Chigarwe Chikunda English Hwesa Kore Kore Korekore Manyika Ndau Ndebele Shona Zimxhosa Uniyenela Lini Kulangiwa

Tuesday, 10 August 2021

We want this message to reach *5 Billion people globally*. Your donation will help us reach them. You can send it using the *KingsPay mobile App (Code: TNIOG)*, or on Ecocash (Zimbabwe) using the following shortcode: *151*2*5*58225# God Bless You!

"Nakuti Mulungu adakonda dziko. Adadzalipasa kumwana wache wamulumbwana. Mubodzi ' womwe akhadabala. Akhafuna kuti wanthu wamutambile. Waleke kufa. Mazi wawe naumoyo bwakusaya kumala" (Yohani 3 ndime 16).

Padziko pana mulawo wakuti wanthu wense waniyenela kulangiwa. Niwo mulawo udachita kuti wanthu wasaye kubvelana naMulungu. Uniseenza pamunhu wense womwe anibwela padziko pano mazi munthu akabadwa pomwe aniyamba umoyo bwatsapano. Nibzo tinilewenga kuna Aloma 5 ndime 1. Initi, "Nakuti tinichenuliwa nachikhulupilo. Nicho chinichita kuti tiwonewe ninga wanthu walibe milandu yomwe wadachita. Kulewa kuti Mambo Yeso niye adachita kuti tibvelane naMulungu". Aloma 8 ndime 1 inilimbisambo mafalaya. Initi, "Nakuti wanthu wale. Wali muna Mupulumutsi Yeso. Wakusaya kutsogolelewa nathupi lawo lanyama pamachililo yawo. Mazi wanitsogolelewa naMuzimu waBwino. Wachalibe milandu yomwe wanipasiwa".

Nibzo tiniwonambo mundime yomwe tafungula nayo. Yeso niye akhalewalewa mundime yomwe tafungula nayo. Munthu akatambila Yeso aniyenela lini kulangiwa. Iwe udapatuliwa kuchoka kuwanthu waniyenela kufa. Nimulawo womwe udayikhiwa naMulungu. Mulungu adatukwana dziko lino nikubva nyansi nalo. Ndipopa lidadzala bzakuyipa, mudima matenda, umphawi, wanthu wakukulidwa pamachililo yawo. Mazi iwe niwe lini wadziko lino. Nibzo tiniwona kuna Yohani 17 ndime 16. Wawa mubadwe wakudzulu nilo lawa dziko lako.

Tsapano lewa-lewa ninga munthu anikhulupila Mulungu. Niko kalewedwe komwe uniyenela kukhala uchichita. Kuti ngozi zadziko lino zisaye kukuphata. Unidzakhala uchiziposa. 1 Akolinte 2 ndime 12 kufika 13 inilewa kuti, "Tsapano yife tilibe kuasiwa muzimu wadziko lino. Mazi muzimu waMulungu kuti tikwanise kudziwa bzinthu bzomwe tidapasiwa naMulungu palibe kupagalili. Nibzo bzinthu bzomwe tinilewa ...". Iwe udaposa kale. Khala uchilewa ninga munthu wakuposa.

Khala uchilewa kuti udaposa dziko lino nabzinthu bzadziko lino. Mulungu basi niye aniwoneka paumoyo bwako, kulungama kwache, mphamvu zache nakukoma kwache. Muzimu waBwino niwo unkukhala mwayiwe uchikukonkhobza. Ndipopa matenda yanikwanisa lini kukhala muthupi mwako. Muzimu waBwino niwo udalamusa Mupulumutsi kuchokela kwawakufa.

Lalikila Uchimbati

Kulungama, mphamvu, nakukoma kwaMulungu niko kuniwoneka paumoyo bwangu. Muzimu waMulungu unkukhala mukati mwangu. Unifamba uchikonkhobza thupi langu. Ndipopa matenda yanikwanisa lini kukhala muthupi mwangu. Dziko lino lidadzala mudima ndipopa linkudzongewa. Mazi ine ndiniphewa lini nakuti ndidapatuliwa. Ndidabadwa muumambo bwamwana wamulumbwana waMulungu momwe ndinikhala. Ameni.

Zinango Ndime Zinisekela Phunziso YaLelo

Agalatiya 3 ndime 13 AMPC

Aloma 8 ndime 1 AMPC

(This article was culled from:

Rhapsody of Realities (Chikunda)

Authored By:

Pastor Chris Oyakhilome DSc DD.

You can download a full copy in your language on: https://bit.ly/rorlanguages

You can get other teachings on: https://bit.ly/RORchurch