa Korekore Manyika Ndau Ndebele Shona Zimsotho Zimvenda Madzina Manayi AYeso

Wednesday, 29 June 2022

*We want this message to reach *7 Billion people globally*. Your donation will help us reach them. You can send it using the *KingsPay mobile App (Code: TNIOG)*, or on Ecocash (Zimbabwe) using the following shortcode: *151*2*5*58225# God Bless You!

"Nakuti tidabadwiliwa mwana. Tdapasiwa mwanawamulumbwana. Umambo bunidzawa pamaphewa yache. Dzina lache ni, Wakudabwisa. Gota. Mulungu ana mphamvu. Payi wakusaya kumala. Mwamuna wamtendele" (Isaya 9:6-7).

Isaya niye adanemba ndime yomwe tafungula nayo. Mulungu niye akhadamuuza nabza mawana womwe akhadzabadwa. Mulungu adamudziwisa nabza dzina lamwanayu. Kuti "Gota Rindabwisa".

Mafalaya yanitulikilwa kuchokela kwaya Chihebheru yanilewa "Munthu wakulimba pakulonga". Mafalaya yanlongosola Muzimu waBwino. Kuna Yohani 14 ndime 16. Initi, "Ine ndinidzakumbila Payi kuti wakupaseni winango wakukunyamalizani. Anidzakhala nalini. Anidzakuyeluzani, muthandizi, wakukupemphelelani, wakulimbisa naMupulumutsi anibwela pomwe munimaliliwa namphamvu" (AMPC).

Mulungu niye adalonga kuti mwanayu abadwe. Akule. Nikudzafa. Aikhiwe. Kulamuka kwawakufa. Nakudzabwelela ali Muzimu waBwino. Achiseenza ali mumupingo waakulungma wache. Ali munthu wakudabwisa.nakutsogolela kuchila naumsisi.

Mupingo wawakulungama unidzayenda. Mambo Yeso niikudzabwela kudzamasula Aisiraeri. Ali Mulungu wamphamvu. Kuna Tito 2 ndime 13. Initi, "Tichinyang'anila madalitso yale. Yakubwelela kwaMulungu wathu mukulu. Iye Mupulumutsi wathu. Yeso Mupulumutsi". Bzinidzachitka pankhondo yaAmagedhoni. Nkhondoyi inidzapolowewa muIsiraeri. Ajudha wanidzabonelesewa kwene-kwene panthawe imweyi. Namupulumutsi wabodza. Azinji wawo wanidzathawa. Mazi Yeso anidzabwela. Achichoka kudzulu. Nankhondo ikulu yawakulungama. Wandzapulumutsa Isiraeri. Wanidzalanga mupulumutsi wabodza. Pabodzi nawakuzonda Mulungu wentse.

Mumbuyo mwabzimwebzo, Ajudha wandzadziwa Yeso nnga Payi wakukhala nalini. Waning wadambogaza Yeso kwamagole bzulu bziwili. Mazi Yeso anidzawapulumutsa kuchokela kumupulumutsi wabodza.wanidzabwela kuna Yeso wachilila. Wachlewa mafala yali kuna Mapisarema 103 ndime 10 kufika 13. Vachimbati, "Alibe kutichitila ninga bzinipitlana nabzakuyipa bzathu. Woo mphaso ninga bzakuypa bzathu. ... ninga kubvela ntssi kwapayi wana wache, bzatenepo Jehovha anibvela ntsisi wanmugopa".

Dzina lakumalizila nilakuti Mwamuna wakubwelesa Mutendele. Yeso aninga apulumutsa Isiraeri. Akhatambila pomwewaniyamba umambo. Nkutonga kwahulu chamagole. Ife tininga tichitonga pabodzi naYeso. Magole yamweya yaninga yal yamtendele. Fe tinitonga mshoo tili pabodzi naYeso. Kuna Bzdawonesewa 20 ndime 4 kufika 6.

Ntsiku zomwe tinkulewazi zili lin kutali dzina lakuyamba tidaliona kale. Tawa namagole yanifika bzulu bziwili tinalo. Niyo nthawe yomwe tinkuona Muzimu waBwino. Unkuseenza mumupingo wawakulungama. Unkuseenza udayimilila Mupulumutsi. Kuphsokonyolewa kwawakulungama kuli lini kutali. Konzekela nakuti Mambo awa pafupi.

Lalikila Uchimbati

Imwe Mulungu! Muna mphamvu zentse! Wanthu wanidzathokoza mabasa yanu. Nikusiya wana wawo wachithokozambo. Nakulalikila mabasa yanu makulu. Munichita ninga kalongeedwe kanu. Nzelu zanu zinidabwisa. Haleluya!

Zinango Ndime Zinisekela Phunziso YaLelo

Isaiah 9:6-7

Hebrews 9:28

Revelations 20:4-6

(This article was culled from:

Rhapsody of Realities (Chikunda)

Authored By:

Pastor Chris Oyakhilome DSc DD.

You can download a full copy in your language on: https://bit.ly/rorlanguages

You can get other teachings on: https://bit.ly/RORchurch