Chigarwe Chitoko English Manyika Nambya Ndau Ndebele Shona Mupulumutsi Adamanga Mudzi Wache Mukati Mwako

Friday,, 6 August 2021

We want this message to reach *5 Billion people globally*. Your donation will help us reach them. You can send it using the *KingsPay mobile App (Code: TNIOG)*, or on Ecocash (Zimbabwe) using the following shortcode: *151*2*5*58225# God Bless You!

"... Iwo wale wadasankhuliwa naMulungu. Wachiwasankhula kuti wawadziwise kukula kwachomwe chidabisika. Chomwe nicha Wenemulungu. Chomwe adalongela wanthu wale. Womwe niwaJudha lini. Chakuti Mupulumutsi akhale momwe muli. Muwe wanthu wamushowo waWenemulungu" (Akolosi 1 ndime 26 kufika 27).

Muzimu waBwino unkukhala mukati mwako. Bzinilewa kuti Kristu wawa kukhala momwe uli. Tsapano wawa wamushowo waKristu. Wawa naunthu bwache. Mphamvu zache zili momwe uli. Madalitso yache yali momwe uli.

Kumbuka mafala yadambolewedwa naYeso. Tinilewenga mafalaya kuna Yohani 14 ndime 23. Adati, "... Peno munthu anindifuna. Anikonkhobza Fala langu. Payi wangu anidzamufuna. Tinidzabwela komwe ali nikumanga mudzi wanthu. Tinidzakhala momwe ali". Yeso niye adalewa mafalaya akanati kufa, kuyikhiwa nakulamuka kwawakufa. Nakukwela kudzulu. Akhadalewa kuna Yohani 14 ndime 16 kufika 17. Adati, "Ine ndinidzakumbila Payi. Anidzakupasani wakukuthandizani ... imwe munidzamudziwa. Anamwe tsapano. Mazi anidzawa mukati mwanu".

Yeso adadzachita bzomwe akhadalewa pansiku ya Pentekosta. Muzimu waBwino udadzabwela pansikuyi nikupita kuwakuphunzila wache. Udakhala pomwe wali. Muzimu wabwino unkukhalambo mwayife. Ife tawa nyumba yache yatsapano. Nife nyumba yawo. waKutawililana kwaKale wanitibvesesa lini. Wakuwona walibe kubzibvesesa. Naangele walibe kukwanisa kubzibvesesa. Wadandobva kuti Mulungu anidzakhala mumitima yawanthu. Mazi walibe kuobvesesa kuti bzinidzachitika tani.

Nibzo bzikhafuniwa naMulungu. Tinibzilewenga kuna Bzilewedwe 8 ndime 31. Adati, "... ndinikondwela kukhala pabodzi nawana wachilumbwana wawanthu" (KJV). Paulo adadzalongosola chinthuchi. Adathandiziwa naMuzimu waBwino kubzilongosola. Nibzo talewenga mundime yomwe tafungula nayo. Ndipopa Kristu ankukiwanisa kukhala mukati mwamunthu. Bzinitochita kuti munthu achite ninga Mulungu. Unthu bwaMulungu, kukoma kwache, mphamvu zache nakulungama kwache kunidzawoneka pomwe ali.

Aefeso 3 ndime 17 inilewa kuti, "Kuti Mupulumutsi akhale mukati mwanu. Nathangwe lachikhulupilo chanu. ...". Mundimeyi muna fala lakuti " kukhala". Kulewa kuti Kristu ankukhala mukati mwako. Iwe wawa mudzi wache. Ankukhala mumutima mwako nakuti unikwaniisa kukhulupila Mulungu. Mupzimu wako waphatana nawache. Wawa wagazi lache. Idzina lache likuziwe nalini!

Lalikila Uchimbati

Mambo wakudalitsiwa. Ndinikutendani. Mudamanga mudzi wanu mumutima mwangu. Mudandichiita munthui wakuyela nakundichita nyumba yomwe munikhala. Ndawa wagazi lanu. Ndawa wamushowo wanui. Imwe munkuwoneka momwe ndili. Nichinthu chinidabwiisa kwene-kwene. Ndinikuitendani nalini.

Zinango Ndime Zinisekela Phunziso YaLelo

1 Akolinte 6 ndime 19

Yohani 14 ndime 16 kufika 17AMPC

1 Akolinte 3 ndime 16 kufika 17

(This article was culled from:

Rhapsody of Realities (Chikunda)

Authored By:

Pastor Chris Oyakhilome DSc DD.

You can download a full copy in your language on: https://bit.ly/rorlanguages

You can get other teachings on: https://bit.ly/RORchurch