Chikunda English Hwesa Isixhosa Manyika Ndau Shona Tonga Zim-Changani Zim-Nambya Niwe Mukulu KuBzinthu Bzentse

Sunday, 25 September 2022

*We want this message to reach *7 Billion people globally*. Your donation will help us reach them. You can send it using the *KingsPay mobile App (Code: TNIOG)*, or on Ecocash (Zimbabwe) using the following shortcode: *151*2*5*58225# God Bless You!

"Adaikha bzinthu bzentse pansi panzayo zaMupulumutsi. Adamuikha padzulu pabzinthu bzentse. Nikutenga mphamvu zakutonga bzinthubzi. Nikuzipasa kumupingo wawakupatuliwa wache" (Aefeso 1 ndime 22).

Mulungu adaikha bzinthu bzentse pantsi panzayo zaYeso. Nicho chadidi. Mupingo wawakulungama waYeso nilo thupi lache. Mupingo wawakulungama waYeso nimukulu kuzhula bzinthu bzentse. Unichita kuti Yeso awe wakukwana. Yeso alibe kukwana padziko peno palibe mupingo.

Ninga thupi lako lanyama. Lili padzaulu, thupi pantsi. Pinango uniyima pana chinango chinthu. Mbali yathupi lako ininga ili pachinthu chimwecho. Kukumanizilambo bzala bzanzayo zako.

Mulungu adaikha bzinthu bzentse pansti panzayo zaYeso. Kulewa kut bzentse bzili pantsi pache. Bzlibe basa kut nimbali iponi. Makristu nizo mbali zathupii limweli. Iiwe niwe mbali yathupili. Uli padzulu pabzinthu bzentse. Peno uli muna Mupulumutsi Yeso.

Ndinifuna kuti mbali zentse zathupi laYeso zibvesese ibzi. Palibe inango mbali yakusaya chikungu. Nichadidi lini kuti iwe ulibe chikungu. Nakuti niwe mukulu pabzinthu bzentse. Mphamvu zako nizo lini zinikuchita kuti uwe mukulu. Niwe mbali yathupi laMupulumutsi. Ndipopa uli mukulu.

Niwe mukulu kumatenda, kuna Satani, kumudima, kuimpfa, bodza nabzentse bzinipha.

Khala uchidziwa bzomwe wawa ukali padziko lino. Mazi udalingana naYeso pabzinthu bzentse. Kuna 1 Yohani 4 ndime 17. Pomwe padakhala Yeso nipo ulimbo iwe. Yeso ana mbuto yomwe adakhala. Wanthu wanikhala pambutoyi mbakutani. Niwenemulungu. Niwakulu kumphamvu zentse namadzina yentse. Namadzina yanidzabwela pomwe. Tsapano, tonga dziko lino. Bzinthu bzentse bzidaikhiwa pantsi panzayo zako. Haleluya!

Lalikila Uchimbati

Ndiniseenzesa mphamvu zaMupulumutsi. Naunthu bwaMulungu. Kuchosa dzanja laSatani pamadziko. Wanthu, atsogoleli naaching'ono wentse. Kulungama kwaMulungu kunidzaza dziko lentse. Kuniphata mitima yawanthu. Nakuti mizimu yawanthu wentse niya Mulungu. Haleluya!

Zinango Ndime Zinisekela Phunziso YaLelo

Ephesians 1:19-23

Ephesians 2:4-6

Romans 5:17

((This article was culled from:

Rhapsody of Realities (Chikunda)

Authored By:

Pastor Chris Oyakhilome DSc DD.

You can download a full copy in your language on: https://bit.ly/rorlanguages

You can get other teachings on: https://bit.ly/RORchurch