English Manyika Ndau Shona Iwa NaUnthu Bwabwino

Tuesday, 19 September 2023

*We want this message to reach *7 Billion people globally*. Your donation will help us reach them. You can send it using the *KingsPay mobile App (Code: TNIOG)*, or on Ecocash (Zimbabwe) using the following shortcode: *151*2*5*58225# God Bless You!

Kulungama kwawanthu walibe chakuyipa kuniwalungamisila njila yawo, mazi wakuyipa wanidzaphewa nabzakuyipa bzawo. Kulungama kwawakulungama kuniwapolowela, mazi wakusaya kulungama wanimangiwa nabzomwe wanifuna bzakuyipa. (Bzilewedwe 11 ndime 5 kufika 6).

Genesi 49 ina mafala yomwe initipasa yadalewedwa naYakopo kuwana wache wachilumbwna. Niyo yakhali mafala yache yakumalizila. Akhadalewa kuna Rubheni. Rubheni akhali mwana wache wakuyamba. Adatawila kuti Rubheni akhana bzizinji bzomwe akhadziwa. Akhadasiya mphamvu zache zakuyamba pomwe ali. Nakutimbo akhali mukulu kuang�ono wache wentse. Akhana mphamvu zentse.

Mazi Yakopo alibe kuyebwa unthu bwaRubheni, bukhadayipa. Nibo budachita kuti ataze kuwona bzentse bzomwe akhayenela kuganyali. Genesi 49 ndime 3 kufika 4. Initi, Rubheni udachita ninga madzi. Unikhazikika lini. Udagona namukazi wapayi wako. Nikusiya mphasa yache yawola. Udagona pomwe ndinigona ine. Tsapano unidzathukuka lini.

Rubheni niye akhali wakuyamba, tsapano ana bzizinji bzomwe akayenela kuganyali. Ana madalitso yomwe akhayenela kuganyali. Niye akhana mphamvu kuzhula ang�ono wache wentse. Mazi alibe kudzabziganyali bzentse.

Mulungu anifuna kukupasa bzizinji. Mazi unthu bwako nibo bunilewa kuti uniganyali chiyani. Nikudzamalizila wachita ninga Rubheni.

Pinango uniuziwa bzili unoyo bwako muuzimu. Mulungu aninga achifuna kuti bzinthubzi bzichitike muumoyo bwako. Ana bzabwino bzomwe adalewa nabzaumoyo bwako. Tawila kuti akutonge. Chila bwino.

Bzina virda kuti uchile nanjila inikondwelesa Mulungu. Chila muchayedza chache. Khala naunthu bwabwino. Bzinikuthandiza kuti ubvesese mapemphelo yaMuzimu Wakuchena. Udaseenzesa Paulo kupemphela. Aefeso 3 ndime 16. Muzimu Wakuchena ukhafuna kuti muzimu wako ulimbisiwe. Haleluya!

Pemphela Uchimbati
Payi womwe ndinikonda. Ndawa kubvesesa bzomwe munifuna. Ndinkuchila muchayedza chanu. Ndinibvesesa virda ina kuchila naunthu bwabwino. Ndichiteeza Fala lanu. Mwandithandiza kubvesesa kwakuphunza kuwanthu wali muManembo. Nakuchita bzinthu bzinikuza dzina lanu. Mudzina laYeso. Ameni.

Zinango Ndime Zinisekela Phunziso YaLelo
Proverbs 11:5-6
Proverbs 20:11
Romans 12:2 (NIV)

(This article was culled from:
Rhapsody of Realities (Chikunda)
Authored By:
Pastor Chris Oyakhilome DSc DD.
You can download a full copy in your language on: https://rhapsodylanguages.tniglobal.org/regions/
You can get other teachings on: https://bit.ly/RORchurch