Chikunda Chitoko English Manyika Ndau Shona Kusaya Kudziwa Kuna Ngozi

Friday, 23 September 2022

*We want this message to reach *7 Billion people globally*. Your donation will help us reach them. You can send it using the *KingsPay mobile App (Code: TNIOG)*, or on Ecocash (Zimbabwe) using the following shortcode: *151*2*5*58225# God Bless You!

"Yeso adatawila. Adati, 'Munibvesesa lini Manembo. Munibvesesa lini maseenzelo yaMulungu. Ndipopa munitayika tenepa" (Mateyo 22 ndime 29).

Kudziwa Manembo kuna chikungu kwenekwene. Nibzo tiniwona mumafala yaYeso kuna Ajudha. Mateyo 22 ndime 29. Aniti, "Munibvesesa lini Manembo pabodzi namaseenzelo yaMulungu. Ndipopa munitayika tenepa". Mafalaya yana chikungu komwe tili lelo. Makamaka kuabusa. Atsogoleli naaphunzisi waFala laMulungu. Wanthuwa waniyenela kudziwa Manembo.

Pamwepa Yeso akhalewalewa naatsogoleli wadziko lentse. Niwo wakhakhulupiliwa naAisiraeri. Wakhaphunzisa Fala laMulungu. Wakhakuziwa kwenekwene. Mazi pana bzomwe wakhasaya kudziwa bzizinji.

Atsogoleliwa niwo wadapha Mupulumutsi Yeso nathangwe lakusaya kudziwa. Wadamutukwana nakulambiza wanthu kumutetekela. Wanthu wadawona Yeso achitukwaniwa, kumenyewa nakukhomelewa pamutanda. Atsogoleliwa wakhanyengeza. Mazi wadalewa kuti Yeso niye wakunyangeza.

Paulo adalongosolambo atsogoleli amwewa. Kuna 1 Akolinte 2 ndime 8. Initi, "Nizo nzelu zile. Zilibe kudziwiwa naakulu wadziko lino. Nakuti pen wangadadziwa. Wangadale kumukhomela pamutanda Mambo wamushoo waWenemulungu". Iye Paulo adabonelesewambo nawanthu amwewa. Atsogoleli waAjudha amwewa.

Pana pomwe akhali muTesaronika. Akhana anzache wakhalalikila bzawo. Paulo akhali munyumba yakupemphelela. Wakhali lini wadatambila mafala yache. Pana anango akazi wadatambila mafala yache yakhapasiwa chikungu kwenekwene. Maz bzilibe kukondwelesa akulu waAjudha. Kuna Mabasa 17. Ajudha wakhadziwa lini nawomwe wali lini Ajudha wakhayenela kuchizwambo. Mulungu niye adabzilonga.

Wanthu waniyenela kudziwa manembo wakaleka kunenepo wanichita bzakuypa. Pana pomwe Paulo akhasaya kudziwa Manembo. Kuna 1 Timoti 1 ndime 12 kufika 13. Initi, "Ndinitenda iye Mupulumutsi Yeso. Mambo wathu. Adandipasa mphamvu. Nakuti adandwona nddalungama. Adandipitisa pabasa lache. Ne ndkhatukwana Mulungu. Nakubonelesa wakulungama. Mazi nddabvelewa ntsisi. Ndikanati kutambla Mupulumutsi".

Uniyenela kudziwa Fala laMulungu. Nakuphunza Manembo. Kuna 2 Timoti 2 ndime 15. Initi, "Limbikila kuphunza. Bziwoneke kuti unyenela kuyimilia Mulungu. Ninga wanyabasa wakusaya manyazi. Mazi wakubvesesa Fala lachadidi".

Pemphela Uchimbati

Apayi womwe ndinikonda. Muniseenzesa Fala lanu kunditsogolela. Kuti ndichile umoyo bomwe mudandilongela. Ndinikhala ndichikondwa nthawe zentse. Munkuseenza momwe ndili. Kuti ndichite bzomwe munifuna. Ndiniphunza Manembo lelo. Mudzina laYeso. Ameni.

Zinango Ndime Zinisekela Phunziso YaLelo

Proverbs 18:15 (AMPC)

John 5:39

2 Timothy 2:15

((This article was culled from:

Rhapsody of Realities (Chikunda)

Authored By:

Pastor Chris Oyakhilome DSc DD.

You can download a full copy in your language on: https://bit.ly/rorlanguages

You can get other teachings on: https://bit.ly/RORchurch